Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1124128

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

11.07.2018, godz. 12.25 zmieniono wewnętrzny nr zapytania we wszystkich załącznikach i SIWZ( było NR 7/RPO/9.2/AOON/FAL, jest NR 7A/RPO/9.2/AOON/FAL)
12.07.2018 godz. 9.30 w załączniku nr 3 - zmieniono numerację na wzorze umowy, było UMOWA- ZLECENIE NR ……../AOON/PK, jest UMOWA- ZLECENIE NR ……../AOON/PZ.
19.07.2018 godz. 9.00 zmieniono treść załącznika nr 4 - Klauzula informacyjna. Zmiana nie ma wpływu na konkurencyjność ofert. Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poproszeni o dostarczenie zmienionego załącznika.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinien być zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
5. W przypadku złożenia oferty przez osoby prawne, dla każdej z osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć osobny załącznik nr 1 oraz opinię psychologa, o której mowa w punkcie VI.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 20.07.2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, pok. 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
10. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 7A/RPO/9.2/AOON/FAL w ramach. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
12. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: ząbkowicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie 5 osób - asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, które będą świadczyć usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością będących uczestnikami projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” w czasie pomiędzy 1.08.2018r a 30.11.2018r.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 5 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, którzy świadczyć będą swoje usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu ząbkowickiego, w łącznym wymiarze 1700 godzin świadczenia usług asystenckich.
3. Usługi świadczone będą na podstawie umowy cywilno-prawnej w czasie zleconym pomiędzy 01.08.2018r, a 30.11.2018r.
4. Usługi świadczone będą na terenie powiatu ząbkowickiego.
5. Zlecenie dla jednego asystenta, w czasie pomiędzy 1.08.2018r, a 30.11.2018r może obejmować od 1 do 700 godzin w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługę. Rozkład godzin w ramach realizowanej usługi, w trakcie trwania całej umowy jest całkowicie uwarunkowany rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczestników/uczestniczki i nie może zostać określony przez Zamawiającego jako średnia liczba godzin w miesiącu. Powyższe zapisy oznaczają również, że świadczenie usługi może nie być realizowane w każdym miesiącu trwania umowy. Wykonawca oświadcza, że jest świadom powyższych zapisów i że zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
6) Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin:
w poruszaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.
7) Zakres usług podstawowych:
a) pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, na kursy, szkolenia zawodowe);
b) pomoc osobie z niepełnosprawnością w zakupach;
c) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
d) pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. wyjście do kina czy muzeum)
e) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.
f) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego.
g) pomoc osobie z niepełnosprawnością w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).
h) pomoc w podstawowych czynnościach związanych z higieną i pielęgnacją (mycie twarzy, rąk i głowy, czesanie, ubieranie).

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi świadczone będą na podstawie umowy cywilno-prawnej w czasie zleconym pomiędzy 01.08.2018r, a 30.11.2018r.
Zlecenie dla jednego asystenta, w czasie pomiędzy 1.08.2018r, a 30.11.2018r może obejmować od 1 do 700 godzin w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługę. Rozkład godzin w ramach realizowanej usługi, w trakcie trwania całej umowy jest całkowicie uwarunkowany rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczestników/uczestniczki i nie może zostać określony przez Zamawiającego jako średnia liczba godzin w miesiącu. Powyższe zapisy oznaczają również, że świadczenie usługi może nie być realizowane w każdym miesiącu trwania umowy. Wykonawca oświadcza, że jest świadom powyższych zapisów i że zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają (w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia osobiście) lub dysponują osobami, które spełniają poniższe warunki:
a) posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta posiada ukończone szkolenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- konieczność załączenia do oferty odpowiednich zaświadczeń, dyplomów bądź certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia.
b) osoba, która zostanie wyznaczona do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej posiada pozytywną opinię psychologa wystawioną na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz podstawowych kompetencji społecznych, takich jak: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- konieczność dołączenia dokumentu (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu) stanowiącego opinię psychologa wystawionego nie wcześniej niż 2 lata przed udziałem w postępowaniu. Dla każdej z osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia należy przedłożyć osobną opinię psychologa.
c) Oferent przedstawi ofertę cenową, wraz ze wskazaniem dyspozycyjności (w dniach i godzinach) Dyspozycyjność powinna być rozumiana jako elastyczność Wykonawcy w stosunku do możliwości realizacji harmonogramu działań w wymiarze maksymalnie 276 godzin miesięcznie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Weryfikacja na podstawie formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez osoby prawne, dla każdej z osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć osobną ofertę wypełnioną w załączniku nr 1.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
4. Oświadczą, że zostali poinformowani i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez oferenta załącznik nr 4.
5. W przypadku przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie aktualnego wydruku wpisu do CEIDG nie starszego niż 7 dni przed złożeniem oferty lub innego równoważne dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają (w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia osobiście) lub dysponują osobami, które spełniają poniższe warunki:
a) posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta posiada ukończone szkolenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b) w przypadku zmiany liczby uczestników wnioskujących o objęcie wsparciem asystenckim z uwagi na rezygnację lub rekrutację dodatkowych osób.
c) konieczność zmiany terminu/ harmonogramu realizacji usług asystenckich z przyczyn leżących po stronie: - Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyznacza niezwłocznie nowy termin świadczenia usług asystenckich, przy czym Zamawiający zastrzega, że powodem zmiany terminu nie może być brak dostępności kadry wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia usług, - Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji usług asystenckich
d) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające tzw. z siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. zaparafowany na każdej stronie SIWZ do zapytania ofertowego
2. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – wzór umowy - zaparafowany na każdej stronie
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dot. rozporządzeń w sprawie „RODO”
3. Opinia psychologa (W przypadku złożenia oferty przez osoby prawne, dla każdej z osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć osobny załącznik nr 1 oraz opinię psychologa)
4. W przypadku złożenia oferty przez przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie aktualnego wydruku wpisu do CEIDG nie starszego niż 7 dni przed złożeniem oferty lub innego równoważne dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów
(nazwa kryterium waga %) :
a) cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów)
C min
X c = x 80 pkt.
Co
gdzie:
Xc –liczba punktów
C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co -cena w ofercie
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów
b) dyspozycyjność osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca wypełniając załącznik nr 3 ma możliwość wskazania różnej dyspozycyjności osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku różnej dyspozycyjności osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, Zamawiający nada punkty w tym kryterium na podstawie wzoru:
łączna liczba punktów( liczba osób x liczba punktów możliwych do uzyskania przez daną osobę)/ liczba osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów
dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 punktów
dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 punktów
dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 1 punkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 20. Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208,
210-211a KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
4) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
5) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
6) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
7) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA RAZEM

Adres

Ludwiga van Beethovena 1-2

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746663006

Fax

746663006

NIP

8862772667

Tytuł projektu

Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0008/16-00

Inne źródła finansowania

Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
NIP 8862777392
KRS nr 0000212459
TEL. 748480100

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kinga Zięba, ul. Grodziszcze 5a/4, 57-200 Ząbkowice Śl., 17.07.18 godz. cena oferty 32 brutto, brutto
Nowicka Małgorzata, Szklary Huta 17/2, 57-200 Ząbkowice Śl., 17.07.18, cena oferty 32 zł brutto, brutto
Adrianna Serafin, Dzbanów 7, 57-256 Bardo, 18.07.18, cena oferty 32 zł brutto, brutto
Dorota Kuć, ul. Krótka 5/4, 57-200 Ząbkowice Śl. 18.07.18, cena oferty 32 zł brutto, brutto
Adela Mikulska, Krzelków 80, 57-220 Ziębice, 18.07.18, cena ofert 32 zł brutto, brutto
Liczba wyświetleń: 172