Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Data publikacji: 09.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2018

Numer ogłoszenia

1124045

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: olga.ziembinska@wsb.poznan.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – specjalistyczne doradztwo zawodowe” w projekcie „Własna firma – nowe możliwości” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 16-07-2018 do godziny 15:00.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

olga.ziembinska@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olga Ziembińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 6553284

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów przedsiębiorstwa dla 50 uczestników projektu, zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów przedsiębiorstwa dla 50 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Doradztwo przeprowadzone zostanie dla 50 uczestników projektu, w łącznym wymiarze godzin 125 h; 2,5 h na 1 uczestnika.
Indywidualne doradztwo odbywać się będzie codziennie, w terminie od 17.07.2018 r. do 31.07.2018 r., od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 20.00.
Miejsce odbywania doradztwa: siedziba WSB w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań.
Zakres specjalistycznego doradztwa indywidualnego będzie obejmował m.in. zagadnienia finansowe:
• Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia.

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wybory oferty.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 17-07-2018 r. do 31-07-2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w zapytaniu jest:
Ukończenie studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży CV.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia - posiadanie praktycznej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa specjalistycznego z obszaru finansów przedsiębiorstwa od co najmniej 5 lat.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem doradztwa specjalistycznego, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu, zakwaterowania, opracowania materiałów niezbędnych do świadczenia usługi doradztwa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- CV Wykonawcy
- Oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)

W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto za 1 h doradztwa dla 1 uczestnika projektu – max 80 pkt

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

„C” = Cmin / Cbad x 80 pkt. gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
„C” – przyznane oferentowi punkty

b) Kompetencje trenera/trenerów prowadzących doradztwo specjalistyczne z zakresu objętego zamówieniem „J” – max 20 pkt.
Przedziały punktowe:
- Doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia od 5 do 7 lat łącznie.
Maksymalna liczba punktów 5.
- Doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia od 8 do 10 lat łącznie.
Maksymalna liczba punktów 10.
- Doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia powyżej 10 lat.
Maksymalna liczba punktów 20.

Punkty otrzymane w danym kryterium przez daną ofertę zostaną do siebie dodane, wynik będzie sumą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Powołana zostanie Komisja Oceny Ofert, która dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Komisja Oceny Ofert dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
4. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Własna firma = nowe możliwości

Numer projektu

RPWP.06.03.01-30-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marcin Nowak
Data wpłynięcia oferty: 10.07.2018 r.
Cena za wykonanie usługi: 75 zł brutto/h
Liczba wyświetleń: 272