Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zagospodarowania terenu wokół żłobka Maluszkowo w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce”

Data publikacji: 14.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-07-2018

Numer ogłoszenia

1125275

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na wykonanie zagospodarowania terenu wokół żłobka Maluszkowo w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce” nr wniosku RPPK.06.02.02-18-0018/16, Działanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP 2014-2020”.

Oferty należy składać w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Maluszkowo ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów do dnia 30.07.2018 r. godz. 9:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś, e-mail: alk@op.pl, tel. 509 911 055.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 911 055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół żłobka Maluszkowo w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce” , nr wniosku RPPK.06.02.02-18-0018/16

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Nienadówka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół obiektu żłobka Maluszkowo w Nienadówce.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół żłobka Maluszkowo w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce” , nr wniosku RPPK.06.02.02-18-0018/16

Podstawa opracowania oferty:
Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zapytania ofertowego, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, nie stanowią wyłącznej podstawy opracowania oferty.
Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. 2017 r. poz. 1226) oraz posiadały wymagane certyfikaty.
Sposób obliczenia ceny.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, uwzględniać wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego opublikowane na stronie internetowej http://www.maluszkowo.com.pl/ w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania a w dokumentacji nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.

Kod CPV

45111291-4

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - 7 dni roboczych od podpisania umowy.
- zakończenie całości robót: 10.09.2018r.

Miejsce realizacji zamówienia: 36-052 Nienadówka 696B

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunku.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakre-su, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:
1.1 zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) pomimo wystąpienia z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,
b) Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.
e) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
f) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
g) powstała konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej w przypadkach ustalonych w § 11 pkt. 1.2,
h) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
i) braku środków finansowych na realizację inwestycji,
j) powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
k) wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
l) zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.
m) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i g) muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.
1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku:
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów
i urządzeń równoważnych,
c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.
d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc).
1.3 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
1.4 zmiany wynagrodzenia
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT
b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego
c) ograniczenia zakresu robót;
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1. ppkt. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
3. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Forma dokumentu: oryginał.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I – Cena – 70 pkt.,
Kryterium II – Gwarancja i rękojmia – 30 pkt.
2. W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniżej skalkulowanej
liczba punktów oferty ocenianej =-----------------------------------------------------------x 70pkt
cena oferty ocenianej

3. W ramach kryterium II - „Gwarancja i rękojmia” (30 pkt ) najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesiące.
Oferta z okresem gwarancji wynoszącym:
48 miesięcy – otrzyma 20 pkt.
36 miesięcy – otrzyma 10 pkt.
24 miesięcy – otrzyma 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż jeden ze wskazanych powyżej, uznaje się, iż udzieli on gwarancji
i rękojmi na minimalny wymagany okres 24 miesięcy i w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesiące, przyjmuje się, że udzieli on gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium gwarancji i rękojmi otrzyma on maksymalną liczbę 30 pkt. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krajobrazowa 20/E2

35-119 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

509911055

Fax

178501101

NIP

8133712347

Tytuł projektu

Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce

Numer projektu

RPPK.06.02.02-18-0018/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.P.H.U. BRAM-ROB Robert Miśków
ul. Świętokrzyska 3
35-083 Rzeszów

Data wpłynięcia oferty: 30.07.2018 godz. 8.30
Cena oferty: 100 023,37 zł
Liczba wyświetleń: 314