Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlane termomodernizacyjne – część 5

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1123727

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert pisemnych:
Oferty należy złożyć: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlinie Małej, Krzydlina Mała 70, 56-100 Krzydlina Mała

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzieci-wiosna@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Pytel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733-44-55-32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków „A” i „C” placówki opiekuńczo-wychowawczej „Wiosna”, zlokalizowanej w Krzydlinie Małej nr 70, w gminie Wołów.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie następujących prac budowlano-instalacyjnych:
- Modernizacja energetyczna instalacji c.o. budynków „A” i „C”
- Modernizacja energetyczna instalacji wody zimnej i ciepłej „A” i „C”
- Modernizacja energetyczna systemu wentylacji „A” i „C”
- Termomodernizację budynku „C” obejmującą wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu.

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych rozwiązań materiałowych o równoważnym oporze cieplnym, dla przyjętego w audycie oraz za zgodą Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1: Audyt energetyczny, Decyzja nr 173/16, Decyzja nr 113/10

https://www.dropbox.com/sh/t6olsgr0wilyjtm/AABRe4963OQGDKZpbwDhnVhLa?dl=0

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Krzydlina Mała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem inwestycji jest podniesienie efektywności energetycznej budynków placówki i uzyskanie w efekcie końcowym zakładanych w audycie energetycznym ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej i rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych.

Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane termomodernizacyjne zgodnie z Audytem energetycznym oraz Decyzją Starosty Powiatu Wołowskiego nr 113/10 z 17-03-2010 zmienioną Decyzją nr 173/16 z 24-05-2016 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę dotyczącą budynków „A”, „B” i „C” placówki opiekuńczo-wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej (Krzydlina Mała 70), na terenie działki nr ewidencyjny 236 (AM-4, obręb Krzydlina Mała).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlach
45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4, Roboty elewacyjne
45421100-5, Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 31-05-2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
1) Formularz oferty (załącznik nr 2 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena - maksymalna liczba punktów 70; ocenie podlega cena całkowita brutto za wykonanie całości zamówienia. Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie kryterium "Cena" obliczana będzie wg wzoru:
KC=Cmin/Cof x 100 x 70%
przy czym:
Kc: oznacza liczbę punktów badanej oferty w Kryterium Cena
Cmin: oznacza minimalną cenę brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cof: oznacza oferowaną cenę brutto ocenianej oferty

2) Okres gwarancji - maksymalna liczna punktów 30; ocenie podlega udzielony okres gwarancji zamówienia. Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie kryterium "Okres gwarancji" obliczana będzie wg wzoru:
OG=DGof/DGmax x 100 x 30%
przy czym:
OG: oznacza liczbę punktów badanej oferty w Kryterium Okres gwarancji
DGof: oznacza długość gwarancji podaną w ocenianej ofercie
DGmax: oznacza najdłuższą zaoferowaną gwarancję spośród wszystkich ocenianych ofert

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME PROWINCJA POLSKA

Adres

rynek Mały Rynek 5

45-020 Opole

opolskie , Opole

NIP

7541722702

Tytuł projektu

Termomodernizacja 3 budynków wchodzących w skład kompleksu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej

Numer projektu

RPDS.03.03.01-02-0082/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Hilogic Łukasz Binkowski, adres: 56-500 Syców, Wioska, ul. Akacjowa 40L

Data wpłynięcia: 12.02.2019 r.

Cena: 998 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 204