Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingu

Data publikacji: 09.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2018

Numer ogłoszenia

1124010

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: olga.ziembinska@wsb.poznan.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – specjalistyczne doradztwo zawodowe” w projekcie „Własna firma – nowe możliwości” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 16-07-2018 r., do godziny 15:00.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

olga.ziembinska@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olga Ziembińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

616553284

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingu dla 50 uczestników projektu, zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingu dla 50 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Doradztwo specjalistyczne przeprowadzone zostanie dla 50 uczestników projektu, w łącznym wymiarze godzin 125 h; 2,5 h na 1 uczestnika.
Indywidualne doradztwo odbywać się będzie codziennie, w terminie od 17.07.2018 r. do 31.07.2018 r, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 20.00.
Miejsce odbywania doradztwa: siedziba WSB w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań.
Zakres specjalistycznego doradztwa indywidualnego będzie obejmował poniższe zagadnienia marketingowe:
• Charakterystyka produktu/usługi
• Klienci i rynek
• Strategia promocji
• Strategia konkurencji
• Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych.

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wybory oferty.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 17-07-2018 r. do 31-07-2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w zapytaniu jest:
Ukończenie studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta przedłoży CV.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia - posiadanie praktycznej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa specjalistycznego z obszaru marketingu od co najmniej 5 lat.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem doradztwa specjalistycznego, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu, zakwaterowania, opracowania materiałów niezbędnych do świadczenia usługi doradztwa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- CV Wykonawcy
- Oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)

W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto za 1 h doradztwa dla 1 uczestnika projektu – max 80 pkt

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

„C” = Cmin / Cbad x 80 pkt. gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
„C” – przyznane oferentowi punkty

b) Kompetencje trenera/trenerów prowadzących doradztwo specjalistyczne z zakresu objętego zamówieniem „J” – max 20 pkt

Przedziały punktowe:
- Doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia od 5 do 7 lat łącznie
Maksymalna liczba punktów 5.
- Doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia od 8 do 10 lat łącznie
Maksymalna liczba punków 10.
- Doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia powyżej 10 lat
Maksymalna liczba punktów 20.

Punkty otrzymane w danym kryterium przez daną ofertę zostaną do siebie dodane, wynik będzie sumą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Powołana zostanie Komisja Oceny Ofert, która dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Komisja Oceny Ofert dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
4. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Własna firma = nowe możliwości

Numer projektu

RPWP.06.03.01-30-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Radosław Król
Data wpłynięcia oferty: 12.07.2018 r.
Cena za wykonanie usługi: 75 zł brutto/h
Liczba wyświetleń: 209