Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowych usług szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Praca Przyszłości”

Data publikacji: 10.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1124347

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.07.2018 dodano listę pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego.

W dniu 27.07.2018 r. opublikowano listę pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego, a także załączono plik z aktualną, poprawioną treścią zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego
Wprowadzone zmiany:
1. W zapytaniu ofertowym dodano punkt XVI. INFORMACJE DODATKOWE z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
2. W załączniku nr 4 do zapytania ofertowego usunięto klauzulę dot. ochrony danych osobowych
3. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.08.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACA PRZYSZŁOŚCI”.
9. Oferta musi zostać złożona do dnia 10.08.2018, do godz. 16:00 na adres: WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data nadania oferty. W pozostałych przypadkach decyduje data oraz godzina wpływu oferty do biura.

OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie;
b. została złożona w niewłaściwym miejscu;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym;
e. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
f. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
g. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
h. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Grabowy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. PRACA PRZYSZŁOŚCI.
Uczestnikami szkoleń będzie 112 uczestników/uczestniczek projektu, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku powyżej 29 r.ż, zamieszkałe w województwie świętokrzyskim - pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy lub bierne tj. bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne.
Kursy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy.
Wykonawca powinien brać pod uwagę możliwość równoczesnej realizacji więcej niż jednej grupy szkoleniowej na obszarze woj. świętokrzyskiego. Specyfika projektu wymagać może realizacji szkoleń w więcej niż jednej lokalizacji na terenie całego województwa celem zapewnienia równego dostępu do szkolenia wszystkim uczestnikom szkoleń.
Zamówienie składa się z następujących części:
Część A:
Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
Część B:
Kurs instalatora słonecznych systemów grzewczych
Część C:
Kurs instalatora pomp ciepła
CZĘŚĆ D
Kurs AutoCAD stopień I i II
CZĘŚĆ E
Kurs TIG stopień I i II
Część F
Kurs Fizjoterapeutyczny - metoda FDM (Fascial Distortion Model)
CZĘŚĆ G
Kurs ECDL Profile
CZĘŚĆ H
Kurs kosmetyczny I i II stopnia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: Lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego każdorazowo uzgodnione z Wykonawcą, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania zrekrutowanej grupy szkoleniowej.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Część A:
Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie kompleksowych instalacji OZE.
Część B:
Kurs instalatora słonecznych systemów grzewczych
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie kompleksowych instalacji OZE.
Część C:
Kurs instalatora pomp ciepła
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie kompleksowych instalacji OZE.
Zakres tematyczny kursów cz. A, B, C zawiera m.in. przepisy i polskie normy, prawa i obowiązki instalatora, podstawowe właściwości fizyczne i budowa, zasady działania danego źródła, rodzaje systemów, urządzenia i elementy systemów, zasady doboru systemów, praktyczny montaż i regulacja, wydajność i modernizacja.
CZĘŚĆ D
Kurs AutoCAD stopień I i II
Cel: planowanie i projektowanie instalacji ukierunkowane na branże instalacji odnawialnych źródeł energii oraz metalowo-odlewniczej. Kompleksowe poznanie CAD od podstaw do zaawansowanych funkcji da uczestnikom możliwość złożonych rysunków płaskich i w wersji 2D.
Zakres tematyczny kursu zawiera m.in. następujące zagadnienia: wyświetlanie i ustawienia rysunku, współrzędne i narzędzia, geometria 2D, techniki konstrukcyjne, kreskowanie, zestawy wyboru, typy obiektów, bloki i ich atrybuty, rysunki odnośników zewnętrznych, obrazy, arkusze, aplikacje zewnętrzne, wymiarowanie w przestrzeni, ćwiczenia na podstawie prawdziwych projektów z różnych branż.
CZĘŚĆ E
Kurs TIG stopień I i II
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie zawodu spawacza.
Zakres tematyczny kursu I stopnia zawiera m.in. następujące zagadnienia: wiedza o spawalnictwie, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia dot. m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, a następnie samego wykonywania złączy, spoiny pachwinowe.
Zakres tematyczny kursu II stopnia zawiera m.in. następujące zagadnienia dot. procesów spawania, bezpiecznej pracy na montażu, kontroli i badań, zapewnienia jakości; ćwiczenia dot. m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, wykonywanie złączy, spoiny czołowe.
Część F
Kurs Fizjoterapeutyczny - metoda FDM (Fascial Distortion Model)
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.
Przeprowadzenie kursu fizjoterapeutycznego składającego się z dwóch części: FDM intensywny oraz FDM Limfologia.
Zakres tematyczny kursu zawiera m.in. następujące zagadnienia: metoda FDM, diagnoza, zniekształcenia powięzi, diagnostyka i terapia w obrębie stawów, limfa i krew, prawidłowy obieg płynów, ćwiczenia praktyczne z zakresu „leczenia pacjentów”.
CZĘŚĆ G
Przeprowadzenie kursu ECDL Profile, który umożliwia zbudowanie ścieżki certyfikacji wg potrzeb uczestników i ich przyszłej pracy zawodowej.
W oparciu o diagnozę potrzeb potencjalnych uczestników w projekcie zaplanowano do wyboru 3 moduły spośród BASE/STANDARD/ADVANCED. Moduły będą wybierane wg IPD i indywidualnych potrzeb uczestników.
Kurs przeznaczony jest dla uczestników kursów fizjoterapeutycznych oraz kosmetycznych.
CZĘŚĆ H
Kurs kosmetyczny I i II stopnia
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie zawodu kosmetyczki.
Kurs kompleksowo obejmuje zakres od podstaw po zaawansowane zabiegi. Zakres tematyczny kursu zawiera m.in. następujące zagadnienia: podstawy zawodu kosmetyczki, urządzenie gabinetu, BHP, budowa i funkcje skóry, demakijaż, zabiegi pielęgnacyjne na dłonie, stopy oraz twarz m.in. mikrodermabrazja, peelingi, kwasy, kriolipoliza, postawy stylizacji paznokci; depilacja, obsługa aparatów kosmetycznych.

Przedmiot zamówienia

Część A:
Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin (w tym 24 godziny zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych)
Liczba dni szkolenia: 5 dni (średnio 8 godzin dziennie x 5 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 80 godzin (40 godzin x 2 grupy)
Część B:
Kurs instalatora słonecznych systemów grzewczych
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin (w tym 24 godziny zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych)
Liczba dni szkolenia: 5 dni (średnio 8 godzin dziennie x 5 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 80 godzin (40 godzin x 2 grupy)
Część C:
Kurs instalatora pomp ciepła
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin (w tym 24 godziny zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych)
Liczba dni szkolenia: 5 dni (średnio 8 godzin dziennie x 5 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 80 godzin (40 godzin x 2 grupy)
CZĘŚĆ D
Kurs AutoCAD stopień I i II
Wymiar godzinowy szkolenia: 2 stopnie x 20 godzin każdy łącznie 40 godzin
Liczba dni szkolenia: 5 dni (średnio 8 godzin dziennie x 5 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy (w tym 2 grupy uczestników kursów z tematyki odnawialnych źródeł energii oraz 1 grupa uczestników kursu z zakresu spawania TIG)
Łączna liczba uczestników: 48 osób (3 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 120 godzin (40 godzin x 3 grupy)
CZĘŚĆ E
Kurs TIG stopień I i II
Wymiar godzinowy szkolenia:
I stopień – 103 godziny (w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych)
II stopień – 102 godziny (w tym 12 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych)
Łącznie 205 godzin (w tym 35 godzin zajęć teoretycznych i 170 godzin zajęć praktycznych
Liczba dni szkolenia:
I stopień – 13 dni (średnio 8 godzin dziennie x 13 dni)
II stopień – 13 dni (średnio 8 godzin dziennie x 13 dni)
Łącznie 26 dni (średnio 8 godzin dziennie x 26 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób
Łączny wymiar godzinowy usługi: 205 godzin (103 godziny I stopień + 102 godziny II stopień)
Część F
Kurs Fizjoterapeutyczny - metoda FDM (Fascial Distortion Model)
Wymiar godzinowy szkolenia:
I część – 60 godzin
II część – 36 godziny
Łącznie – 96 godzin
Liczba dni szkolenia:
I część – 6 dni
II część – 4 dni
Łącznie – 10 dni
Liczebność grupy szkoleniowej: 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób
Łączny wymiar godzinowy usługi: 96 godzin (60 godzin I część + 36 godzin II część)
CZĘŚĆ G
Kurs ECDL Profile
Wymiar godzinowy szkolenia: 3 moduły każdy po 24 godziny razem 72 godziny
Liczba dni szkolenia: 3 dni x 3 moduły razem 9 dni (średnio 8 godzin dziennie x 9 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: 16 osób
Łączna liczba uczestników: 64 osoby
Łączny wymiar godzinowy usługi: 288 godzin (72 godziny x 4 grupy)
CZĘŚĆ H
Kurs kosmetyczny I i II stopnia
Wymiar godzinowy szkolenia: I stopień – 53 godziny, II stopień – 53 godziny, łącznie 106 godzin (w tym min. 80% godzin zajęć praktycznych)
Liczba dni szkolenia: I stopień – 7 dni (średnio 8 godzin dziennie x 7 dni), II stopień – 7 dni (średnio 8 godzin dziennie x 7 dni), łącznie 14 dni (średnio 8 godzin dziennie x 7 dni)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy
Łączna liczba uczestników: 48 osób
Łączny wymiar godzinowy usługi: 318 godzin (106 godzin x 3 grupy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Część A, B, C, D:
W okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia szkoleń wraz z egzaminami.
Część E:
W okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia wraz z egzaminem.
Część F:
W okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 roku r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia wraz z egzaminem.
Część G, H:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia wraz z egzaminem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1;
2. posiadają co najmniej roczne doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo oraz przeszkolili co najmniej 100 osób;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia na podstawie złożonego oświadczenia zg. z Załącznikiem nr 5.
3. mogą wykazać zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych na poziomie co najmniej 80% w okresie ostatniego roku przed złożeniem oferty;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia na podstawie złożonego oświadczenia zg. z Załącznikiem nr 6.
4. dysponują kadrą spełniającą warunki określone w zapytaniu - szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
5. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 50 tyś zł.
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert), bądź w przypadku oferentów mających siedzibę poza terytorium Polski dokumentu równoważnego – dotyczy płatników podatków;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert), bądź w przypadku oferentów mających siedzibę poza terytorium Polski dokumentu równoważnego – dotyczy płatników ZUS;
 informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 50 tyś zł;

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik.

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik.

Dodatkowe warunki

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu, przez cały okres realizacji usługi, dokumentacji związanej z wykonaniem usługi w zakresie zgodnym z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w tym w m.in. program, harmonogram, metody szkoleniowe, dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne ex-ante i ex-post, raport podsumowujący efekty uczenia się, listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, wyżywienia, ankiety, itp. – na wzorach przekazanych przez Zamawiającego.
2. Poinformowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, województwa oraz informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na dokumentach dotyczących realizowanego kursu w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach – wymagania, logotypy i wzory w tym zakresie zostaną przekazane przez Zamawiającego.
4. Oznaczenia pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie/wystawienie plakatu informacyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) dotyczącego projektu pn. „Praca Przyszłości”.
5. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników szkoleń na zajęciach.
6. Przeprowadzenia szkoleń na podstawie udokumentowanego programu nauczania zawierającego m.in. tematy zajęć, liczbę godzin teorii i praktyki, wykorzystywane materiały dydaktyczne, programy komputerowe, podręczniki itp.
7. Jeżeli w danej grupie szkoleniowej wystąpią osoby niepełnosprawne, infrastruktura oraz sposób realizacji usługi szkoleniowej musi być dostosowany do rodzaju i stopnia niepełnosprawności danego/ych uczestnika/ów.
8. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia szkolenia oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji, a także kontroli przez inne instytucje uprawnione do kontroli projektu.
9. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz Projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Instytucji Zarządzającej i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych.
10. Wsparcie w ramach każdej części zamówienia musi być dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu. Wszystkie zadania muszą być realizowane z zachowaniem obowiązujących standardów usług oraz wytycznych w tym: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014 – 2020, zgodnie z Regulaminem Konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/1 i jego załącznikami.
11. Zabezpieczenia należytego wykonania usługi poprzez wniesienie zabezpieczenia prawidłowej jej realizacji w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości odpowiadającej wartości podpisanej umowy, który to Zamawiający będzie mógł zrealizować w przypadku jakichkolwiek uchybień wynikających z nieprzestrzegania zapisów umowy.
12. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków.
13. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu szkolenia dla danej grupy szkoleniowej i przeprowadzeniu egzaminu dla uczestników pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji dotyczącej szkolenia. Płatności będą regulowane w terminie do 60-ciu dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku (z uwzględnieniem warunku dostarczenia kompletnej dokumentacji ze szkolenia).
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych do umowy z Wykonawcą.
15. Wykonawcy szkoleń muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się m in. zapisy z zakresie:
1. kar umownych, w szczególności:
1) Przewidujące karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia dla danej grupy szkoleniowej – w przypadku realizowania przez Wykonawcę szkolenia dla danej grupy szkoleniowej niezgodnie z harmonogramem przedstawionym Zamawiającemu.
2) Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług szkolenia na podstawie zawartej umowy.
3) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia dla danej grupy szkoleniowej – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę usługi szkolenia dla danej grupy szkoleniowej zgodnie z harmonogramem przedstawionym Zamawiającemu.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
5) Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
2. Przeniesienia praw autorskich - Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do opracowanych materiałów z usługi szkolenia w związku z realizacją umowy; szczegółowe warunki przeniesienia ww. praw zostaną szczegółowo określone w umowie.
3. Zmiany istotnych warunków umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2) zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) ostatecznej ilości godzin kursów do zrealizowania,
4) ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
5) ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
6) zmiany terminu płatności;
7) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
8) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian określonych w punkcie 3 ppkt. 2) i 3 ppkt. 7), które mogą zostać uzgodnione między stronami w trybie roboczym, bez wymagania formy aneksu.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia trenerów w ramach poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) oraz kwalifikacje – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Dokumenty te muszą zawierać co najmniej dane instytucji, która poświadcza doświadczenie danego trenera, dane trenera, dla którego dokument został wystawiony, nazwę realizowanej usługi zgodnej z tematyką danej części zapytania ofertowego ze wskazaniem okresów oraz liczby godzin, w których prowadzone były kursy/zajęcia, a także potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług.
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV trenerów, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Oświadczenie dot. doświadczenia Wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
6) Oświadczenie dot. zdawalności - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;
7) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
8) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
9) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
10) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
11) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 50 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 50 000 PLN;
12) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
13) Kopię certyfikatu jakości usług – jeżeli dotyczy;
14) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.
15) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
16) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
17) Wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia dokumentów potwierdzających stan przedstawiony w załączonych oświadczeniach – dot. załącznika nr 5 i 6.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt

1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.

2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie sumy przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych przez Wykonawcę trenerów do danej części zamówienia – godziny będą zliczone na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia badanej oferty
Dm – największa łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.

3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości lub równoważny:
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012
Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena, doświadczenie i jakość. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena, Doświadczenie i Jakość.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Adres

Warszawska 25/4

25-512 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413417039

Fax

413417039

NIP

9591824245

Tytuł projektu

Praca Przyszłości

Numer projektu

RPSW.10.02.01-26-0055/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A, B, C, D, E, F, G, H: Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Kazimierza Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów (Konsorcjum)
Liczba wyświetleń: 730