Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie 720 szt. koszulek promujących projekt

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-07-2018

Numer ogłoszenia

1124663

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13.07.2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego. W załączeniu treść, która znajduje się również na stronie www.lto.org.pl

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł „Wykonanie koszulek”.
2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
3. Oferty będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 720 szt. koszulek z nadrukiem. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektu graficznego nadruku z dostarczonych plików graficznych Zamawiającego, przygotowanie nadruku, nadruk, koszulki, konfekcjonowanie oraz dostawę koszulek do siedziby Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Koszulki z gniewoszem plamistym i bocianem czarnym posłużą do promocji idei ochrony tych rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej. Zostaną one wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, jako pamiątka dla uczestników workcampów a także przy okazji organizacji warsztatów dot. ochrony gniewosza dla leśników.

Przedmiot zamówienia

1. Koszulki musza spełniać następujące parametry:
a) Koszulka męska:
• gramatura 190 g/m2,
• 100% bawełny,
• krótki rękaw, dekolt okrągły,
• ściągacz pod szyją z dodatkiem minimum 5% elastanu,
• taśmy wzmacniające na ramionach,
• brak bocznych szwów,
• materiał stabilizowany termicznie przed zszyciem,
• rozmiarówka dostosowana dla Europy Wschodniej,
• gwarancja na minimum 30 prań bez zmiany kształtu i rozmiaru,
• rozmiary (S, M, L, XL, XXL, XXXL).
• kolory - czarny, granatowy, khaki/zieleń butelkowa
b) Koszulka damska:
• gramatura 185g/m²,
• 100% bawełny typu Single Jersey
• koszulka z bardzo krótkim rękawem,
• okrągłe luźne wycięcie z wąską lamówką z tego samego koloru,
• ramiona wzmocnione dzięki wszytym paskom,
• długość koszulki – do bioder.
• koszulki taliowane ze szwami bocznymi,
• rozmiarówka dostosowana dla Europy Wschodniej,
• gwarancja na minimum 30 prań bez zmiany kształtu i rozmiaru, z zachowaniem koloru i czytelności rysunku
• rozmiary (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
• kolory – czarny, szary, granatowy
• rozmiary i kolory zgodne ze specyfikacją zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
c) Nadruk na koszulkach:
• farby użyte do nadruku - bezftalanowe i bez zawartości metali ciężkich,
• technika nadruku – nadruk bezpośredni - sitodruk w rozdzielczości nie mniejszej niż 81 lpi,
• gwarantowana trwałość nadruku dla minimum 30 prań
d) W skład nadruku wejdzie:
• rysunek dostarczony przez Zamawiającego - dwa rodzaje – na jednym wizerunek ptaka, na drugim węża (dwa kolory – w przypadku kolorowych koszulek wymagający białego poddruku, wymiary ok. 20/25 cm.),
• logotypy sponsorów i Zamawiającego, w jednym kolorze, przy dolnej krawędzi koszulki,
• rozmieszczenie poszczególnych nadruków przedstawione zostanie Zamawiającemu do akceptacji wraz z projektem graficznym,
• projekt graficzny koszulek będzie uzgadniany z Zamawiającym aż do ostatecznego zaakceptowania go do druku przez Zamawiającego;
e) Ilość 720 szt.
f) Opakowanie foliowe dla każdej sztuki z oznaczeniem rozmiaru, pojedyncze koszulki zapakowane w opakowania zbiorcze jednakże w jednym opakowaniu zbiorczym powinien znajdować się jeden typ koszulek (np. tylko damskie).
g) Ilość sztuk koszulek według rozmiaru, koloru oraz rodzaju nadruku zawiera Załącznik nr 4 do zapytania.

2. Dopuszcza się przesunięcia dotyczące kolorów. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu koszulki w innych lub w dodatkowych kolorach. Wszelkie zmiany dotyczące kolorów wymagają akceptacji Zamawiającego. Dopuszcza się przesunięcia dotyczące rozmiarów. Zmiany będą ustalane z Wykonawcą w miarę potrzeb w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące rozmiarów wymagają akceptacji Zamawiającego.

Kod CPV

18331000-8

Nazwa kodu CPV

Koszulki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV:
18331000-8 koszulki
22462000-6 materiały reklamowe
79 81 00 00 – 5 usługi drukowania

Harmonogram realizacji zamówienia

2. Termin realizacji zamówienia
1. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy logotypy instytucji uczestniczących w realizacji Projektu oraz rysunki do wydruku na koszulkach. Zamawiający zastrzega, że w zależności od terminu rozstrzygnięcia zamówienia pt. „Wykonanie 2 szt. rysunków promujących projekt”, rysunki do wydruku mogą zostać dostarczone w innym, późniejszym terminie.
2. Wstępny projekt koszulek (wizualizacja) zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 5 dni po otrzymaniu wszystkich materiałów określonych w ust.1. Projekty będą przekazane drogą elektroniczną w formacie JPG lub pdf.
3. Zamawiający będzie zatwierdzał lub zgłaszał uwagi do zaproponowanych przez Wykonawcę wizualizacji projektów w terminie 2 dni od ich przesłania w formie elektronicznej. Uwagi mogą być zgłaszane kilkukrotnie. Wykonawca zastosuje się do uwag w terminie 2 dni.
4. Po zatwierdzeniu projektów koszulek, Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi Zamawiającemu po jednej koszulce damskiej i męskiej z nadrukiem (próbkę) o wyglądzie takim, jak późniejsza partia 720 sztuk, do akceptacji. Jeśli przedstawione próbki będą odbiegały od zaakceptowanych projektów, Wykonawca przedłoży w wyznaczonym terminie nowe próbki, zgodne z tymi projektami. W przypadku gdyby drugie próbki były nieprawidłowe, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 2 wzoru umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 10 dni od daty zaakceptowania przedstawionych Zamawiającemu próbek koszulek.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wiedza i doświadczenie

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Potencjał techniczny

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
 nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1);
 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia–
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się przesunięcia dotyczące kolorów. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu koszulki w innych lub w dodatkowych kolorach. Wszelkie zmiany dotyczące kolorów wymagają akceptacji Zamawiającego. Dopuszcza się przesunięcia dotyczące rozmiarów. Zmiany będą ustalane z Wykonawcą w miarę potrzeb w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące rozmiarów wymagają akceptacji Zamawiającego i nie stanowią zmiany umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne, o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku gdy:
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy,
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy.
5. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w § 9, nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia).
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
• cena ofertowa (C) – 80 %
• skrócenie terminu wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości (G) - 20 %

1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max. 80 pkt.
C = (C minimalna/C oferowanej) x 80 pkt

2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium skrócenie terminu wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości (G):
a) Maksymalny, dopuszczalny termin wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości wynosi 12 dni, wykonawca który w ofercie zaoferuje taki termin otrzyma 0 pkt;
b) Wykonawca, który w ofercie wskaże dziesięciodniowy termin wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości otrzyma 10 pkt,
c) Wykonawca, który w ofercie wskaże ośmiodniowy lub krótszy termin wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości otrzyma – 20 pkt.

Zaoferowanie dłuższego niż maksymalny, dopuszczalny termin wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego. Niepodanie w ofercie terminu wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny termin.

3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O = C + G
Ocenie podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
 nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1);
 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony, gdy będzie niezgodna z treścią zapytania w zakresie wymaganych parametrów koszulek, minimalnego okresu gwarancji jakości.
5. W sytuacji opisanej w pkt 8.2, tj. jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
6. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Print Makowski i Węgrzyn sp.j.
ul. Szczecińska 17-2154-517 Wrocław z ceną ofertową w wysokości 13 176,00 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny, cena (C ) - 80% i skrócenie terminu wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad w ramach gwarancji jakości (G) - 20 % (wykonawca zaoferował 7dniowy termin wymiany wadliwej koszulki na nową, wolną od wad ). Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego. Pierwsza oferta tego Wykonawcy wpłynęła w dn. 16.07.2018 r. godz. 05:50, wykonawca w dniu 23.07.2018 r. o godz. 10:38 wycofał pierwszą ofertę składając w jej miejsce kolejną ofertę. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.lto.org.pl w zakładce Zamówienia.
Liczba wyświetleń: 277