Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Koordynatorów lokalnych dla projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 03.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2018

Numer ogłoszenia

1122702

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 16 lipca 2018r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Oferta na pełnienie funkcji Koordynatorów lokalnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” z dopiskiem „nie otwierać do dnia 16.07.2018”, godz. 14:45.

Nie dopuszcza się składania ofert faxem lub e-mailem. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko
i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną w wyznaczonym terminie.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2018r. godz. 14:45.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 8. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zlecenie podwykonawcom
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zadania innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dane dotyczące projektu:
Biuro Projektu – Urząd Gminy w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2018r. do 31 lipca 2019r.
Wartość projektu 574 806,81 zł
Liczba szkół biorących udział w projekcie: 2
Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 200
Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje zatrudnienie Kierownika, koordynatorów lokalnych, księgowych, opiekunów, organizację wycieczki, zakupy materiałów dydaktycznych, sprzętu, organizacje różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w tym także w postaci kółek zainteresowań
i wyrównawczych, promocję projektu.

Kody CPV:
79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
Okres realizacji umowy dla każdej części - od momentu podpisania umowy do 31-07.2019r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części:

Cześć 1: Pełnienie funkcji Koordynatora Lokalnego w Szkole Podstawowej im. M. Reja
w Nagłowicach dla połowy uczniów objętych wsparciem
na potrzeby projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” – usługa polega w szczególności na:
1. prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad zajęciami dodatkowymi realizowanymi dla Szkoły Podstawowej w Nagłowicach w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”
2. udział w pracach Zespołu ds. Projektu,
3. dokumentowanie czynnego udziału dzieci w projekcie - robienie zdjęć, list obecności, itp.
4. organizacja prac nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe na terenie szkoły,
5. ustalanie terminów zajęć dodatkowych,
6. pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
7. pomoc w promocji projektu,
8. kontakty z rodzicami, informowanie ich o postępach w nauce dzieci dzięki udziałowi
w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu”,
9. informowanie Kierownika o problemach w realizacji projektu,
10. czynny udział w organizacji wyjazdu edukacyjnego,
11. inne zlecone przez Kierownika projektu lub Wójta Gminy,
12. współpraca z Dyrektorem szkoły

Część 2: Pełnienie funkcji Koordynatora Lokalnego w Szkole Podstawowej im. M. Reja
w Nagłowicach dla połowy uczniów objętych wsparciem
na potrzeby projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” – usługa polega w szczególności na:
1. prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad zajęciami dodatkowymi realizowanymi dla Szkoły Podstawowej w Nagłowicach w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”
2. udział w pracach Zespołu ds. Projektu,
3. dokumentowanie czynnego udziału dzieci w projekcie - robienie zdjęć, list obecności, itp.
4. organizacja prac nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe na terenie szkoły,
5. ustalanie terminów zajęć dodatkowych,
6. pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
7. pomoc w promocji projektu,
8. kontakty z rodzicami, informowanie ich o postępach w nauce dzieci dzięki udziałowi
w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu”,
9. informowanie Kierownika o problemach w realizacji projektu,
10. czynny udział w organizacji wyjazdu edukacyjnego,
11. inne zlecone przez Kierownika projektu lub Wójta Gminy,
12. współpraca z Dyrektorem szkoły

Część 3: Pełnienie funkcji Koordynatora Lokalnego w Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym
na potrzeby projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” – usługa polega w szczególności na:
1. prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad zajęciami dodatkowymi realizowanymi dla Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”
2. udział w pracach Zespołu ds. Projektu,
3. dokumentowanie czynnego udziału dzieci w projekcie - robienie zdjęć, list obecności, itp.
4. organizacja prac nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe na terenie szkoły,
5. ustalanie terminów zajęć dodatkowych,
6. pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
7. pomoc w promocji projektu,
8. kontakty z rodzicami, informowanie ich o postępach w nauce dzieci dzięki udziałowi
w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu”
9. informowanie Kierownika o problemach w realizacji projektu,
10. czynny udział w organizacji wyjazdu edukacyjnego,
11. inne zlecone przez Kierownika projektu lub Wójta Gminy,
12. współpraca z Dyrektorem szkoły

Zamawiający przewiduje rozliczenie z Zamawiającym miesięczne tzn. kwota całkowita wskazana
w ofercie zostanie podzielona przez 13 (szacunkowo podpisanie umowy nastąpi w połowie lipca 2018r., pierwsza płatność z końcem lipca 2018r.)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór 3 Koordynatorów Lokalnych zgodnie z wymaganiami i kryteriami oceny ofert opisanych w Zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia opisano w "Skróconym opisie przedmiotu zamówienia" oraz w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

79420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z zarządzaniem

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV:
79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy dla każdej części - od momentu podpisania umowy do 31-07.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga:
Dla części 1, 2 i 3: potwierdzenia doświadczenia - 3 lata na stanowisku kierowniczym w szkole
w okresie ostatnich 5 lat /np. kserokopia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, pełnienia funkcji zastępcy dyrektora.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dla części 1, 2 i 3: Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga aby Koordynatorzy lokalni posiadali kwalifikacje pedagogiczne - aktualna pozytywna ocena pracy nauczyciela /kserokopia za zgodność z oryginałem/.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Warunki zmiany umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uzna za najkorzystniejszą zostanie zobowiązany do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
2. Postanowienia umowy stanowiące obowiązujący wzorzec i nie podlegają negocjacjom.
3. Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:
3.1 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zadania,
3.2 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu i innych zapisów wniosku o dofinansowanie zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zaakceptowane przez Instytucje Pośredniczącą zmiany we wniosku o dofinansowanie stanowią inaczej,
3.3 w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
3.4 w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zleceniodawcę wynikłych wskutek zaniedbań Zleceniobiorcy (Wykonawcy), Zleceniodawca (Zamawiający) ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Zleceniobiorcy właściwego odszkodowania oraz zawrzeć umowę z innym Zleceniobiorcą,
3.5 jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Zarządzające dotyczące przedmiotu umowy lub realizacji projektu.
3.6 zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) akceptacji zmiany terminu realizacji projektu przez IZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowo opisano w Zapytaniu ofertowym.

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a zatem każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest obowiązany złożyć:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp -
z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do zapytania,
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do zapytania
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -
z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do zapytania

natomiast pełnomocnik w imieniu wykonawców winien złożyć wspólnie dokumenty
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do zapytania
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do zapytania.
Pełnomocnik przedkłada pełnomocnictwo, które powinno mieć formę pisemną.

Dokumenty o których mowa w niniejszym zapytaniu mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową dla danej części za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla danej części w wysokości brutto. Ocenie będzie podlegała cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu usługi i stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umówionego rezultatu bez względu na ujawnione w toku realizacji zlecenia okoliczności oraz zdarzenia. Wskazana cena ryczałtowa nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem zmiany urzędowej stawki VAT lub na żądanie Zamawiającego ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej kwota brutto oznacza także koszty pracodawcy.
2. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do Zapytania.
Cenę oferty należy podać w kwocie brutto PLN cyfrowo i słownie.
3. Przed sporządzeniem oferty, każdy z oferentów powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, warunkami, w jakich wykonywane będzie zadanie; wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Cenę ofertową wykonawca wylicza sam i na swoją odpowiedzialność.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
Sposób oceny ofert.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.
C = ------------ x 100
C bad.

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wykonania przedmiotu umowy.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie odrzucona.
9 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia (wzór zał. 4 do zapytania).

W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -
z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia:
dla części 1 ofertę złożoną przez Wykonawcę: Krystyna Równicka, Zdanowice 56, 28- 362 Nagłowice, oferta wpłynęła 12.07.2018r.
dla części 2 ofertę złożoną przez Wykonawcę: Robert Capiga, Sieńsko 125, 28- 350 Słupia - oferta wpłynęła 13.07.2018r.
dla części 3 ofertę złożoną przez Wykonawcę: Iwona Matuszewska, ul. Dmowskiego 3a/11, 28- 300 Jędrzejów - oferta wpłynęła 13.07.2018r.
Liczba wyświetleń: 174