Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawę wyposażenia żłobka w Krakowie, ul. Górników 68 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie”

Data publikacji: 09.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2018

Numer ogłoszenia

1123898

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę wyposażenia żłobka w Krakowie, ul. Górników 68 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie”

Oferty należy składać w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Maluszkowo ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów do dnia 17.07.2018r godz. 9:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Lubaś, e-mail: alk@op.pl, tel. 509 911 055

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 911 055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka zlokalizowanego w Krakowie, ul. Górników 68 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie” nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0035/17, Działanie 8.5 RPO WM 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa wyposażenia żłobka mająca na celu przygotowanie lokalu do funkcjonowania żłobka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka zlokalizowanego w Krakowie, ul. Górników 68.
Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
37520000-9 Zabawki
37510000-6 Lalki
37522000-3 Zabawki na kółkach
37527200-0 Pojazdy do zabawy
37523000-0 Puzzle
37524100-8 Gry edukacyjne
37524200-9 Gry planszowe
39161000-8 Meble przedszkolne

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

37500000-3

Nazwa kodu CPV

Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37510000-6 Lalki
37522000-3 Zabawki na kółkach
37527200-0 Pojazdy do zabawy
37523000-0 Puzzle
37524100-8 Gry edukacyjne
37524200-9 Gry planszowe
39161000-8 Meble przedszkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 17 sierpnia 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wycieczki;
c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności,
w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, w tym nieterminowym wykonaniem prac remontowo – budowlanych w żłobku - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;
e) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika
z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
f) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa;
g) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
h) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziały w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawcy muszą przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
3. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
kryterium I - Cena - 100 %
Punkty przyznawane liczone według następujących wzorów:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b: posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d: pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 ANNA LUBAŚ

Adres

36-052 Nienadówka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

509911055

Fax

178591101

NIP

6842307742

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie

Numer projektu

RPMP.08.05.00-12-0035/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kronet Grzegorz Dedo
ul. 3-go Maja 38/99, 38-200 Jasło
Data wpływu oferty: 17.07.2018
Cena brutto wynosi: 73 001,09 zł
Liczba wyświetleń: 631