Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie dotyczące usług noclegowych z wyżywieniem i wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń

Data publikacji: 17.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2018

Numer ogłoszenia

1125590

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.07.2018 godz. 9.10 zmieniono treść załącznika nr 5 - Klauzula informacyjna. Zmiana nie ma wpływu na konkurencyjność ofert. Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poproszeni o dostarczenie zmienionego załącznika.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 25.07.2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/AOON/07/2018 w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 8480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 .
Usługa obejmuje:
1. 684 noclegi ze śniadaniami dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.
2. Przygotowanie i podanie posiłków ( 1026 obiadów, 684 kolacje, 1026 przerw kawowych) dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.
3. Wynajem sali szkoleniowej (342 godziny) na potrzeby uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie 171 godzin teoretycznego szkolenia dla 32 kandydatów na Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 .

Przedmiot zamówienia

usł. noclegowe:
Zapewnienie 684 osobo-noclegów ze śniadaniem podczas 18 zjazdów szkoleniowych (19 osób x 2 noclegi ze śniadaniami x 18 zjazdów).
Każdy zjazd obejmuje 3 dni i 2 noce: przyjazd około godziny 12:00 , wyjazd około godziny 15:00.
- zakwaterowanie w pokojach jedno-, dwu-, lub trzyosobowych, z łóżkami i świeżą pościelą, łazienkami z WC, ciepłą oraz zimną wodą;
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
- pokoje w standardzie maksymalnie hotelu trzygwiazdkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2004 Nr 188, poz. 1945, z późn. zm.)
Usł. restauracyjna:
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
- 1026 osobo-posiłków w formie obiadów (18 zjazdów x 19 osób x 3 obiady);
- 684 osobo-posiłków w formie kolacji (18 zjazdów x 19 osób x 2 kolacje);
- 1026 osobo-posiłków w formie przerwy kawowej (18 zjazdów x 19 osób x 3 przerwy kawowe);
a) W skład obiadu dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- zupa (co najmniej 300ml na osobę),
- porcja mięsa lub potrawy jarskiej(co najmniej 200 gramów na osobę).
Ilość porcji dań jarskich zostanie doprecyzowana przez zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.
- ziemniaki, ryż, lub frytki (co najmniej 200 gramów na osobę),
- surówki (co najmniej 150 gramów na osobę),
- woda, soki, napoje (co najmniej 300 ml dla osoby)
- serwis gastronomiczny, obsługa kelnerska.
b) W skład kolacji dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- nie mniej niż dwie zimne przystawki
- nie mniej niż jedno danie na ciepło,
- pieczywo,
- sok owocowy, woda, kawa, herbata, cukier, cytryna,
- serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa kelnerska.
c) W skład przerwy kawowej dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- gorąca kawa (co najmniej 200 ml/os), gorące herbata (co najmniej 300 ml/os), cukier, cytryna oraz śmietanka do kawy.
- soki min. 300 ml na osobę i woda min. 300 ml na osobę,
- wypieki słodkie (2 rodzaje).
Opis dotyczący wynajmu sali szkoleniowej
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wynajmu minimum jednego pomieszczenia w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min. 40 metrów kwadratowych, wyposażonego w minimum 19 krzeseł miękkich z oparciami oraz stoły;
- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do Internetu;
- dostęp do toalety;
- możliwość podłączenia rzutnika;
- zapewnienie ekranu do rzutnika;
- zapewniony Flip-chard
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;
- możliwość przyczepiania na ścianach arkuszy typu Flip-chart przy użyciu taśmy (klejącej i/lub malarskiej);
- Sala będzie dostępna przez trzy dni każdego z 18 zjazdów (I dnia między godz. 12.00 a 20.00; II dnia między godz. 9.00 a 19.00; III dnia między 8.00 a 15.00). Każdy zjazd obejmuje 19 godzin szkoleń. Łącznie dla dwóch grup 342 godziny szkoleń.
- w przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością ruchową) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pokoi , sali jadalnej i szkoleniowej, możliwy w szczególności przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu i/lub specjalistycznego sprzętu, podjazdów i/lub uwzględniając udostępnienie pomieszczenia na parterze, itp.;
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy wykonania zamówienia dla usługi hotelarskiej, przygotowania i podania posiłków oraz wynajmu sali szkoleniowej:
I zjazd 24-26.08.2018r.
II zjazd 27-29.08.2018r.
III zjazd 7-9.09.2018r.
IV zjazd 10-12.09.2018r.
V zjazd 21-23.09.2018r.
VI zjazd 24-26.09.2018r.
VII zjazd 5-7.10.2018r.
VIII zjazd 8-10.10.2018r.
IX zjazd 12-14.10.2018r.
X zjazd 15-17.10.2018r.
XI zjazd 26-28.10.2018r.
XII zjazd 29-31.10.2018r.
XIII zjazd 9-11.10.2018r.
XIV zjazd 12-14.11.2018r.
XV zjazd 23-25.11.2018r.
XVI zjazd 26-28.11.2018r.
XVII zjazd 7-9.12.2018r.
XVIII zjazd 10-12.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodne z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez Oferenta załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

1. Miejsce wykonywania usług będzie zlokalizowane poza granicami miasta Wałbrzycha,
w miejscowości oddalonej max. 50 km od Wałbrzycha.
2. W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usługi z przyczyn losowych niezależnych
od Oferenta, Oferent zapewni realizację usług w obiekcie o takim samym standardzie. Zarazem zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie III. Obiekt zastępczy musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 kilometrów od miejsca pierwotnego.
3. W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 Oferent zapewni transport grupy na własny koszt, z pierwotnego miejsca do miejsca zastępczego.
4. Obiekt zastępczy musi uzyskać akceptację Zamawiającego na minimum 2 dni przed terminem realizacji usługi. Ewentualne koszty związane z udzieleniem akceptacji ponosi Oferent (w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia obsługi projektu).
5. Na czas realizacji usługi Oferent nie będzie prowadził żadnych działań (np. prace remontowo-budowlane) wpływających na komfort pracy grupy).
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. terminu realizacji umowy;
b. harmonogramu realizacji umowy;
c. ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy, a tym samym zmiana wymiaru zamówienia;
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
e. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Wzór oferty –Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1;
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2;
 Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej - załącznik nr 3;
 Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4.
 Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia w sprawie RODO – załącznik nr 5
- wydruk z CEIDG lub KRS
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
KRYTERIUM NR 1: CENA 40%
Cena brutto oferty – 40%
C = ( Cmin / Cof) x 40
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Na cenę brutto (Cof) składa się łączna kwota cen brutto, która stanowi sumę ceny za każdą usługę dla zleconej ilości przedmiotu zamówienia, tj. :
1)nocleg dla jednej osoby ze śniadaniem x 684 szt.
2) obiad dla 1 osoby x 1026 szt.
3) kolacja dla jednej osoby x 684 szt.
4) przerwa kawowa dla jednej osoby x 1026 szt.
5) wynajem 1 godziny sali x 342 godziny
Do uzyskania w ramach niniejszego kryterium jest 40 punktów.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Liczby zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

KRYTERIUM NR 2: KRYTERIUM PREMIUJĄCE 60% (60 punktów)
Kryterium premiujące odnosi się do podmiotów ekonomii społecznej lub/i dla wykonawców, których działalność lub działalności wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych - 60 punktów.
Wykonawca, który chce otrzymać punkty za to kryterium zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż za Podmioty Ekonomii Społecznej uznaje Podmioty Ekonomii Społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania Wykonawcy/Wykonawców objętego/objętych ofertą do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna Rzeczka 31, 58-320 Walim, 24.07.2018, cena oferty: 137 826,00 zł
Liczba wyświetleń: 787