Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych – wtryskarka - PLCRC/2830701/06/1536/2018

Data publikacji: 03.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1122714

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-07-04
Pytanie 1: Czy napęd dodatk. pompy dla realizacji ruchów równoległych dla rdzeni i wyrzutnika hydraul. ma być za pomocą serwomotorów?
Odp. 1: Zamawiający wymaga serwomotorycznego napędu dodatkowej pompy
Pytanie 2: W celu kalkulacji możliwości techn. i kosztów związanych z wniesieniem i instalacją wtryskarki prosimy o przedstawienie zdj. , rys. i innych inf. techn. dot. hali, w której ma być zainstalowana maszyna. Czy można prosić o namiary kontaktowe do osoby, z którą będzie można uzgodnić techn. detale dot. instalacji maszyny na hali?
Odp. 2: Zdj. i rys. zostały dołączone do ogł. Os. kontaktową jest D. Bednarowski: dariusz.bednarowski@pl.abb.com.
2018-07-05
Pytanie 3: zał. nr 1 do zapytania: instr. obsł. /DTR/ i deklarację zgodności możemy dostarczyć razem z maszyną, bo są tworzone dla konkretnego nr fabrycznego
Odp. 3: W takim przypadku proszę w odpowiednim miejscu formularza oferty zrobić notkę a dokumenty dostarczyć wraz z maszyną, jeśli Panstwa oferta wygra postępowanie.
Pytanie 4: Czy należy składac pełnomocnictwo jeśli wynika ono z KRS
Odp. 4: Nie, wtedy prosimy o dostarczenie kopii KRS
Pytanie 5: Zał. nr 2 do zapytania: ośw. oferenta - zapis nie jest dla nas zrozumiały.
Odp. 5: Zał. zawiera błąd. Do ogłoszenia dodano poprawny załacznik.
2018-07-06
Pytanie 6: Nie możemy zaakceptować kar 0,5% za każdy dzień ewentualnego opóźnienia, wytworzone odpady sa odpadami Kupujacego, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi , w okresie gwarancji nie wyrażamy zgody na serwisowanie maszyny przez osoby trzecie, nie możemy zgodzić się na przekazanie kodów żródłowych do oprogramowania
2018-07-09
Pytanie 7: poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenia i propozycje dotyczące Wzoru Umowy: & 1, pkt. 8 proponujemy dodać ….. "oraz zapłaty za maszynę. Do czasu pełnej zapłaty Sprzedawcy za maszynę nie może ona być przedmiotem zastawu,
zbycia itd. W przypadku uchylania się od podpisania protokołu przez Kupującego, Sprzedawca może jednostronnie sporządzić taki protokół, będący podstawą do wystawienia faktury. & 2, pkt. 3 proponujemy dodać: 3.1. Kupujący przygotuje odpowiednie miejsce do posadowienia maszyny oraz wszystkie niezbędne media jak - zasilanie w energię elektryczną, wodę chłodzącą, sprężone powietrze, formę wtryskową wraz z tworzywem do prób maszyny, etc. Podłączenie mediów do maszyny jest po stronie Kupującego, chyba że, zleci to Sprzedawcy za odrębnym wynagrodzeniem. 3.2. Kupujący zapewni swobodną drogę do transportu maszyny na miejsce jej posadowienia. W przypadku konieczności demontażu maszyny celem wprowadzenia jej do pom. docelowego - Sprzedawca naliczy koszty jak za usługę serwisową i wystawi odrębną fakturę kupującemu. Kupujący przygotuje odpowiednie podłoże do montażu maszyny - spełniające wymagania co do obciążeń statycznych i dynamicznych. Sieć energet. zasilająca maszynę musi być zabezpieczona od przepięć i wyładowań atmosf.. 3.3. Kupujący zapewni obsługę technologiczną formy wtryskowej oraz materiały do jej montażu i podłączenia do maszyny. & 6 Kary umowne i odpowiedzialność - zapisy bardzo rygorystyczne, niewspółmierne do stosownych w praktyce. Proponujemy zapis: "Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w & 4, pkt. 1 Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15% za każdy tydzień opóźnienia lecz nie więcej niż 5% od ogólnej wartości przedmiotu umowy, z wykluczeniem dodatkowych roszczeń. Kary umowne nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie wynikać będzie z przyczyn zależnych od Kupującego."
2018-07-11
Odp. 6 i 7: Zamawiający zgodził się zmianę części zapisów. Nowy wzór umowy został dołączony do dokumentów dotyczących postępowania.
Pytanie 8: Pkt.23 mówi o złączu do kontroli temp. formy. Jaki czujnik ma być na formie? Jakiego rodzaju ma być to przyłącze? Przeważnie czujniki temp. formy podłączane są do termostatów(czujnik PT100) a następnie termostat podłączany jest do maszyny, gdzie jest możliwość nastawienia parametrów z głównego panelu sterowania maszyny. Ewentualnie możemy zaoferować przyłącze dla procesu Variomould.
Odp. 8: W formie zamontowana termopara typu J , złącze standardowe dla termopar.
Pytanie 9: Pkt.26 – interfejs dla grzania RocTool. Jest to zewnętrzny dostawca technologii. Aby zaoferować przyłącze potrzebuję więcej informacji. Jakie sygnały będą potrzebne? Czy będzie potrzebne również przyłącze elektryczne?
Odp. 9: W kwestii specyfikacji interfejsu dla urządzenia RocTool RT21-DZ Set (2CS) z DZ100kW ROC-E należy kontaktować się z firmą RocTool.
2018-07-16
Pytanie 10: Prosimy o informacje od osób uprawnionych o możliwości przepr. transportu wtryskarki korytarzem uwzględniając nośność stropu.
Odp. 10: Korytarz zostanie wzmocniony na czas transportu urządzenia
Pytanie 11: Ponieważ nie ma możliwości wjazdu normalnym tirem trzeba przeładować wtryskarkę na mniejszy samochód. Prosimy o inf. czy samochód do przeładunku zapewnia Zamawiający czy ma to w swoich kosztach uwzględnić Sprzedawca.
Odp. 11: Koszt sprzedawcy.
Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, której teren znajduje się naprzeciwko bramy wjazdowej, wyrazi zgodę na wjazd przy rozładunku.
Odp. 12: Politechn. Krakowska wystąpi o stosowną zgodę do Spółdzielni Mieszkaniowej. Wtryskarka musi zostać przeładowana na samochód z HDS-em tak aby umożliwić rozładunek bez blokowania drogi dojazdowej.
Pytanie 13: Wym. otworów oraz dróg transport. musza być dostosowane do wym. maszyny (po stronie Zamawiającego). W szczególności należy uwzględnić wys. maszyny oraz rolek transport. 120mm.
Odp. 13: Wym. otworów oraz dróg transportowych zostały podane w specyfikacji. Wym. wtryskarki powinny umożliwiać jej transport i posadowienie w wyznaczonym miejscu. Jeżeli wymagane są jakiekolwiek zmiany na drodze transport. wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 27.07.2018, GODZ. 24.00
TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 01.08.2018, GODZ. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona: elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com do dnia 11.07.2018, do godz. 24.00.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.
Oferta musi być wazna min. 45 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. Wtryskarka:
 Siła zwarcia formy: min. 2000 kN
 Długość transportowa wtryskarki: max. 5670 mm
 Szerokość transportowa wtryskarki: max. 2100 mm
 Prześwit między kolumnami (h x v): min. 560 x 560 mm; lub konstrukcja bezkolumnowa pozwalająca na zamontowanie formy o gabarycie min. 560 x 560 mm
 Minimalna wysokość formy: max. 350 mm
 Centralny wyrzutnik z napędem hydraulicznym
 Serwomotoryczny napęd pompy hydraulicznej wtryskarki
 Dodatkowa pompa o zmiennym wydatku w układzie hydraulicznym maszyny dla realizacji ruchów równoległych dla rdzeni i wyrzutnika hydraulicznego
 Dwie jednostki wtryskowe z możliwością szybkiej wymiany (<60 minut bez uwzględnienia czasu potrzebnego na zagrzanie/wychłodzenia elementów wtryskarki)
 Automatyczna identyfikacja aktualnie zainstalowanej jednostki wtryskowej przez oprogramowanie sterujące wtryskarki
 Jednostki wtryskowe wzmocnione tj. przystosowane do przetwarzania polimerów termoplastycznych takich jak polyphenylene sulfide (PPS) o stopniu wypełnienia przekraczającym 50%
 Maksymalna regulowana temperatura dla obu jednostek wtryskowych: min. 450 stC
 Jednostka wtryskowa 1:
o Maksymalna objętość wtrysku: min. 390 ccm (bez ekstruzji)
o Wydajność wtrysku: min. 270ccm/s
o Ciśnienie wtrysku: min. 1800 bar
 Jednostka wtryskowa 2:
o Maksymalna objętość wtrysku: max. 260 ccm
o Wydajność wtrysku: min. 90 ccm/s
o Ciśnienie wtrysku: min. 2400 bar
 Możliwość realizacji długich czasów docisku do 300 sekund
 Regulacja prędkości wtrysku, ciśnienia docisku, ciśnienia spiętrzania i początku ciśnienia docisku zależnie od ciśnienia hydraulicznego
 Wtrysk z doprasowaniem z zachowaniem deklarowanej maksymalnej prędkości wtrysku
 Wtrysk w uchyloną formę z doprasowaniem z zachowaniem deklarowanej maksymalnej prędkości wtrysku
 Wtrysk z ekstruzją
 Sterowanie grzanymi kanałami formy – min. 2 strefy
 Zawór pneumatyczny na ruchomej i stałej płycie mocowania formy do realizacji funkcji wydmuchiwania – podłączenie za pomocą szybkozłącza (łącznie 2 sztuki). Sterowanie zintegrowane ze sterownikiem wtryskarki nastawialne z głównego panelu sterującego wtryskarki z logowaniem nastaw i parametrów.
 Złącze do kontroli temperatury formy zamontowane na stałej i ruchomej płycie mocowania formy (łącznie 2 sztuki). Wyświetlanie i logowanie parametrów przez sterownik wtryskarki.
 Złącze do dozownika barwnika
 Złącze dla dodatkowej strefy regulacji temperatury grzałki dyszy
 Interfejs dla systemu grzania indukcyjnego RocTool
 Interfejs dla zewnętrznego agregatu wtryskowego (wtrysk drugiego komponentu) - elektryczne złącze standardowe wg Euromap 67
 Programowalne wyjścia i wejścia w szafie sterowniczej – min. 3 sztuki
 Sterowanie dla rdzenia hydraulicznego formy wtryskowej zabudowane na ruchomej płycie mocowania formy – 1 sztuka
 Jednostka przygotowania sprężonego powietrza
 Rotametr z termometrami – min. 6-krotny
 Lej zasypowy maszyny z blachy stalowej
 Niwelatory do posadowienia maszyny
Oprogramowanie i system kontroli
 Wymagany język polski (podstawowy) i język angielski (dodatkowy)
 Obsługa urządzenia przy pomocy panelu LCD i przycisków
 Zapis wszystkich parametrów cyklu z możliwością kreślenia wykresów np. ciśnienia wtrysku względem położenia ślimaka itd., logowanie zmian parametrów sterujących. Pamięć wewnętrzna maszyny zdolna do przechowywania parametrów minimum 10000 cykli.
 Możliwość zapisu parametrów cyklu do plików w formacie .xls lub .txt lub .csv
 Możliwość eksportu plików zawierających parametry cyklu za pośrednictwem sieci LAN lub portu USB
 Zestawienie krzywych wartości zadanych i rzeczywistych na panelu sterującym wtryskarki, dla co najmniej: prędkość wtrysku, ciśnienie wtrysku, docisk, ciśnienie spiętrzania i liczba obrotów ślimaka
Gwarancja – minimum 24 m-ce od momentu uruchomienia.
B. Warunki dostawy
 Koszt dostawy (w tym konieczne ubezpieczenia, cło)
 Dostawa wraz z olejem hydraulicznym wymaganym do uruchomienia
 Wniesienie oraz instalacje urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 Koszt szkolenia dla 3 pracowników
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu opcji dodatkowych:
 Dysza zamykana ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym do jednostki wtryskowej 1
 Dysza zamykana ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym do jednostki wtryskowej 2
 Złącze elektryczne standardowe na stałej płycie mocowania formy do sterowania układem 8 zamykanych dysz wtryskowych – wtrysk kaskadowy. Możliwość sterowania zaworami dysz w czasie wtrysku i docisku.
Sterowanie zintegrowane ze sterownikiem wtryskarki nastawialne z głównego panelu sterującego wtryskarki z logowaniem nastaw i parametrów
 Interfejs dla wtrysku z asystą gazu/wody

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa (z montażem oraz szkoleniem) wtryskarki niezbędnej do budowy stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w "Skróconym Opisie Przedmiotu Zamowienia" oraz znajduje się w dokumencie "Zapytanie Ofertowe" dołączonym do ogłoszenia.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie wcześniej niż listopad 2018r., nie później niż luty 2019r. Zamawiający potwierdzi możliwy termin dostawy w we wrześniu.
Oferta musi być wazna min. 45 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta/y niespełniająca/e wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostanie/ną odrzucona/e.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość współczynnika P zależy od parametrów A, B i C wg wzoru:
P = A*B + C,
gdzie A oblicza się według wzoru:
A=0,97*najniższa cena ze wszystkich ofert /cena analizowanej oferty ,
B - przyjmuje wartość 0,9 dla maksymalnej objętość wtrysku dla jednostki wtryskowej 2 większej lub równej 260 ccm a 1,0 dla maksymalnej objętość wtrysku dla jednostki wtryskowej 2 mniejszej lub równej 110 ccm, przy czym dla wartości pośrednich między 110 a 260 ccm wartość wskaźnika zmienia się liniowo.

C - przyjmuje wartość 0,03 w przypadku gdy okres gwarancji wyniesie min 36 miesięcy od momentu uruchomienia urządzenia. W pozostałych przypadkach C przyjmuje wartość 0.

Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 646