Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”

Data publikacji: 17.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2018

Numer ogłoszenia

1125760

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2.08.2018
Zmiany w SIWZ oraz PFU: zmiana terminu składania ofert oraz zmiana terminu realizacji zadania. Zmianom ulega termin uiszczenia wadium, składania ofert, otwarcia ofert - z uwagi na ilość zapytań do postępowania przetargowego.

Zmiana w SIWZ: Rozdział XV. Miejsce i termin składania ofert: Postępowanie przetargowe zostaje wydłużone do 21.08.2018 do godz.13:30.
Zmiana w SIWZ: Rozdział XIII. Wadium do dnia 21 sierpnia 2018 do godz. 13:30
Zmiana w SIWZ: Rozdział XX. Otwarcie Ofert - 21 sierpnia 2018r. o godz. 14:00

Zmianie uległy terminy realizacji zadania - uwzględniono wnioski oferentów: termin rozpoczęcia prób na stacji 21.09.2018, zakończenie zadania inwestycyjnego 31.01.2019. Stosowne zmiany wprowadzono w dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

W odpowiedzi na zapytania udostępniono wersje edytowalne załączników do SIWZ:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=ac40eadd14e1fbcd552c725fc5c000ba

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a. Zakup, dostawa wraz instalacją i przekazaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, sterowników, okablowania, zasilaczy awaryjnych UPS, koncentratorów,
b. Przygotowanie systemu informatycznego „sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”
System informatyczny sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów spełniać ma funkcje określone w PFU w tym:
-systemu nadrzędnego sterowania urządzeniami pomiarowymi, armaturą, układem zasilania części technologicznej,
-programu pomiarowego umożliwiającego prowadzenie pomiarów pomp na stanowiskach badawczych Nowej Stacji Prób,
-bazy danych wyników badań i pomiarów umożliwiającej przygotowanie raportów,
-narzędzia informatycznego do przygotowywania instrukcji prowadzenia badań na Nowej Stacji Prób z możliwością definiowania nowych konfiguracji badań,
-systemu zabezpieczeń przed przeprowadzeniem prób niezgodnych z instrukcją prowadzenia badań lub niebezpiecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a. Zakup, dostawa wraz instalacją i przekazaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, sterowników, okablowania, zasilaczy awaryjnych UPS, koncentratorów,
b. Przygotowanie systemu informatycznego „sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”
System informatyczny sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów spełniać ma funkcje określone w PFU w tym:
-systemu nadrzędnego sterowania urządzeniami pomiarowymi, armaturą, układem zasilania części technologicznej,
-programu pomiarowego umożliwiającego prowadzenie pomiarów pomp na stanowiskach badawczych Nowej Stacji Prób,
-bazy danych wyników badań i pomiarów umożliwiającej przygotowanie raportów,
-narzędzia informatycznego do przygotowywania instrukcji prowadzenia badań na Nowej Stacji Prób z możliwością definiowania nowych konfiguracji badań,
-systemu zabezpieczeń przed przeprowadzeniem prób niezgodnych z instrukcją prowadzenia badań lub niebezpiecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

48151000-1

Nazwa kodu CPV

Komputerowy system sterujący

Harmonogram realizacji zamówienia

Etapy:
1. Prace przygotowawcze, Przygotowanie koncepcji programu sterującego pracą Stacji Prób, Prace programistyczne, Przygotowanie i akceptacja projektów wykonawczych
2. Dostawa kompletu urządzeń, Zakończenie prac branży AKPiA
3. Rozruch systemu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie prowadzenia prób pomp.
4. Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu i akceptacja przez Zamawiającego programu sterującego pracą Stacji Prób

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, tj. zgodny z warunkami umowy oraz normami, zadanie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu oprogramowania, dla co najmniej 2 systemów sterowania w przemyśle, o wartości przekraczającej 300 000,00 zł netto.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych robót w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano, a w przypadku robót wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych robót określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
Więcej szczegółów w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponuje co najmniej trzema osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na stanowisku programista systemów sterowania DCS lub SCADA posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z programowaniem tych systemów.
Dysponuje co najmniej dwiema certyfikowanymi osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na stanowisku programista sterowników PLC posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z programowaniem sterowników PLC.
Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do DOZORU (D) oraz co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwa EKSPLOATACYJNE (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, i sieci zgodnie z warunkami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 wraz ze zmianą Dz.U. 2005r. Nr 141, poz 1189).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. (słownie trzysta tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.
Więcej szczegółów w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z SIWZ oraz załącznikami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

L.p. Kryteria Oceny - Znaczenie (waga)
1. C- Cena oceniana brutto - 95
2. G- Gwarantowany okres wsparcia produktu (centralny system sterująco – wizualizacyjny) - 4
3. T- Czas reakcji serwisu - 1
Razem 100
A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty.
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Gwarantowany okres wsparcia produktu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres wsparcia produktu, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 10 lat. Okres wsparcia produktu nie może być krótszy niż 3 lata. Okres wsparcia produktu winien być wskazywany w pełnych latach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Okres wsparcia produktu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 10) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość okresu wsparcia produktu badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min / T bo) x1
gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość czasu reakcji serwisu wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji serwisu wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.
Więcej szczegółów w SIWZ : Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami SIWZ: Rozdział VIII. Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Adres

Odlewnicza 1

03-231 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225191700

Fax

225191701

NIP

5250008554

Tytuł projektu

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający zakończył postępowanie bez wyłonienia wykonawcy. Powodem była zmiana warunków technicznych realizacji zadania inwestycyjnego.
Liczba wyświetleń: 612