Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji z zamówienia pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1123610

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

10-07-2018 Udzielono odpowiedzi na zapytanie: "Zamawiający artykułuje w zakresie uprawnień budowlanych zwrot: "(...) gazowych (oraz gazów medycznych)" Obowiązująca ustawa Prawo budowlane nie wydziela w zakresie instalacji sanitarnych uprawnień do gazów medycznych, a jedynie określa ogólnie instalacje gazowe, domyślnie wszystkie (palne, techniczne, medyczne, itd)"
Udzielona odpowiedź: Zamawiający wymaga m.in. uprawnień budowlanych do instalacji gazowych. Podany zwrot "oraz gazów medycznych" służy wyłącznie wskazaniu jaki rodzaj instalacji będzie realizowany w ramach inwestycji.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (pawilon D, 2 piętro) do godziny 10:00 do dnia 20.07.2018

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta CYganek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 624-70-34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w pełnym zakresie rzeczowym zamówienia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U 2017.1332)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Chrzanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji z zamówienia pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

Przedmiot zamówienia

pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w pełnym zakresie rzeczowym zamówienia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U 2017.1332)
projekt dostępny na stronie szpitala www.szpital-chrzanow.pl

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

od daty podpisania umowy do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (tj. planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2019)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobą/osobami, które posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia nadzoru budowlanego w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (oraz gazów medycznych), wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferta
wykaz osób
oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

Adres

Topolowa 16

32-500 Chrzanów

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

326247029

Fax

32 623 94 28

NIP

6281916916

Tytuł projektu

Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Numer projektu

RPMP.12.01.03-12-0604/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zespół Rzeczoznawców i Ekspertów BUDOX ul. Strzelców Bytomskich 18,
41-902 Bytom - cena oferty brutto 70848,00 zł
Liczba wyświetleń: 178