Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zabudowy wystawienniczej na targach Elmia Subcontractor 2018

Data publikacji: 04.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1123127

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać do dnia 13.07.2018 (liczy się data i godzina wpływu do biura BKP) poprzez jedną z poniższych form:
a) osobiście lub przesłać pocztą/kurierem – oryginał oferty należy dostarczyć w dni robocze w godz. 8-16 na adres: ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz, pokój nr 35,
b) przesłanie pocztą elektroniczną – skan oferty należy przesłać e-mailem na adres: projekty@klaster.bydgoszcz.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@klaster.bydgoszcz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Cytowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883860469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wspólnej zabudowy wystawienniczej wraz z projektem graficznym na powierzchni 42 m2 dla 4 przedsiębiorstw (Członków BKP) podczas targów Elmia Subcontractor 2018, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2018 r. w Jonkoping w Szwecji (Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping) - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym i załącznikami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Szwecja Miejscowość: Jönköping

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wybór Wykonawcy na wykonanie wspólnej zabudowy wystawienniczej wraz z projektem graficznym na powierzchni 42 m2 dla 4 przedsiębiorstw (Członków BKP) podczas targów Elmia Subcontractor 2018, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2018 r. w Jonkoping w Szwecji.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie wspólnej zabudowy wystawienniczej wraz z projektem graficznym na powierzchni 42 m2 dla 4 przedsiębiorstw (Członków BKP) podczas targów Elmia Subcontractor 2018, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2018 r. w Jonkoping w Szwecji (Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping).
W zakres zamówienia wchodzi:
a) przygotowanie indywidualnego projektu architektonicznego (technicznego, instalacji elektrycznej, grafiki stoiska, w tym wizualizacji) i wykonanie zabudowy stoiska typu wyspa, otwartego z czterech stron o powierzchni 42 m2 i wymiarach 7,0 x 6,0 m, do równego podziału między 4 firmy (Kaplast, Aplex, Graform oraz APX Technologie), zlokalizowanego w hali B wg następujących wytycznych:
- stoisko o charakterze otwartym, bez ścianek odgradzających stoiska poszczególnych firm, ale z subtelnym oddzieleniem w formie np. półścianek, rolet, kwiatów lub innym kolorem wykładziny,
- nad stoiskiem muszą być zamieszczone logotypy przedsiębiorstw, Klastra oraz logotypy unijne; w widocznym miejscu umieszczona ma być informacja, że firmy zajmują się przetwórstwem tworzyw dla Kaplast, Aplex i Graform (plastics processing) i sprzedażą oraz dystrybucją maszyn dla APX Technologie (sales and service of machine tools),
- stoisko każdej z firm musi być oznaczone jej logotypem, a na wyposażeniu znajdować się mają: szklana/przeszklona lada z min. 2 półkami na detale i wyposażona w gniazdko energii elektrycznej, hoker, stojak na broszury, przeszklona i oświetlona gablota, 2 stoliki i 6 krzeseł, dodatkowo dla firmy APLEX miejsce na telewizor (możliwość podwieszenie lub postawienia) i jego podłączenie
- ORGANIZACJA ZAPLECZA: jedno niewielkie wspólne zaplecze z oświetleniem i z drzwiami zamykanymi na klucz, wyposażone w wieszaki na ubrania (8-10 szt.), 3 duże kosze na odpady, 4 gniazdka energii elektrycznej, min. 3 regały z półkami, 1 duża półka na czajnik elektryczny i ekspres do kawy,
- oświetlenie stoisk: reflektor/lampa na każde 4 m2 stoiska,
b) nadzór autorski nad realizacją, montaż i demontaż stoiska na miejscu targów, w tym obsługa techniczna i logistyczna podczas trwania targów,
c) podłączenie mediów i opłaty targowe.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39154000-6 Sprzęt wystawowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Targi odbywają się w dniach 13-16 listopada 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział tylko podmioty czynnie prowadzące działalność gospodarczą tj. posiadające wpis do ewidencji CEIDG/KRS, których sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie warunki znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do rzetelnego wykonania zamówienia tj. posiada doświadczenie w wykonaniu minimum dwóch zabudów na targach zagranicznych o powierzchni min. 20 m2 każda. Oferent jako załącznik do oferty zobligowany jest przedłożyć referencje, protokoły wykonania usługi podpisane przez odbiorcę lub inne dokumenty potwierdzające realizację dwóch tego typu usług w ciągu ostatnich 36 miesięcy (licząc od momentu złożenia oferty).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego)
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego)
- Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji usług z zakresu którego dotyczy oferta
- Projekt graficzny zabudowy wystawienniczej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:
 kryterium 1: najniższa cena netto realizacji całości usługi (waga kryterium 60% - max 60 punktów), liczona wg wzoru: [cena minimalna / cena zaoferowana] x 60,
 kryterium 2: projekt graficzny zabudowy (waga kryterium 40% - max 40 punktów), w ramach którego ocenie zostaną poddane dwa podkryteria:
 2a. oryginalność projektu oraz nawiązanie do branży narzędziowo-przetwórczej i stylistyki Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (ocenie będą podlegały m.in. takie elementy jak kolorystyka i estetyka projektu, umiejscowienie logotypów, ogólna atrakcyjność wizualna stoiska) – max 20 punktów,
 2b. funkcjonalność oraz zaaranżowanie i wykorzystanie przestrzeni stoiska oraz zaplecza (ocenie będą podlegały m.in. takie elementy jak odgrodzenia, dostęp do zaplecza, praktyczność rozwiązań) – max 20 punktów.
Za każde podkryterium Oferent może otrzymać 0, 5, 10, 15 lub 20 punktów.

Ocena końcowa będzie stanowiła sumę liczby punktów uzyskanych w ramach kryterium 1 i 2. Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny wszystkich kryteriów najwyższą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

Adres

Gajowa 99

85-717 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

+48 52 515 30 7

NIP

5542761241

Tytuł projektu

InterBKP - ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe.

Numer projektu

POIR.02.03.03-04-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALL IN EVENT Joanna Bartoszewicz, Jacek Bartoszewicz s.c., ul. Wierzbowa 141A, 62-081 Wysogotowo, 13.07.2018, 55700 zł
Liczba wyświetleń: 342