Strona główna
Logo unii europejskiej

Środki obróbcze/technologiczne - Narzędzia szlifiersko-polerskie

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1123600

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lfc@lfc.com.pl, osobiście lub listem poleconym pod adresem:
LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyszczególnionymi w tym formularzu.
3. Wszelkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wszelkie wnioski i zapytania należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres lfc@lfc.com.pl, jednakże obowiązek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia.
6. Wymagane informacje które musi zawierać oferta:
• Poprawnie wypełniony formularz ofertowy zawierający m.in.
• Nazwę i adres Oferenta,
• Cenę ryczałtową netto,
• Termin realizacji ,
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ,
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• Oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i na każdym jego etapie.
8. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.
10. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający wyłącznie dla celów porównawczych – rozstrzygnięcia zakupu dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania (z dnia ogłoszenia niniejszego ogłoszenia zg z zasadą konkurencyjności).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lfc@lfc.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Flis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48683219200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na środki obróbcze/technologiczne - Narzędzia szlifiersko-polerskie

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Czerwieńsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na środki obróbcze/technologiczne - Narzędzia szlifiersko-polerskie

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na środki obróbcze/technologiczne -
Narzędzia szlifiersko-polerskie arkusze ścierne:
Spoiwo: żywica syntetyczna
Ziarno: węglik krzemu
Nasyp: pełny
Podłoże: papier lateksowy o gramaturze A lub C

Granulacja:

1. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 100 – 500 szt.
2. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 150 – 800 szt.
3. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 180 – 400 szt.
4. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 240 – 200 szt.
5. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 360 – 200 szt.
6. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 400 – 200 szt.
7. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 1500 – 50 szt.
8. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 2000 – 50 szt.
9. Papier ścierny wodoodporny wymiar arkusza 230x280mm granulacja ziarna 2500 – 50 szt.

Kod CPV

14811300-2

Nazwa kodu CPV

Ściernice

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin realizacji: 7 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w następującym zakresie:
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, pod warunkiem że zmiana służyć będzie należytemu wykonaniu Przedmiotu umowy.
2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, w szczególności:
1) Zmiany technologiczne wynikające z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy.
2) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji postępowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy.
3) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany związane z wycofaniem produktów z rynku.
4) Zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie Przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania Przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania Przedmiotu umowy, koszty te ponosi Wykonawca.
5) Konieczność uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
6) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi lub hydrologicznymi takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń i dokonywania odbiorów.
7) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
8) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp..
9) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidzianych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego.
10) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, które wpłyną korzystnie na realizację Przedmiotu umowy.
3. Pozostałe okoliczności dopuszczające zmiany umowy lub terminu wykonania umowy:
1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową.
2) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
3) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.
4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
6) Zmiana Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot umowy lub zmiana Podwykonawcy innej części robót niż wskazana w umowie.
Zmiany, o których mowa z ust. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany wskazane w ust. 2 i 3 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, każdorazowo po akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego.
7) Realizacja części Przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania.
4. Dokonane i wprowadzone zmiany nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w powyższych warunkach nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
6. Dopuszcza się inne przyczyny zmiany nie prowadzące do zmiany charakteru umowy jeżeli ich łączna wartość jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie załączniki wskazane w powyższych warunkach udziału w postępowaniu. Podpisane i w przypadku wersji elektronicznej zeskanowane. Szczegółowe wymagane załączniki ujęte są w załączonym formularzu ofertowym w tym:
1. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
2. oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3. oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto – waga 100
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty netto, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 100 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie(Co) w ramach kryterium Cena netto;
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena netto oferty ocenianej;
100 – waga kryterium „ Cena netto”.
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 100 punktów.


W ramach zapytania (wszystkich kryteriów łącznie) można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.
Dopuszczono składanie ofert częściowych dla usług utrzymania dotyczących każdego z oprogramowań osobno. Rozstrzygnięcie wg powyższych wytycznych będzie osobne dla każdej z pozycji zapytania.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt 1 każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na załączonym formularzu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kożuchowska 41

65-364 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

+48683224779

Fax

+48683271939

NIP

9290112610

Tytuł projektu

MULTIHYBRYDOWE TECHNOLOGIE CHIRURGICZNE DO LECZENIA STARZEJĄCEGO SIĘ KRĘGOSŁUPA; NOWY TREND W SPONDYLOIMPLANTOLOGII

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0377/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

REL Ltd Sp. z o.o.
Ul. Trakt Św. Wojciecha 29,
80-044 Gdańsk
data oferty: 12.07.2018 r.
Cena 1 280,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 113