Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług konsultanta ds. psychiatrycznych

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1124479

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak na adres wskazany w pkt I zapytania ofertowego począwszy od dnia 11.07.2018r. do dnia 20.07.2018 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem sobót, niedziel. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@natak.pl - w takim przypadku każdorazowo należy dostarczyć podpisaną wersję papierową oferty w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej, tj. najpóźniej do dnia 25.07.2018 r. do godz. 16:00. W tym przypadku decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i/lub na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rekrutacja@natak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Zglińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618688444

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług konsultanta ds. psychiatrycznych w ramach projektu „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie 2 konsultantów ds. psychiatrycznych świadczących usługi w projekcie „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 konsultantów ds. psychiatrycznych świadczących usługi w projekcie „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: sierpień 2018 – marzec 2021 r. W okresie sierpień 2018 – styczeń 2019 Wykonawca będzie brał udział w szkoleniach z zakresu wdrażanego Modelu. Faktyczna realizacja usługi będzie trwała w okresie od lutego 2019 do marca 2021 roku (26 m-cy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wygrywa oferta, która przejdzie wszystkie etapy oceny ofert oraz otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, obliczoną wg wzoru:
K = Kc+Kd+Kp
gdzie:
K – Kryteria oceny ofert;
Kc – kryterium: cena brutto;
Kd – kryterium: doświadczenie zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego
Kp – specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA TAK

Adres

Płowiecka 15

60-277 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618688444

Fax

612224781

NIP

7791065369

Tytuł projektu

Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-D205/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 489