Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie szlifierki automatycznej

Data publikacji: 05.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1123209

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
SKOMIELNA BIAŁA 565, 32-434 SKOMIELNA BIAŁA
lub pocztą elektroniczną na adres:
MAREK KOŚCIELNIAK MAREK@VANMAR.COM.PL

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe 1123209
”, a dokument z wymaganymi załącznikami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf). Równocześnie podpisany oryginał należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.

FORMA OFERTY:
Złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy, opatrzona pieczątką firmową i zawierać co najmniej:
- nazwę i adres Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu;
- datę sporządzenia;
- opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Zapytaniu;
- wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej z podaniem nazwy waluty (w przypadku złożenia oferty w walucie obcej jej wartość w celu porównania ofert zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru Wykonawcy);
- termin ważności oferty (sugeruje się termin nie krótszy niż 60 dni);
- podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub stosownym pełnomocnictwem,
- oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach Kryteriów oceny,
- wskazane jest, by oferta zawierała także informacje dodatkowe, takie jak: warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty itd.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

MAREK@VANMAR.COM.PL

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

MAREK KOŚCIELNIAK

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 592 730

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie szlifierki automatycznej.

Zamówienie obejmuje również dostawę, instalację i uruchomienie ww. szlfiierki oraz specjalistyczny instruktaż załogi w zakresie obsługi maszyny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: SKOMIELNA BIAŁA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na dostawę, instalację i uruchomienie szlifierki automatycznej wraz z specjalistycznym instruktażem załogi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna i zdatna do użytku maszyna, których specyfikacja znajduje się poniżej:

1. Szlifierka automatyczna

Minimalne lub równoważne parametry.

Maszyna powinna być zbudowana w następujący sposób:

- korpus „typu klatka” wykonana z trwałego materiału takiego jak stal węglowa, o dużej grubości
- śruby do podnoszenia kolumny o dużej odległości, dla zwiększenia stabilności stołu obróbczego
- oscylację taśm ściernych za pomocą fotokomórki z regulacją czułości
- trzewiki z filcem i grafitem wyjmowane błyskawicznie, z idealnym powrotem na pozycję roboczą
- kołpaki odciągowe o dużej skuteczności i małym zużyciu powietrza
- rolki swobodne na stole wejściowym i wyjściowym

Skład i parametry minimalne lub równoważne, które powinna spełniać nowo zakupiona maszyna to:
1. stół obróbczy:
- ze stali
- podnoszony elektrycznie za pomocą 4 śrub z regulacją
- z taśmą transportową z naturalnej gumy
- falownikiem elektronicznym do regulacji posuwu od 1,8 do 19m/min
- elektronicznym, cyfrowym odczytem grubości z dokładności 0,1 mm
2. instalacja elektryczna
- amperomierze analogowe dla każdego silnika
- regulacja grubości w całości wykonana elektrycznie
- automatyczny rozruch gwiazda – trójkąt silnika głównego
- centralny pulpit stresujący za stopniem ochrony IP54
3. instalacja pneumatyczna
- wyświetlanie i regulacje pneumatyczne ciśnień roboczych z zewnątrz
- filtr powietrza z separatorem skroplin i automatycznym zrzutem
- regulacja i wyświetlanie ciśnień roboczych
- niezależna szafa pneumatyczna płyto szczelna
- ciśnienie robocze sprężonego powietrza 8 Bar

Parametry minimalne lub równoważne, które powinna spełniać nowo zakupiona maszyna to:
- szerokość użyteczna obróbki 1300 mm
- grubość obróbki od 3 do 170 mm
- długość taśm ścieralnych ok 2600 mm
- szerokość taśm ścieralnych 1300 mm
- falownik elektroniczny do regulacji prędkości posuwu od 2,8 do 19m/min
- moc silnika taśm ściernych: 11 Kw.

W celu zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków pracy operatora maszyny powinna ona posiadać następujące zabezpieczenia:
- automatyczny hamulec taśm ścieralnych do natychmiastowego zatrzymania
- przyciski bezpieczeństwa po stronie operatora i przy wyjściu elementów
- Natychmiastowe zatrzymanie w razie niebezpieczeństwa i wyświetlanie alarmów w przypadku niskiego ciśnienie sprężonego powietrza, otwarcia drzwi, przeciążenia i zwarcia elektrycznego, zbytu dużej grubości materiału, braku naprężenia taśm ścieralnych, wysunięcia bądź zerwania taśmy ściernej.

Urządzenie musi spełniać normy bezpieczeństwa CE.
Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie załogi.

Kod CPV

43414000-8

Nazwa kodu CPV

Szlifierki

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w zakładzie Zamawiającego do końca 2018 roku.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca musi posiadać uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Oświadczenie Wykonawcy)

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 4 realizacji w zakresie dostarczaniu urządzeń CNC o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego od zleceniodawcy. (Oświadczenie Wykonawcy)

Potencjał techniczny

1. Wykonawca znajduje się w sytuacji organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Oświadczenie Wykonawcy)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru długów (Oświadczenie Wykonawcy)
2. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych. (Zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS nie starsze niż 30 dni)

Dodatkowe warunki

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Zapytaniu.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;
3. Nie dopuszcza składania się składanie ofert częściowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców w celu złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach;
6. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie,
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn na każdym etapie;
8. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania;
9. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.
10. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy wskazane w umowie.

Warunki zmiany umowy

Jest możliwe dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową;
- po złożeniu oferty istnieje możliwość negocjowania ceny przez Zamawiającego.

Uwaga! Nie jest możliwe dokonywanie zmian w zakresie, który podlegał ocenie jako kryterium.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty obligatoryjne wymagane od Wykonawcy:
1. Oferta;
2. Oświadczenia/zaświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w Zapytaniu;
3. Wzór umowy, która określa warunki współpracy z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych / uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:
- Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym;
- Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
- W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia podobnej klasy o równorzędnych parametrach, Wykonawca musi uzasadnić ich zgodność z treścią Zapytania.

Kryteria oceny ofert:
a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (50%)
b) OKRES GWARANCJI – ocenie podlega okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów przebiegów/roboczogodzin (15%)
c) CZAS REAKCJI SERWISU – ocenie podlega czas reakcji w godzinach, liczony jako przyjazd do zakładu zamawiającego (20%)
d) KOSZT WSPARCIA TECHNICZNEGO I AKTUALIZACJI - ocenie podlega cena netto za wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania w kolejnych trzech latach (15%)


Sposób przyznawania punktacji:
a) CENA
P = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x50
b) OKRES GWARANCJI
P = (długość gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej /najdłuższy oferowany okres gwarancji) x15
c) CZAS REAKCJI SERWISU
P = (najkrótszy czas reakcji serwisu w godzinach / czas reakcji serwisu w godzinach określony w ofercie badanej) x20

d) KOSZT WSPARCIA TECHNICZNEGO I AKTUALIZACJI
P = (najniższa oferowana cena netto za wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania w kolejnych trzech latach od podpisania protokołu odbioru / cena netto za wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania w kolejnych trzech latach oferty badanej) x15


Legenda:
P – punktowa wartość oferty

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

32-434 Skomielna Biała

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

48182687972

Fax

48 18 26 87 972

NIP

6812065197

Tytuł projektu

Wdrożenie przez VANMAR Sp. z o. o. Sp. k. kolekcji mebli kompaktowych na bazie wyników własnych prac B+R oraz dokonanego zgłoszenia wzoru użytkowego.

Numer projektu

RPMP.03.04.03-12-0149/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Teknika S.A.
Ruczaj 98
02-997 Warszawa
Liczba wyświetleń: 338