Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/STAD/PPRJG NA PROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

Data publikacji: 03.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1122914

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę złożyć można przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów:
a). elektronicznie na adres mailowy: stadmedica@gmail.com (podpisane i zeskanowane dokumenty),
b). osobiście, w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta – usługi szkoleniowe”, w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek, ul. Nakielska 327, 85-391 Bydgoszcz.
c). przesłać pocztą lub kurierem w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta – prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych”: na adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek,
ul. Nakielska 327
85-391 Bydgoszcz
2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 14:00.
Niezależnie od sposobu składania oferty, decyduje data i godzina wpływu do siedziby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek, a nie data i godzina nadania.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Ponadto wyniki zapytania zostaną opublikowane na stronie www.stadmedica.pl.
4. Oferty dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stadmedica@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrianna Szuflicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-751-147

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i zatrudnienie na podstawie umowy zlecania osoby, która poprowadzi spotkania informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Spotkania mają dostarczyć wiedzę dot. oddziaływania zróżnicowanych czynników na zdrowie człowieka oraz uświadomić konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Spotkania obejmować mają również omówienie procedury wykonania badania kolonoskopowego – przygotowanie, przebieg oraz dalsze zalecenia po badaniu.
Zamówienie dot. projektu nr RPKP.08.06.02-04-0004/17, pn. "Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz kontrolę nad prawidłową realizacją spotkań informacyjno-edukacyjnych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek (Partner Projektu).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i zatrudnienie na podstawie umowy zlecania osoby, która poprowadzi spotkania informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Spotkania mają dostarczyć wiedzę dot. oddziaływania zróżnicowanych czynników na zdrowie człowieka oraz uświadomić konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Spotkania obejmować mają również omówienie procedury wykonania badania kolonoskopowego – przygotowanie, przebieg oraz dalsze zalecenia po badaniu.

Przedmiot zamówienia

1. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wybór i zatrudnienie na podstawie umowy zlecania osoby, która poprowadzi spotkania informacyjno edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Spotkania mają dostarczyć wiedzę dot. oddziaływania zróżnicowanych czynników na zdrowie człowieka oraz uświadomić konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Spotkania obejmować mają również omówienie procedury wykonania badania kolonoskopowego – przygotowanie, przebieg oraz dalsze zalecenia po badaniu.
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, skierowanych do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
a). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Czas trwania spotkania: 4 godz. dydaktyczne, tj. 3 godz. zegarowe,
• Liczba spotkań: 48 spotkań, 12 spotkań rocznie (w latach: 2018, 2019, 2020 oraz 2021),
• Terminy spotkań: Spotkania odbywały będą się w różne dni tygodnia i o różnych godzinach w celu dostosowania do potrzeb osób pracujących,
• Liczba uczestników spotkania: ok. 20 os./spotkanie (w sumie: 960 os.). Liczba osób pozwoli na zapewnienie kameralność i lepszego kontakt z prowadzącym.
• Miejsce organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek, ul. Nakielska 327, 85-391 Bydgoszcz. Spotkania organizowane będą w odpowiednio wyposażonych salach konferencyjnych/szkoleniowych.
b). Ramowy program spotkania:
• Wprowadzenie: przywitanie z uczestnikami, przekazanie podstawowych informacji o Projekcie i sposobie jego finansowania, wręczenie pakietów edukacyjnych oraz wypełnienie ankiet wprowadzających (ok. 10 minut),
• Przedstawienie statystyk dot. zachorowalności na raka jelita grubego w podziale na poszczególne grupy wiekowe i zawodowe (ok. 30 minut),
• Ukazanie szans związanych z wczesnym wykryciem raka jelita grubego – zachęcenie do regularnego wykonywania badań (ok. 30 minut),
• Przedstawienie informacji dot. przebiegu badania kolonoskopowego (ok. 30 minut),
• Omówienie oferty dot. badań dostępnych w ramach Projektu – zachęcenie do udziału w badaniu (ok. 30 minut),
• Otwarta dyskusja – możliwość zadawania pytań prowadzącemu spotkanie (ok. 20 minut),
• Podsumowanie: przypomnienie najważniejszych informacji, wypełnienie ankiety podsumowującej, pożegnanie z uczestnikami, zakończenie spotkania (ok. 10 minut),
• Indywidualne konsultacje z prowadzącym, po zakończeniu zasadniczej części spotkania: (ok. 20 minut).
c). Zakres prac osoby prowadzącej zajęcia:
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej, która przedstawiana będzie podczas spotkań,
• Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych według ramowego programu,
• Weryfikacja poziomu wiedzy i świadomości uczestników spotkań w postaci ankiet,
• Konsultacja przebiegu spotkań z kadrą medyczną Zamawiającego,
• Dbałość o prowadzenie wymaganej dokumentacji, tj. list obecności, formularzy zgłoszeniowych, ankiet,
• Stała współpraca z Koordynatorem Projektu.
d). Inne informacje:
• Koszt podróży oraz przygotowania się wykładowcy do prowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych należy wliczyć w zaoferowaną stawkę wynagrodzenia,
• W przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy
w ofercie musi zostać wskazana konkretna osoba fizyczna, która prowadziła będzie spotkania informacyjno-edukacyjne.

Kod CPV

80561000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz kontrolę nad prawidłową realizacją spotkań informacyjno-edukacyjnych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek (Partner Projektu).

Harmonogram realizacji zamówienia

Spotkania informacyjno-edukacyjne rozpoczną się w sierpniu 2018 r. Szczegółowa data rozpoczęcia zostanie ustalona z prowadzącym po wyborze oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Osoba prowadząca spotkania informacyjno-edukacyjne spełniać musi następujące warunki:
a). wykształcenie lekarskie lub
b). pielęgniarskie lub
c). jest absolwentem kierunku zdrowie publiczne.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium ceny (20%):
Ocena kryterium cenowego zostanie dokonana poprzez zastosowanie wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena za przeprowadzenie jednej godziny spotkania informacyjno-edukacyjnego/cena za przeprowadzenie jednej godziny spotkania informacyjno-edukacyjnego w ofercie ocenianej) x 20
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 20 punktów.
Ocena zostanie przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.

2. Kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń (20%):
Ocena kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
a). ponad 600 godz. szkoleniowych: 20 pkt.
b). ponad 400 godz. szkoleniowych: 15 pkt.
c). ponad 100 godz. szkoleniowych: 10 pkt.
d). poniżej 100 godz. szkoleniowych: 5 pkt.
Przez doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych, których tematyka dot. zdrowia człowieka, zrealizowanych w okresie do pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.

3. Kryterium doświadczenia w zakresie wykonywania badań (20%):
Ocena kryterium doświadczenia w zakresie wykonywania badań kolonoskopii zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
a). ponad 2000 wykonanych badań: 20 pkt.
b). ponad 1000 wykonanych badań: 15 pkt.
c). ponad 500 wykonanych badań: 10 pkt.
d) poniżej 500 wykonanych badań: 5 pkt.
Przez doświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania badań rozumie się łączną liczbę wykonanych badań zrealizowanych w okresie do pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.

4. Kryterium wykształcenia (40%):
Ocena kryterium klasyfikacji zawodu i specjalności zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
a). lekarskie, specjalność gastroenterologia lub chirurgia ogólna: 20 pkt.
b). lekarskie, inna specjalność: 15 pkt.
c). pielęgniarskie, kurs z zakresu endoskopii 10 pkt.
d). absolwent kierunku zdrowie publiczne: 5 pkt.
Ocena kryterium uzyskanego stopnia naukowego zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
a). profesor: 20 pkt.
b). doktor habilitowany nauk medycznych: 15 pkt.
c). doktor nauk medycznych: 10 pkt.
d). inne: 0 pkt.
Ocena zostanie przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.

5. Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (cena oferty + kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń + kryterium doświadczenia w zakresie wykonywania badań + kryterium wykształcenia): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punków.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

Adres

85-681 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

261 417 220

Fax

261 416 117

NIP

5540312510

Tytuł projektu

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

RPKP.08.06.02-04-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 662