Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów do badań na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej

Data publikacji: 10.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2018

Numer ogłoszenia

1124279

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godziny 23:59 w siedzibie Zamawiającego lub przekazane drogą elektroniczną na adres mailowy: pilot@imapolska.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pilot@imapolska.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Przybylak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602654834

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Murowana Goślina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup materiałów do badań na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Proponowaną cenę określonego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu Oferty (załącznik nr 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy/zamówienia.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zakończenia procedury składania ofert.
6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

niniejszym zapytaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Dodatkowe warunki

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy/złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy/zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy/zamówienia w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiana sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą.
4) wystąpienia siły wyższej. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
a) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
b) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
c) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od Umowy/zamówienia.
5) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem i dokumentacją;
6) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji zamówienia, zmniejszenie wartości zamówienia).
Zmiany postanowień zawartej umowy/zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wzór formularza oferty.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Deklaracja parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
5. Oświadczenie o specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Wartość netto –Pc

W kryterium wartość netto Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty oferowaną cenę za dany przedmiot zamówienia.

Kryterium „wartość netto” będzie wyliczane zgodnie z poniższym wzorem:

Cn x 80 P – otrzymane punkty
Pc = Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – wartość netto badanej Oferty

W przypadku braku wskazania Wartości netto w Formularzu oferty, oferta zostanie odrzucona.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 80 pkt.

b) Warunki płatności - Pwk

W kryterium warunki płatności Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty termin płatności liczony w dniach.

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni. W przypadku wskazania terminu płatności przez Wykonawcę krótszego niż 7 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania o cenę.

Kryterium „warunki płatności” będzie oceniane zgodnie z poniższa tabelą:

Lp. Termin płatności w dniach Liczba przyznanych punktów
1 Powyżej 45 dni 20
2 31 dni – 45 dni 15
3 22 dni – 30 dni 10
4 15 dni – 21 dni 5
5 0 dni – 14 dni Ofert odrzucona

W przypadku braku wskazania Warunków płatności w Formularzu oferty, oferta zostanie odrzucona.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 20 pkt.

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu w/w kryterium oceny ofert, tj. P = Pc + Pwk
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postepowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Polna 21

62-095 Murowana Goślina

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

602395962

NIP

7822510305

Tytuł projektu

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1330/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Th.Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, data wpłynięcia oferty 18.07.2018
Liczba wyświetleń: 249