Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiał PEEK medyczny do zastosowań na implanty (wszczepy)

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1123566

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert od 20 lipca 2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lfc@lfc.com.pl, osobiście lub listem poleconym pod adresem:
LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyszczególnionymi w tym formularzu.
3. Wszelkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wszelkie wnioski i zapytania należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres lfc@lfc.com.pl, jednakże obowiązek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia.
6. Wymagane informacje które musi zawierać oferta:
• Poprawnie wypełniony formularz ofertowy zawierający m.in.
• Nazwę i adres Oferenta,
• Cenę ryczałtową netto,
• Termin ważności oferty – minimum 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ,
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• Oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i na każdym jego etapie.
8. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.
10. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający wyłącznie dla celów porównawczych – rozstrzygnięcia zakupu dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania (z dnia ogłoszenia niniejszego ogłoszenia zg z zasadą konkurencyjności).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lfc@lfc.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Flis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48683219200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na materiał PEEK medyczny do zastosowań na implanty (wszczepy).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Czerwieńsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na materiał PEEK medyczny do zastosowań na implanty (wszczepy).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest materiał PEEK medyczny do zastosowań na implanty (wszczepy) o niżej wymienionych parametrach i ilościach:
1. Wymiar: Fi 16mm
Długość pręta: 1000mm
Ilość: 7 mb
Kolor: naturalny
2. Wymiar: Fi 30mm
Długość pręta: 1000mm
Ilość: 7 mb
Kolor: naturalny
3. Wymiar: Fi 20mm
Długość pręta: 1000mm
Ilość: 7 mb
Kolor: naturalny
Materiał PEEK powinien posiadać następujące certyfikaty:
Potwierdzenie, że wspomniany materiał spełnia wymagania FDA (Food and Drugs Administration), posiada certyfikaty zgodności z USP (U.S. Pharamcopeia) Class VI lub ISO 10993.
Potwierdzenie, że materiał może być sterylizowany wielokrotnie przy użyciu metody parowej w temperaturze 137°C:
Materiał PEEK medyczny [Poly-ether-ether-ketone] do zastosowań na implanty (wszczepy) w naturalnym kolorze do zastosowań medycznych (materiał do długotrwałego kontaktu z organizmem ludzkim).

Kod CPV

24500000-9

Nazwa kodu CPV

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji: 14 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w następującym zakresie:
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, pod warunkiem że zmiana służyć będzie należytemu wykonaniu Przedmiotu umowy.
2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, w szczególności:
1) Zmiany technologiczne wynikające z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy.
2) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji postępowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy.
3) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany związane z wycofaniem produktów z rynku.
4) Zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie Przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania Przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania Przedmiotu umowy, koszty te ponosi Wykonawca.
5) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
6) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, które wpłyną korzystnie na realizację Przedmiotu umowy.
3. Pozostałe okoliczności dopuszczające zmiany umowy lub terminu wykonania umowy:
1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową.
2) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
3) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.
4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
Zmiany, o których mowa z ust. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany wskazane w ust. 2 i 3 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, każdorazowo po akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego.
6) Realizacja części Przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania.
4. Dokonane i wprowadzone zmiany nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie załączniki wskazane w powyższych warunkach udziału w postępowaniu. Podpisane i w przypadku wersji elektronicznej zeskanowane. Szczegółowe wymagane załączniki ujęte są w załączonym formularzu ofertowym w tym:
1. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
2. oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3. oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto – waga 100
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty netto, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 100 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie(Co) w ramach kryterium Cena netto;
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena netto oferty ocenianej;
100 – waga kryterium „ Cena netto”.
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 100 punktów.


W ramach zapytania (wszystkich kryteriów łącznie) można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt 1 każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na załączonym formularzu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kożuchowska 41

65-364 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

+48683224779

Fax

+48683271939

NIP

9290112610

Tytuł projektu

MULTIHYBRYDOWE TECHNOLOGIE CHIRURGICZNE DO LECZENIA STARZEJĄCEGO SIĘ KRĘGOSŁUPA; NOWY TREND W SPONDYLOIMPLANTOLOGII

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0377/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Evonik Resource Efficiency GmbH, Kirschenallee, 64293 Darmstadt, oferta z dnia 17.07.2018 r.
Liczba wyświetleń: 122