Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenia wyposażenia pomieszczeń Bursy szkolnej w ramach projektu: RPKP.06.01.02-04-0024/17 „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy".

Data publikacji: 16.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1125359

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.07.2018 - dodano plik z pytaniami i odpowiedziami, zaktualizowano treść zapytania ofertowego w zakresie ofert wariantowych (w sekcji "Miejsce i sposób składania ofert") oraz treść załącznika - Zapytanie ofertowe. Oprócz tego, z uwagi na zmiany przedłużono termin składania ofert do dnia 27.07.2018 roku.

25.07.2018 - dodano dodatkowy plik z pytaniami i odpowiedziami.

Miejsce i sposób składania ofert

a. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
b. Ostateczny termin składania ofert upływa 27.07.2018 roku, do godz. 10:00
c. O zachowaniu terminu składania decyduje sygnatura czasu – moment wpływu podpisanej oferty (skanu) do Zamawiającego,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia oferty wariantowej w pierwszej kolejności kwestia ta będzie weryfikowana przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W momencie zaakceptowania takiego rozwiązania przez IZ oferta będzie mogła być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Oferty wariantowe muszą uwzględniać nowe warianty wyposażenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

caritas.brodnica@diecezja.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pezler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512901001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyposażenie i dostawa mebli do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie obejmuje wyposażenie i umeblowanie pokoi Bursy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: brodnicki Miejscowość: Brodnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyposażenie i dostawa mebli opisanych w załączniku nr 3 do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Przedmiot zamówienia

Tapczan - 60 szt.
Biurko - 60 szt.
Regał wiszący - 60 szt.
Krzesło typu ISO - 60 szt.
Szafa ubraniowa z półkami - 60 szt.
Szafa ubraniowa z półkami - 60 szt.
Szafka łazienkowa z półkami zamykana frontami - 31 szt

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Dostarczenie poszczególnych elementów zamówienia wraz z transportem, montażem, wniesieniem i instalacją w poszczególnych pomieszczeniach.
2. Dostawca zapewni gwarancję na sprzęt objęty niniejszym postępowaniem na okres minimum 5 lat od momentu oddania do użytkowania budynku.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz z uwzględnieniem harmonogramu prac budowlanych, przy ścisłej współpracy z kierownictwem robót i Zamawiającym w dwóch partiach, w następujących terminach: do końca października 2018 r (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym) – wyposażenie 20 pokoi, do końca stycznia 2019 roku – wyposażenie 10 pokoi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

8. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób oceny: oświadczenie):
•nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:
a. dysponują odpowiednim potencjałem oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia (sposób oceny: oświadczenie);
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób oceny: oświadczenie).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia (sposób oceny: oświadczenie);

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

_

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób oceny: oświadczenie).

Dodatkowe warunki

Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiający wymaga przedstawienia aranżacji (projektu) wnętrz i zdjęć poszczególnych proponowanych elementów zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:
• wydatków na poszczególne zadania (jeśli dotyczy);
• innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100%
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny brutto, Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto wykonania zamówienia (PLN)”:
- Cena obejmuje cenę ryczałtową brutto za zrealizowanie całego zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego i załączników oraz podpisanej umowy;
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty

Wykluczenia

-

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Adres

Szosa Bydgoska 1/n/d

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

056 6744401

Fax

056 6744402

NIP

8791764783

Tytuł projektu

Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy

Numer projektu

RPKP.06.01.02-04-0024/17-00
Liczba wyświetleń: 420