Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” nr sprawy 7/M/Z/2018.

Data publikacji: 02.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2018

Numer ogłoszenia

1122560

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres m.zatorska@rcpslodz.pl do dnia 10.07.2018 roku do godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.zatorska@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Zatorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 203-48-28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Do zakresu obowiązków Eksperta, należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze 60 godzin, polegających na:
a) Udziale w pracach zespołu eksperckiego ds. opracowania modelu. Termin wykonania zadania: III kwartał 2018 r.,
b) Udziale w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych przez Zamawiającego na terenie UE tj. Niemcy, Szwecja. Termin wykonania zadania: III kwartał 2018 r.,
c) Udziale w 3 dwudniowych Panelach Eksperckich na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Termin wykonania zadania: III i IV kwartał 2018 r.,
d) Udziale w pięciu spotkaniach informacyjnych w 5 gminach nt. opracowanego modelu/standardu na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Termin wykonania zadania: IV kwartał 2018 r.,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usługi - województwo łódzkie i opolskie
Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Przedmiot zamówienia

Realizacja usługi - województwo łódzkie i opolskie
Do zakresu obowiązków Eksperta, należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze 60 godzin, polegających na:
a) Udział w pracach zespołu eksperckiego ds. opracowania modelu.
Celem prac zespołu jest przygotowanie założeń merytorycznych, ekspertyz, informacji, opracowań do modelu/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, w tym przygotowanie materiałów na Panel Ekspercki. Założenia powinny zawierać: opisany standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania, rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, rodzaj i zakres usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu – trening (jeżeli dotyczy); opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje, zasady użytkowania mieszkania, sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań, maksymalną liczbę osób, mogących korzystać z jednego mieszkania wspomaganego dla danej grupy osób, opierając się na standardach i doświadczeniach międzynarodowych. Wszystkie działania Eksperta będą ściśle związane z działaniami Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu, któremu Ekspert przekazywać będzie opracowane dokumenty, celem złączenia ich w jeden finalny dokument (model). Termin wykonania zadania a): III kwartał 2018 r.,
b) Udział w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych przez Zamawiającego na terenie UE tj. Niemcy, Szwecja. Celem wizyt studyjnych jest zapoznanie się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami międzynarodowymi w zakresie deinstytucjonalizacji. Całość kosztów pokrywa Zamawiający, tj.: koszty transportu, przelotu, zakwaterowania, posiłków, ubezpieczenia. Czas udziału w wizycie studyjnej nie wlicza się do wymiaru czasowego usług eksperta. Termin wykonania zadania b): III kwartał 2018 r.,
c) Udział w 3 dwudniowych Panelach Eksperckich na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Zadaniem Ekspertów będzie przygotowanie materiałów i czynny udział w dyskusji, celem zaprezentowanie opinii, analiz, ekspertyz, informacji, propozycji standardu i przeprowadzenie dyskusji/konsultacji z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – osoby odpowiedzialne za sprawy społeczne (w tym przedstawiciele OPS), użytkownicy wypracowanych rozwiązań/standardu (odbiorcy wsparcia) oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie publicznym zasobem mieszkaniowym gminy, którzy wezmą czynny udział w opracowaniu standardu. Zamawiający ponosi koszty związane z uczestnictwem w 3 dwudniowych Panelach Eksperckich (m.in.: nocleg, wyżywienie, transport). Rozliczenie czasu pracy podczas Paneli Eksperckich nastąpi na podstawie uczestnictwa w części merytorycznej Panelu. Termin wykonania zadania c): III/IV kwartał 2018 r.,
d) Udział w pięciu spotkaniach informacyjnych w 5 gminach nt. opracowanego modelu/standardu na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Celem spotkania będzie zaprezentowanie oraz upowszechnianie ostatecznego kształtu modelu. Koszty dojazdu na spotkania informacyjne w 5 gminach ponoszone są przez eksperta. Udział w 5 spotkaniach informacyjnych nie wlicza się do wymiaru czasowego usług eksperta. Termin wykonania zadania d): IV kwartał 2018 r.,

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Udział w pracach zespołu eksperckiego ds. opracowania modelu.
Termin wykonania zadania: III kwartał 2018 r.,
b) Udział w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych przez Zamawiającego na terenie UE tj. Niemcy, Szwecja. Termin wykonania zadania: III kwartał 2018 r.,
c) Udział w 3 dwudniowych Panelach Eksperckich na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Termin wykonania zadania: III i IV kwartał 2018 r.,
d) Udział w pięciu spotkaniach informacyjnych w 5 gminach nt. opracowanego modelu/standardu na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Termin wykonania zadania: IV kwartał 2018 r.,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) posiada min. wykształcenie wyższe z zakresu nauk medycznych oraz posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza neurologa i/lub psychiatry,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

c) Jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącej osób starszych i/lub chorych neurologicznie,
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącej osób starszych i/lub chorych neurologicznie,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

b) posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bezpośredniej pracy z osobami starszymi i/lub chorymi neurologicznie,
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada min. 5 letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami starszymi i/lub chorymi neurologicznymi,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2) wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 publikacji dotyczącej osób starszych i/lub chorych neurologicznie, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego,
3) wykaz potwierdzający posiadanie min. 5 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie bezpośredniej pracy z osobami starszymi i/lub chorymi neurologicznie, stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
1) cena oferty brutto – 50 %
2) liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie z zakresu problematyki osób starszych i/lub chorych neurologicznie – 50%

2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

1) Cena oferty brutto:
Najwyższą liczbę punktów – 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a każda następna będzie obliczana według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 50%
Cena brutto oferty ocenianej

2) liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie z zakresu problematyki osób starszych i/lub chorych neurologicznie – 50%

Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 50 pkt.
na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.
a) Sześć opracowanych publikacji – 50 pkt.,
b) Pięć opracowanych publikacji – 40 pkt.,
c) Cztery opracowane publikacje – 30 pkt.,
d) Trzy opracowane publikacje – 20 pkt.,
e) Dwie opracowane publikacje – 10 pkt,
f) Jedna opracowana publikacja – 0 pkt.,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Adres

Snycerska 8

91-302 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422034800

Fax

422034817

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Iwona Makowska
ul. Słoneczne Wzgórza 32
92-760 Łódź
data 10.07.2018
cena netto oferty: 11400 zł
cena jednostkowa/h: 190 zł
Liczba wyświetleń: 399