Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kompleksowej obsługi kursów kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń kompetencji zawodowych w woj. zachodniopomorskim

Data publikacji: 03.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-07-2018

Numer ogłoszenia

1122678

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018.07.06 - Pytania i wyjaśnienia

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, wykaz usług wraz z referencjami, informację o przetwarzaniu danych osobowych Rodo, oświadczenie o zatrudnieniu-dotyczy osób, które zadeklarują zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia oraz aktualne wpisy do Bazy Usług Rozwojowych oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2018r., do godz. 09:30
c) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na minimum 1, maksymalnie na 10 części zamówienia.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
e) Ofertę prosimy dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 11.07.2018r. do godz. 09:30–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia kompleksowej obsługi kursów kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń kompetencji zawodowych w woj. zachodniopomorskim” oraz „Prosimy nie otwierać przed 11.07.2018, godz. 09:30”.
f) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
g) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
h) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
i) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
j) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.07.2018r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
k) Pytania dotyczące postępowania należy kierować e-mailowo na adres 2017zachodniopomorskie2@4system.com lub na piśmie do siedziby tj. 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu .Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną do 06.07.2018. Jeżeli pytania wpłyną po 06.07.2018 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ich bez odpowiedzi.
l) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby na umowę zlecenie- w takim przypadku proszę o wypełnienie zał 6

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Kabała - d.kabala@4system.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia kompleksowej obsługi kursów kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń kompetencji zawodowych w woj. zachodniopomorskim

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej obsługi kursów kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń kompetencji zawodowych w woj. zachodniopomorskim.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie będzie polegało w szczególności na:

Część I Przeprowadzenie kompleksowej organizacji kursu KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
1. Przeprowadzenie 300h kursu kwalifikacji zawodowych operator obrabiarek sterowanych numerycznie dla łącznie 40 uczestników – trener
2. Zapewnienie/udostępnienie laboratorium CNC (wyposażonych w sprzęt do programowania i obsługi obrabiarek CNC) do przeprowadzenia kursu kwalifikacji zawodowych operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz do przeprowadzenia egzaminów

Część II Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu operator obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 40 osób

Część III Przeprowadzenie kompleksowej organizacji kursu KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OPERATOR ROBOTÓW I MANIPULATORÓW PRZEMYSŁOWYCH
1. Przeprowadzenie 280h kursu kwalifikacji zawodowych operator robotów i manipulatorów przemysłowych dla łącznie 56 uczestników - trener
2. Zapewnienie/udostępnienie laboratorium robotów do przeprowadzenia kursu kwalifikacji zawodowych operator robotów i manipulatorów przemysłowych oraz do przeprowadzenia egzaminów

Część IV Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu w zakresie robotów i manipulatorów przemysłowych wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 56 osób
Część V Przeprowadzenie 240h kursu kwalifikacji zawodowych technologie budownictwa inteligentnego (Archicad) dla łącznie 32 uczestników - trener

Część VI Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technologie budownictwa inteligentnego wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 32 osób

Część VII Przeprowadzenie 1200h szkolenia kompetencji zawodowych Microsoft Technology Associate (MTA) dla łącznie 80 uczestników - trener

Część VIII Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu Microsoft Technology Associate (MTA) wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 80 osób

Część IX Przeprowadzenie 720h szkolenia kompetencji zawodowych Administrator Sieci Informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA) dla łącznie 32 uczestników – trener

Część X Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA) wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 32 osób
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oszacowania.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 31 października 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X:
Oferent/Wykonawca musi posiadać wpisy do Bazy Usług Rozwojowych oraz do Rejestru Instytucji Szkole-niowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę aktualnych wpisów do Bazy Usług Rozwojowych oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wiedza i doświadczenie

• Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert wykonał należycie następujące usługi:

Dla części I, III:
W ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił minimum 30 osób, w wymiarze minimum 30h z zakresu automatyki przemysłowej. Wartość usługi nie była mniejsza niż 40 000 PLN netto.

Dla części V:
W ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił minimum 30 osób, w wymiarze minimum 30h z zakresu budownictwa inteligentnego. Wartość usługi nie była mniejsza niż 20 000 PLN netto.

Dla części VII:
W ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił minimum 30 osób, w wymiarze minimum 30h z zakresu informatyki, w tym infrastruktury IT i/lub systemów bazodanowych i/lub Software Development. Wartość usługi nie była mniejsza niż 100 000 PLN netto.

Dla części IX:
W ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił minimum 30 osób, w wymiarze minimum 30h z zakresu informatyki, w tym dotyczących bezpieczeństwa sieci informatycznych. Wartość usługi nie była mniejsza niż 60 000 PLN netto.

Dla części II:
Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych certyfikatów, przez jednostki posiadające powszechnie uznaną certyfikację, potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie automatyki przemysłowej. Wartość usługi nie była mniejsza niż 14 000 PLN netto.

Dla części IV:
Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych certyfikatów, przez jednostki posiadające powszechnie uznana certyfikację, potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie automatyki przemysłowej. Wartość usługi nie była mniejsza niż 14 000 PLN netto.

Dla części VI:
Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych certyfikatów, przez jednostki posiadające powszechnie uznana certyfikację, potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie inteligentnego budownictwa. Wartość usługi nie była mniejsza niż 4 000 PLN netto.

Dla części VIII:
Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych certyfikatów, przez jednostki posiadające powszechnie uznana certyfikację, potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie informatyki, w tym infrastruktury IT i/lub systemów bazodanowych i/lub Software Development. Wartość usługi nie była mniejsza niż 33 000 PLN netto.

Dla części X:
Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych certyfikatów, przez jednostki posiadające powszechnie uznana certyfikację, potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa sieci informatycznych. Wartość usługi nie była mniejsza niż 70 000 PLN netto.

Dotyczy wszystkich części: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego – wykazu usług i dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.

Potencjał techniczny

Dla części I pkt.2 i III pkt.2:
Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa zachodniopomorskiego laboratoriami, w których mogą bez przeszkód odbywać się szkolenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent/Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla części I:
1. Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w pracy jako operator, programista lub technolog CNC
b. wykształcenie – wyższe techniczne
c. umiejętność obsługi obrabiarek CNC (min. tokarek i frezarek)
d. znajomość technologii obróbki skrawaniem
e. znajomość minimum jednego z typów sterowań: SINUMERIK, HEIDENHAIN, mile widziane FANUC
f. umiejętność przygotowania, pisania, wdrażania i weryfikacji programów do maszyn CNC
g. dobra znajomość rysunku technicznego i umiejętność jego czytania
h. znajomość dokumentacji technicznych
i. umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych
j. znajomość podstaw oprogramowania CAD.

Dla części III:
1. Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu operator robotów i manipulatorów przemysłowych
b. wykształcenie – wyższe techniczne
c. powinien dysponować wiedzą dot. budowy robota oraz jego konfiguracji na stanowisku zrobotyzowanym
d. powinien dysponować wiedzą w zakresie sterowników PLC i robotów przemysłowych.

Dla części V:
1. Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii budownictwa inteligentnego
b. wykształcenie – wyższe budowlane
a. powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności z zakresu programowania ArchiCAD
b. powinien posiadać stale aktualizowaną wiedzę z branży budowlanej/architektonicznej.

Dla części VII:
1. Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Microsoft Technology Associate (MTA)
b. wykształcenie – wyższe informatyczne
c. musi posiadać wiedzę potwierdzoną certyfikatem w zakresie Microsoft Technology Associate (MTA) akredytowanym przez jednostkę posiadającą powszechnie uznaną certyfikację w tym zakresie lub równoważny.

Dla części IX:
1. Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie administrowania sieciami informatycznymi/Network Specialist (CISCO CCNA)
b. wykształcenie –wyższe informatyczne
c. musi posiadać wiedzę potwierdzoną certyfikatem w zakresie administrowania sieciami informatycznymi/Network Specialist (CISCO CCNA), akredytowanym przez jednostkę posiadającą powszechnie uznaną certyfikację w tym zakresie lub równoważny.
Dla każdej części: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia .

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zmiana harmonogramu, osoby do kontaktu, ilości osób na szkoleniu nie będzie wymagała aneksu.
3) Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy,
- Wykaz usług wraz z referencjami,
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodo,
- Oświadczenie o zatrudnieniu-dotyczy osób, które zadeklarują zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
- Aktualne wpisy do Bazy Usług Rozwojowych oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis przyznawania punktacji znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla części I postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 85.500,00 zł brutto
Dla części II postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 21.200,00 zł brutto.
Dla części III postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 78.960,00 zł brutto.
Dla części IV postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 36.960,00 zł brutto.
Dla części V postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 37.680,00 zł brutto.
Dla częściVI postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 8.320,00 zł brutto.
Dla części VII postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 159.600,00 zł brutto.
Dla części VIII postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 53.600,00 zł brutto.
Dla części IX postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 100.800,00 zł brutto.
Dla części X postępowania:
online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 10.07.2018, cena oferty: 128.384,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 515