Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/80/FPGP/07/2018

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2018

Numer ogłoszenia

1123782

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany w zapytaniu ofertowym w części: kryterium oceny ofert oraz dokonał przesunięcia terminu składania ofert do 18.07.2018r. do godz.11:00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: k.ustrycka@fpgp.eu wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 1/80/FPGP/07/2018”.
• Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Fundacja Promocji Gmin Polskich. Ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa .

Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.07. 2018 r. do godz.11:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.ustrycka@fpgp.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80521000- 2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
92312212-0 –Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Scenariusze szkoleń powinny być przygotowane maksymalnie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Materiały szkoleniowe dla trenerów i uczestników szkoleń powinny być przygotowane najpóźniej do 20.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
6. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia w postaci jednej osoby z doświadczeniem w opracowywaniu i publikacji 2 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych zgodnych z listą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 3.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia w postaci jednej osoby z doświadczeniem w opracowywaniu i publikacji 2 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych zgodnych z listą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia w postaci jednej osoby z doświadczeniem w opracowywaniu i publikacji 2 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych zgodnych z listą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 3.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto.
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto.
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
j) Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3- Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:
1. Cena (C)- 100%

1. KRYTERIUM CENA – 100 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
C= -------------------------------- x 100
Cena ocenianej oferty

1. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Fundacja Promocji Gmin Polskich, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Promocji Gmin Polskich czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH

Adres

Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226227115

NIP

5261001946

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0080/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Z powodu błędów proceduralnych zapytanie zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 447