Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/80/FPGP/07/2018

Data publikacji: 17.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2018

Numer ogłoszenia

1125606

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: k.ustrycka@fpgp.eu wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 2/80/FPGP/07/2018”.
• Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Fundacja Promocji Gmin Polskich. Ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa .
Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.07. 2018 r. do godz.11:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.ustrycka@fpgp.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka k.ustrycka@fpgp.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80521000- 2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
92312212-0 –Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Scenariusze szkoleń powinny być przygotowane maksymalnie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Materiały szkoleniowe dla trenerów i uczestników szkoleń powinny być przygotowane najpóźniej do 20.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:
1. CENA (C)- 40%
2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA (K) -60%

1. KRYTERIUM CENA – 40 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
C= --------------------------------------- x 40
Cena ocenianej oferty

2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA- 60 PUNKTÓW
Zamawiający w ramach kryterium KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA –przyzna punkty według poniższych zasad:

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę oświadczeń do oferty:
• Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób dorosłych (zgodnie z załącznikiem nr 3a)- zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczenia z wszystkich oferentów

Liczba przeszkolonych osób dorosłych oferenta
K= ---------------------------------------------------------------------------- x 60
Najwyższy Liczba przeszkolonych osób dorosłych

1. Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego z kryterium=C+K
2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofert a najwyższą liczbą punktów.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
5. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które muszą być dostarczone drogą e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna ze oferent nie spełnia kryteriów dostępu.
6. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Fundacja Promocji Gmin Polskich, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Promocji Gmin Polskich czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH

Adres

Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226227115

NIP

5261001946

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0080/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dr Joanna Frączek-Broda zam. Marki
oferta dn.17.07.2018r.
cena oferty 88 500 zł
Liczba wyświetleń: 585