Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5 - na organizacje kursu carvingu zakończonego egzaminem

Data publikacji: 16.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2018

Numer ogłoszenia

1125415

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach), do dnia 24 lipca 2018 r., do godziny 10:00.
2. Termin składania ofert upływa 24 lipca 2018 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2018 roku o godz. 11.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pawłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530-981-978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje kursu carvingu zakończonego egzaminem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie – Katowice, Czeladź lub miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje kursu carvingu zakończonego egzaminem.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje kursu carvingu zakończonego egzaminem.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto - 100 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
Gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-0622/16-00
Liczba wyświetleń: 156