Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2018

Numer ogłoszenia

1124576

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1) w terminie do dnia 19.07.2018r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail: przemyslaw.wieckiewicz@mlawa.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przemyslaw.wieckiewicz@mlawa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Więckiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

23 653 14 62 w.511

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”
Na przedmiot zamówienia składa się:
• Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa plakatów w ilości 30 sztuk.
Plakat formatu A3 (420x297mm) w układzie pionowym, jednostronny, wykonany na papierze kreda błysk minimum 135g/m2, w pełnym kolorze, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę (zgodnie z przekazanym przez Zmawiającego wzorem).
• Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa ulotek w ilości 2 000 sztuk.
Ulotka formatu A4 (297x210mm), wydrukowana na papierze offsetowym niepowlekanym minimum 200g/m2, dwustronnie 4x1:
- pierwsza strona w pełnym kolorze, uszlachetniona poprzez foliowanie i lakierowanie wybiórcze UV, zawierająca co najmniej znaki i treści informacyjne identyfikujące realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (przekazane przez Zamawiającego);
- druga strona matowa, biała, bez uszlachetnień, z nadrukowanym czarnym kolorem obrazkiem do kolorowania – rysunkiem nawiązującym do przedmiotu projektu tj. budowy drogi. W związku z tym rysunek powinien przedstawiać drogę i poruszających się po niej ludzi, najlepiej dzieci jadące na rowerach. Dodatkowo na rysunku powinien w tle znaleźć się element charakterystyczny dla Miasta Mława jak np. zarys budynku Ratusza Miejskiego.
• Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa naklejek w ilości 200 sztuk.
Naklejki spersonalizowane, o wymiarach 175x35 mm, z tolerancją ±2mm, jednostronne, wykonane na papierze koloru białego w rodzaju etykiety samoprzylepnej, wydrukowane w układzie poziomym, w pełnym kolorze, z laminatem matowym, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, pocięte na sztuki. Projekt naklejki musi zawierać znaki i treści informacyjne RPO WM.

Materiały promocyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązujących w ramach Programu wzorów (załącznik nr 3 – 7).
Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji projektów graficznych materiałów promocyjnych prowadzonych w formie korespondencji elektronicznej i dokonywania niezbędnych poprawek co najmniej 2-krotnie w przypadku plakatów i naklejek oraz co najmniej 3- krotnie w przypadku ulotek. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się konsultować przesłane przez Wykonawcę projekty materiałów promocyjnych niezwłocznie, każdorazowo nie później , niż w ciągu 24 godzin od otrzymania korespondencji elektronicznej z projektem, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 16.00 w każdy piątek tygodnia a godziną 8.00 w następujący po tym piątku poniedziałek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektów graficznych każdego materiału promocyjnego (plakat, ulotka, naklejka) przed jego wykonaniem. Zamawiający może zaakceptować każdy z projektów bez wykorzystania wszystkich przysługujących mu konsultacji, jeżeli projekt ten spełniał będzie niezbędne wymagania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: mławski Miejscowość: Mława

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Przedmiot zamówienia

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”
Na przedmiot zamówienia składa się:
• Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa plakatów w ilości 30 sztuk.
Plakat formatu A3 (420x297mm) w układzie pionowym, jednostronny, wykonany na papierze kreda błysk minimum 135g/m2, w pełnym kolorze, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę (zgodnie z przekazanym przez Zmawiającego wzorem).
• Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa ulotek w ilości 2 000 sztuk.
Ulotka formatu A4 (297x210mm), wydrukowana na papierze offsetowym niepowlekanym minimum 200g/m2, dwustronnie 4x1:
- pierwsza strona w pełnym kolorze, uszlachetniona poprzez foliowanie i lakierowanie wybiórcze UV, zawierająca co najmniej znaki i treści informacyjne identyfikujące realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (przekazane przez Zamawiającego);
- druga strona matowa, biała, bez uszlachetnień, z nadrukowanym czarnym kolorem obrazkiem do kolorowania – rysunkiem nawiązującym do przedmiotu projektu tj. budowy drogi. W związku z tym rysunek powinien przedstawiać drogę i poruszających się po niej ludzi, najlepiej dzieci jadące na rowerach. Dodatkowo na rysunku powinien w tle znaleźć się element charakterystyczny dla Miasta Mława jak np. zarys budynku Ratusza Miejskiego.
• Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa naklejek w ilości 200 sztuk.
Naklejki spersonalizowane, o wymiarach 175x35 mm, z tolerancją ±2mm, jednostronne, wykonane na papierze koloru białego w rodzaju etykiety samoprzylepnej, wydrukowane w układzie poziomym, w pełnym kolorze, z laminatem matowym, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, pocięte na sztuki. Projekt naklejki musi zawierać znaki i treści informacyjne RPO WM.

Materiały promocyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązujących w ramach Programu wzorów (załącznik nr 3 – 7).
Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji projektów graficznych materiałów promocyjnych prowadzonych w formie korespondencji elektronicznej i dokonywania niezbędnych poprawek co najmniej 2-krotnie w przypadku plakatów i naklejek oraz co najmniej 3- krotnie w przypadku ulotek. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się konsultować przesłane przez Wykonawcę projekty materiałów promocyjnych niezwłocznie, każdorazowo nie później , niż w ciągu 24 godzin od otrzymania korespondencji elektronicznej z projektem, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 16.00 w każdy piątek tygodnia a godziną 8.00 w następujący po tym piątku poniedziałek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektów graficznych każdego materiału promocyjnego (plakat, ulotka, naklejka) przed jego wykonaniem. Zamawiający może zaakceptować każdy z projektów bez wykorzystania wszystkich przysługujących mu konsultacji, jeżeli projekt ten spełniał będzie niezbędne wymagania.

Kod CPV

22140000-3

Nazwa kodu CPV

Ulotki

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa.
Cena ofertowa - 100%.
W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.
gdzie:
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta oznacza cenę badanej oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO MŁAWA

Adres

Stary Rynek 19

06-500 Mława

mazowieckie , mławski

Numer telefonu

(23) 654 64 42

Fax

(23) 654 36 52

NIP

5691760034

Tytuł projektu

Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T

Numer projektu

RPMA.07.01.00-14-6593/16-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„ONStudio” Sp z o.o.
ul. Kajki 3/1
10-546 Olsztyn

Data wpływu oferty:
19.07.2018
godz. 9:35
cena brutto: 1 167,27 zł
Liczba wyświetleń: 126