Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie ofertowe nr 2/2018 na zamówienie usługi informatycznej wykonania oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych

Data publikacji: 13.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-07-2018

Numer ogłoszenia

1125244

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć lub przesłać w wersji papierowej na adres AE Steel
Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Postępowanie ofertowe - wykonanie oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych” lub przesłać w formie skanów na adres email: biuro@aesteel.eu wpisując w temacie emaila „Postępowanie ofertowe – wykonanie oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@aesteel.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Norbert Misztal

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691102510

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa informatyczna wykonania oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie przez AE Steel Sp. z o.o. oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych

Przedmiot zamówienia

Oprogramowanie do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych powinno spełniać następujące kryteria:
Musi współpracować z następującym urządzeniem do rejestracji sygnałów AE o następujących parametrach:
1. od 2 do 48 kanałów pomiarowych
2. Czujniki firmy zewnętrznej MISTRAS D9203B
3. Karta ADLINK PCI-9221
4. Wejścia analogowe nie mniej niż 8 wejść różnicowych
5. Rozdzielczość min. 16 bit
6. Częstotliwość próbkowania nie mniej niż 220 kS/s
7. Czułość wejść od +/- 200mV do +/- 5V
8. Programowo regulowane wzmocnienie min. od 1 do 25
9. Impedancja wejściowa większa niż 1 GOhm
10. Zakres napięć wyjściowych mniej nie niż +/- 5V
11. Szybkość narastania sygnału 0,014 V/us
12. Realizowane funkcje min. : cyfrowe wejścia/wyjścia, timer, licznik, generator impulsów
13. Timer/licznik zegar min. 40MHz
14. Generator impulsów od 0.005 Hz do 5MHz z wypełnieniem od 1 do 99%
15. Urządzenie będzie współpracowało z czujnikiem typu WD Differential AE o następujących parametrach:
a) Peak Sensitivity, Ref V (m/s) 56 dB
b) Peak Sensitivity, Ref V/ubar -61 dB
c) zakres częstotliwości 125-1000 kHz
d) Resonant frequency Ref V (m/s) 125 kHz
e) Resonant frequency Ref V/ubar 450 kHz
f) połączenie typu BNC
Etapy realizacji i parametry oprogramowania,
1. Etap 1 – stworzenie programu rejestracji sygnału wprowadzanego do karty ADLINK PCI 9221 do formatu zapisu plików dźwiękowych (.wav). Program powinien posiadać pomocnicze okno graficzne w którym widoczny będzie wykres aktywności akustycznej zarejestrowanego sygnału.
2. Etap 2 stworzenie programu do analizy plików uzyskanych w wyniku działania programu 1 celem otrzymania danych używanych przez oprogramowanie Visual AE / format bazy danych SQLite/. Zamawiający planuje w przyszłości zakup oprogramowania Visual AE dlatego zaprojektowany przez Wykonawcę program ma z nim współpracować.
3. Etap 3 – stworzenie programu do tworzenia próbek do „uczenia” oraz do treningu sieci neuronowej. Procedura uczenia powinna polegać na stosowaniu serii powtórzeń wprowadzania kolejno wzorców widmowych przeznaczonych do „zapamiętywania”. Schemat uczenia zostanie przedstawiony Zleceniobiorcy po rozstrzygnięciu postępowania.
4. Etap 4 – stworzenie programu przeznaczonego do szukania w pliku dźwiękowym obecności segmentów skorelowanych widmowo z wyuczonymi wzorcami. Korelacja powinna być wyrażana w skali 1-10, przy czym znacząca korelacja przekracza 0,8.
W ramach realizacji zlecenia wymagane jest przeniesienie praw autorskich do programu.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od 35 dni (5 tygodni) do 63 dni (7 tygodni) od daty podpisania umowy z Zamawiającym.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie krótszym niż 35 dni albo dłuższym niż 63 dni zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
Udokumentowanie realizacji 3 kontraktów na rynku teleinformatyki w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert lub jeżeli Oferent działa na rynku krócej niż 5 lat w okresie krótszym, o wartości kontraktu nie niższej niż 50 000 zł netto.
Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wykaz zrealizowanych dostaw (zał. nr 2) oraz kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji zawartych w wykazie np. kopie zawartych umów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Oferent spełnił.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa wzór Umowy (zał. 6). Jakiekolwiek zmiany w jej zapisie wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej oraz zgody Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta
2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów formalnych
3) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4) Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich
5) Oświadczenie o powierzeniu podwykonawstwa

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych Ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena brutto (w PLN) - 51%,
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Ad. 1) Wartość punktowa kryterium Cena brutto będzie wyliczana według wzoru:
C = (C min: C n) x 51% x100
gdzie:
C min - najniższa Cena brutto spośród Ofert nie odrzuconych
C n – Cena brutto ocenianej Oferty
2) Czas wykonania (w dniach kalendarzowych) - 49%,
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Ad. 2) Wartość punktowa kryterium Czas wykonania będzie wyliczana według wzoru:
Cz = (Cz min: Cz n) x 49% x100
gdzie:
Cz min - najkrótszy Czas wykonania spośród Ofert nie odrzuconych
Cz n – Czas wykonania ocenianej Oferty
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z pkt 7 zapytania ofertowego (HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie krótszym niż 35 dni albo dłuższym niż 63 dni zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.
3) Po obliczeniu wartości dla poszczególnych kryteriów, nastąpi ich sumowanie według wzoru:
S = C + Cz
w wyniku sumowania zostanie wyłoniony Wykonawca z największą ilością punktów.
Maksymalna liczba punktów przyznana Ofercie może wynieść 100.
Jeżeli najwyższą, taką samą liczbę punktów uzyska dwie lub więcej Ofert Zamawiający wybierze Ofertę Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców odpowiadając na zapytanie ofertowe powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiących załącznik nr. 3
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub w/w osobami, a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AE STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ignacego Paderewskiego 31

25-004 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

792 102 510

NIP

9591979700

Tytuł projektu

Rozwinięcie i wdrożenie komercyjne innowacyjnej metody detekcji i oceny uszkodzeń stalowych zbiorników naziemnych na produkty ropopochodne, chemiczne i gazowe

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania ofertowego na wykonanie usługi informantycznej wykonania oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych został wyłoniony Wykonawca: IT Services Krzysztof Kania ul. Dolomitowa 1/63 25-705 Kielce, którego oferta wpłynęła w dniu 20.07.2018r. Oferent określił cenę wykonania usługi na 73.800,00 zł. brutto.
Liczba wyświetleń: 482