Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Czerwona Woda o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej

Data publikacji: 10.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2018

Numer ogłoszenia

1124081

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy dostarczyć:
a) drogą pocztową w siedzibie zamawiającego, tj. na adres Red Light Energy Sp. z o. o., ul. Giżycka 1/10, 60-106 Poznań (o dochowaniu terminu wpływu oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego, a nie data stempla pocztowego),
lub
b) e-mailem na adres: w.wojciechowski@kancelariawojciechowski.pl
lub
c) osobiście do siedziby zamawiającego, tj. pod adresem Red Light Energy Sp. z o. o., ul. Giżycka 1/10, 60-106 Poznań (o dochowaniu terminu wpływu oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Oferty niekompletne zostaną odrzucone (wymagane elementy oferty zostały wskazane w sekcji „Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od wnioskodawcy”).

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.wojciechowski@kancelariawojciechowski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Wojciechowski, Prokurent Red Light Energy Sp. z o. o.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505 188 977

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania, zorganizowania oraz zrealizowania budowy i oddania do eksploatacji obiektów oraz infrastruktury technicznej wchodzącej w skład elektrowni słonecznej w miejscowości Czerwona Woda o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektem budowlanym i warunkami przyłączenia stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia, w szczególności:
- wykonanie elektrowni słonecznej o mocy 1 MW – moc znamionowa po stronie AC (w tym m.in. polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne, inwertery, system montażowy oraz montaż instalacji, okablowanie, prace elektroinstalacyjne, kable solarne, kable do złącz AC, złącza kablowe),
- wykonanie stacji transformatorowej 20/0.4kV 1250 kVA,
- linia kablowa SN-20 kV długości ok. 216 m,
- instalacja monitoringu stringowego (diagnostyki) i monitoringu wizyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: zgorzelecki Miejscowość: Lokalizacja elektrowni: Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości Czerwona Woda, gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, działki nr 272 oraz 273. Przyłącze energetyczne: miejscowość Czerwona Woda, gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, działki nr 272, 273, 276/11, 2127, 2133/2.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Czerwona Woda, działki nr 272 oraz 273.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania, zorganizowania oraz zrealizowania budowy i oddania do eksploatacji obiektów oraz infrastruktury technicznej wchodzącej w skład elektrowni słonecznej w miejscowości Czerwona Woda o mocy 1 MW – moc znamionowa po stronie AC wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektem budowlanym i warunkami przyłączenia stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wynikiem realizacji zamówienia musi być w pełni sprawna, kompletna i dopuszczona do użytkowania elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW – moc znamionowa po stronie AC wraz z elementami infrastruktury wskazanymi poniżej, dostarczająca wyprodukowaną energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w dołączonym pliku „Opis przedmiotu zamówienia”.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia
45 315 500-3 Instalacje średniego napięcia
45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 232 221-7 Podstacje transformatorowe
45 317 200-3 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
35 121 700-5 Systemy alarmowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2018 r. Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy:
- zawarcie i przedstawienie Zamawiającemu Subkontraktów z Podwykonawcami w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i wprowadzenie energii elektrycznej do sieci Tauron Dystrybucja S.A. w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Dodatkowo w treści oferty Wykonawca określi następujące terminy wykonania następujących etapów robót:
- wykonanie robót ziemnych, ułożenie magistrali nN do inwerterów przed wykonaniem systemu konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,
- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
- wykonanie robót ziemnych, dostawa stacji transformatorowej i budowa kablowej linii elektroenergetycznej 20 kV,
- uruchomienie oraz odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisano w sekcji „osoby zdolne do wykonania zamówienia”

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
Adekwatne doświadczenie zostanie wykazane poprzez potwierdzenie należytej realizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej nie mniejszej niż 2 MWp (np. dwie instalacje po 1 MWp każda) w ciągu ostatnich 5 lat.

Potwierdzenie nastąpi poprzez złożenie wraz z ofertą listy instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej nie mniejszej niż 2 MWp należycie zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat, zawierającej minimum wskazanie lokalizacji instalacji, jej mocy, zamawiającego oraz danych kontaktowych (co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mailowy) osób u zamawiającego mogących potwierdzić należytą realizację instalacji przez oferenta . Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze wskazanymi osobami w celu potwierdzenia należytej realizacji instalacji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia drogą e-mailową należytego wykonania instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej nie mniejszej niż 2 MWp u wskazanych przedstawicieli zamawiających, jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty podpisanych przez zamawiających dokumentów potwierdzających należytą realizację (np. protokół odbioru, referencje) instalacji ujętych w liście instalacji fotowoltaicznych na gruncie należycie zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat. W przypadku dołączenia w/w dokumentów, Zamawiający odstąpi od prawa weryfikacji tych informacji u wskazanych przedstawicieli zamawiających.

Potencjał techniczny

Brak szczególnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia i/lub zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
- co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji project managera (kierownika projektu) w realizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej co najmniej 2 MWp (np. dwie instalacje po 1 MWp każda), która pełnić będzie rolę Kierownika Projektu. Kierownik Projektu (project manager) jest osobą odpowiedzialną za współpracę z zamawiającym oraz koordynację całości prac ze strony wykonawcy.

Spełnienie wymagania w odniesieniu do Kierownika Projektu nastąpi poprzez dołączenie do oferty listy instalacji fotowoltaicznych na gruncie, w realizacji których osoba wskazywana w ofercie jako Kierownik Projektu uczestniczyła jako project manager. Lista powinna zawierać co najmniej wskazanie lokalizacji instalacji, jej mocy, zamawiającego oraz danych kontaktowych (co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mailowy) osób u zamawiającego mogących potwierdzić uczestnictwo tej osoby jako project manager w realizacji inwestycji. mogących potwierdzić uczestnictwo tej osoby jako project manager w realizacji inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze wskazanymi osobami w celu potwierdzenia przedstawionych informacji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia drogą e-mailową spełnienia omawianego wymagania przez Kierownika Projektu u wskazanych przedstawicieli zamawiającego (tj. jego uczestnictwa jako project manager w realizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej co najmniej 2 MWp), oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty podpisanych przez zamawiających dokumentów (np. referencje) potwierdzających uczestnictwo Kierownika Projektu w realizacji instalacji ujętych w liście instalacji fotowoltaicznych na gruncie, w realizacji których osoba wskazywana w ofercie jako Kierownik Projektu uczestniczyła jako project manager. W przypadku dołączenia w/w dokumentów, Zamawiający odstąpi od prawa weryfikacji tych informacji u wskazanych przedstawicieli zamawiających.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak szczególnych wymagań

Dodatkowe warunki

1. Każdy oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione w polskich złotych przed upływem terminu składania ofert w formie pieniężnej na rachunek zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 14 1540 1056 2105 0001 0100 0004. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium - Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Czerwona Woda o mocy 1 MW”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę lub wygenerowany wydruk potwierdzający dokonanie płatności.
2. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą, tj. dwóch tygodni od daty upływu terminu składania ofert.
3. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana jest zatrzymywane na rachunku bankowym zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, środki te zostaną zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji.
4. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, w ciągu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca uzupełni, poprzez wpłatę na rachunek bankowy Zamawiającego, środki na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji o których mowa w punkcie poprzedzającym do kwoty 22% wartości jego wynagrodzenia netto. Środki te zostaną wniesione w złotych polskich. Brak wpłaty tych środków w w/w terminie stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, zatrzymania wpłaconego wadium oraz nałożenia kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia netto. Połowa wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona (po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego od Wykonawcy) po upływie połowy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona (po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego od Wykonawcy) po upływie całego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
5. Wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana (i/lub odrzucona) zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od daty upływu terminu składania ofert na rachunek bankowy z którego zostało wniesione.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku wniesienia wadium i braku potwierdzenia tego faktu poprzez dołączenie kopii polecenia przelewu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę lub wygenerowany wydruk potwierdzający dokonanie płatności.
7. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy wg wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
8. Odmowa podpisania umowy na warunkach wskazanych w ofercie oraz niniejszym zapytaniu ofertowym skutkuje przepadkiem wadium na rzecz zamawiającego.
9. Brak możliwości podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy skutkuje przepadkiem wadium na rzecz zamawiającego.
10. Odrzucenie oferty wskutek stwierdzenia nieprawdziwości któregokolwiek z oświadczeń złożonych przez oferenta (w szczególności dotyczących informacji zawartych w liście instalacji fotowoltaicznych na gruncie należycie zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat oraz w liście instalacji fotowoltaicznych na gruncie, w realizacji których osoba wskazywana w ofercie jako Kierownik Projektu uczestniczyła jako project manager) skutkuje przepadkiem wadium na rzecz zamawiającego.
11. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert wadium zwracane jest bezzwłocznie na rachunek bankowy z którego zostało wniesione.
12. Zwrot wadium następuje bez odsetek.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium zostanie bezzwłocznie zwrócone na rachunek bankowy z którego zostało wniesione.
14. Wykonawca, w celu zabezpieczenia interesów ekonomicznych Zamawiającego, najpóźniej z chwilą podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu weksel własny zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie Wykonawcy zapłacenia Zamawiającemu kwotę odpowiadającej wartości pierwszej płatności z tytułu umowy (zaliczki), tj. 2.230.115,69 zł, z tytułu ewentualnego zwrotu uiszczonej przez Zamawiającego zaliczki, na wypadek gdyby Wykonawca nie wywiązał się ze swojego zobowiązania wobec Zamawiającego i/lub zajdzie okoliczność, która uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Weksel własny zostanie zwrócony Wykonawcy w terminie 30 dni od odnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Postanowienia dotyczące przedmiotowego weksla własnego szczegółowo reguluje art. 8.5.7 wzoru umowy z Wykonawcą, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór weksla stanowi załącznik nr 13 do wzoru umowy z Wykonawcą, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień umowy:
1. Dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na robotach zamiennych. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian może być jedynie konieczność prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych.
2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT – o tę wartość.
3. Jeżeli okaże się to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania zamówienia lub jego etapów tylko w przypadku gdy niemożność dotrzymania pierwotnych terminów umownych stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji lub innych podmiotów w szczególności Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
c) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
Okoliczności wskazane w lit. a – d powyżej mogą być podstawą przedłużenie terminu wykonania zamówienia lub jego etapów tylko w przypadku gdy przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania.
4. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że Kierownik Projektu i/lub Kierownik Budowy nie wykonuje swych obowiązków w sposób należyty, dopuszcza się zmianę tych osób na żądanie Zamawiającego. W takim przypadku zmiana powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający niezakłóconą kontynuację realizacji robót. W takim przypadku nowy Kierownik Projektu powinien posiadać co najmniej takie samo doświadczenie (polegające na uczestnictwie jako project manager w realizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie) jak osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie, a nowy Kierownik Budowy - przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy, które prowadziłyby do zmiany jej charakteru. Jednocześnie Zamawiający wyklucza możliwość dokonania zmian jakichkolwiek istotnych postanowień umowy poza wskazanymi powyżej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wskazująca minimum:
a) nazwę oferenta, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail, nazwisko osoby do kontaktu, nr NIP),
b) termin związania ofertą,
c) całkowitą cenę ryczałtową netto wyrażoną w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) parametry techniczne proponowanej instalacji (w tym marka i typ paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów),
e) listę planowanych do zaangażowania podwykonawców oraz ich zakresy prac (tylko w przypadku gdy Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami w celu wykonania przedmiotu zamówienia),
f) okres gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (w tym na panele fotowoltaiczne, inwertery i konstrukcję wsporczą) wyrażony w latach licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
g) terminy wykonania następujących etapów robót:
- wykonanie robót ziemnych, ułożenie magistrali nN do inwerterów przed wykonaniem systemu konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,
- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
- wykonanie robót ziemnych, dostawa stacji transformatorowej i budowa kablowej linii elektroenergetycznej 20 kV,
- uruchomienie oraz odbiór końcowy przedmiotu zamówienia,
k) oświadczenie wykonawcy ws. zastosowania w farmie fotowoltaicznej będącej przedmiotem oferty wyłącznie urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
2. Dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy (kopia polecenia przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę lub wygenerowany wydruk potwierdzający dokonanie płatności).
3. Podpisana przez oferenta lista instalacji fotowoltaicznych na gruncie należycie zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat zawierającej minimum wskazanie lokalizacji instalacji, jej mocy, zamawiającego oraz danych kontaktowych (co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mailowy) osób u zamawiającego mogących potwierdzić należytą realizację instalacji przez oferenta.
4. Podpisany przez oferenta imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia i/lub zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
- co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji project managera (kierownika projektu koordynującego wykonanie instalacji) w realizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej min. 2 MWp, która pełnić będzie rolę Kierownika Projektu.
5. Podpisana przez oferenta lista instalacji fotowoltaicznych na gruncie, w realizacji których osoba wskazywana przez niego w ofercie jako Kierownik Projektu uczestniczyła jako project manager. Lista powinna zawierać co najmniej wskazanie lokalizacji instalacji, jej mocy, zamawiającego oraz danych kontaktowych (co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mailowy) osób u zamawiającego mogących potwierdzić uczestnictwo tej osoby jako project manager w realizacji inwestycji.
6. Symulacja konfiguracji ofertowanych paneli fotowolt. i ofertowanych inwerterów z obliczeniami potwierdzającymi spełnienie wymogów minimum i maksimum napięcia dla systemów regulacji MPPT w falownikach. Symulacja będzie obejmować również wielkość produkcji energii dostarczonej do sieci elektroenergetycznej. Do symulacji należy dołączyć również dokumentację techniczną oferowanych paneli fotowoltaicznych i falowników wraz z obliczeniami parametrów konfiguracji połączeń paneli fotowoltaicznych oraz inwertera. W dokumentacji konfiguracji należy zawrzeć analizę spełnienia warunków pracy układu MPPT oraz dopuszczalnych mocy, prądów i napięć dla falownika.

Zamówienia uzupełniające

Okoliczności i możliwości udzielenia zamówień uzupełniających opisano w sekcji „warunki zmiany umowy”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena – 60%. Przy tym oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalne 60 pkt. Obliczenie punktacji w ramach przedmiotowego kryterium nastąpi zgodnie ze wzorem:
Pc = 60 pkt x (Cmin / Cof), gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cmin - najniższa łączna cena netto zaoferowana za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
Cof - łączna cena netto rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu zamówienia

2) Doświadczenie Kierownika Projektu – 20%. Oceniane będzie doświadczenie osoby wskazywanej przez oferenta jako Kierownik Projektu, polegające na jej uczestnictwie jako project manager w realizacji instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Maksymalna punktacja (20 pkt) zostanie przyznana za wykazanie doświadczenia w realizacji instalacji o łącznej wielkości 22 MWp. Ponieważ minimalnym wymogiem w tym zakresie jest doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy łącznej min. 2 MWp, liczba punktów przyznanych w przedmiotowym kryterium zostanie ustalona zgodnie ze wzorem:
Pd = 20 pkt x (Dof – 2)/(22 – 2), gdzie:
Pd - liczba punktów przyznana w kryterium doświadczenia Kierownika Projektu,
Dof – łączna wielkość instalacji (liczona w MWp) wskazana w dołączonej do oferty liście instalacji fotowoltaicznych na gruncie, w realizacji których osoba wskazywana w ofercie jako Kierownik Projektu uczestniczyła jako project manager.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z osobami wskazanymi w liście instalacji jako osoby kontaktowe zamawiających w celu potwierdzenia przedstawionych informacji. Zamawiający nie uwzględni w ocenie omawianego kryterium tych instalacji, co do których nie będzie możliwe uzyskanie drogą e-mailową u wskazanych w liście osób kontaktowych potwierdzenia dotyczącego uczestnictwa przez Kierownika Projektu w ich realizacji jako project manager.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty podpisanych przez zamawiających dokumentów (np. referencje) potwierdzających uczestnictwo Kierownika Projektu w realizacji instalacji ujętych w liście instalacji fotowoltaicznych na gruncie, w realizacji których osoba wskazywana w ofercie jako Kierownik Projektu uczestniczyła jako project manager. W przypadku dołączenia w/w dokumentów, Zamawiający odstąpi od prawa weryfikacji tych informacji u wskazanych przedstawicieli zamawiających.

3) Okres gwarancji jakości Wykonawcy na cały przedmiot zamówienia (w tym na panele fotowoltaiczne, inwertery i konstrukcję wsporczą) z tytułu wad fizycznych całego przedmiotu umowy – 20%. Maksymalna punktacja (20 pkt) zostanie przyznana za udzielenie piętnastoletniego okresu gwarancji. Ponieważ minimalnym wymaganym okresem gwarancji jest okres 10 lat, liczba punktów przyznanych w przedmiotowym kryterium zostanie ustalona zgodnie ze wzorem:

Pg = 20 pkt x (GWof – 10) / (15 – 10), gdzie:
Pg - liczba punktów przyznana w kryterium okresu gwarancji jakości Wykonawcy z tytułu wad fizycznych całego przedmiotu umowy
GWof – mniejsza z dwóch wartości:
i) okres gwarancji wykonawcy z tytułu wad fizycznych całego przedmiotu umowy liczony w latach określony w rozpatrywanej ofercie,
ii) 15.

Podstawę porównania poszczególnych ofert będzie stanowiła łączna liczba punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, tj. wielkość dana wzorem:

P = Pc + Pd + Pg, gdzie:
P – łączna liczba punktów rozpatrywanej oferty,
Pc, Pd, Pg – liczba punktów rozpatrywanej oferty przyznana w poszczególnych kryteriach oceny (zgodnie z oznaczeniami powyżej).

Zamawiający wybierze ofertę charakteryzującą się najwyższą łączną oceną punktową (najwyższym wskaźnikiem P obliczonym zgodnie ze wzorem podanym powyżej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RED LIGHT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Adres

Giżycka 1/10

60-106 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

505188977

NIP

7792429454

Tytuł projektu

Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Czerwona Woda o mocy 1 MW

Numer projektu

RPDS.03.01.00-02-0002/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: MGM Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Johna Baildona 22D/10, 40-115 Katowice
Data wpłynięcia oferty: 24.07.2018 r.
Cena oferty: 4350000 zł netto
Liczba wyświetleń: 577