Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Data publikacji: 03.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1122477

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonuje zmian w dokumentacji, która ma na celu doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów. Zmiany nie mają wpływu na zakres (przedmiot)zamówienia.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian .

Miejsce i sposób składania ofert

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gomed - Ostrowiec
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9F
Sekretariat I piętro
Oferta na: Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych
Nr sprawy: 2/2018/PROJEKT
Nie otwierać przed 06.08.2018 godz. 12.30

Zgodnie z pkt. 10 SIWZ

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Kwiecień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 247 03 10 wew. 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych”, dofinansowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gomed - Ostrowiec Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do składania ofert na realizację projektu.
1. Zakres zamówienia stanowią:
• Zadanie 1 pt. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
• Zadanie 2 pt. „Wdrożenie systemu e-usług” – wdrożenie lub rozbudowa specjalistycznego oprogramowania mającego na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
• Zadanie 3 pt. „Adaptacja pomieszczeń” – wykonanie prac instalacyjnych oraz elektrycznych (podłączenie wyświetlaczy);
• Zadanie 4 pt. „Szkolenia użytkowników i administratorów” – Przeszkolenie użytkowników wdrażanych modułów oraz administratorów, odpowiedzialnych za nadzór nad ich użytkowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej ma umożliwić stworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pt. „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”. W tym celu w wyżej wymienionych placówkach ma zostać wdrożony system elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiający również jej autoryzację, archiwizację i udostępnianie. W ramach systemu należy wdrożyć również platformę e-usług medycznych udostępniającą usługi elektroniczne (e-usługi) gwarantujące:
• możliwość elektronicznej rejestracji terminu wizyty (e-Rejestracja),
• dostęp do zgromadzonej i udostępnionej przez placówkę dokumentacji medycznej (e-Historia),
• możliwość zdalnego kontaktu pacjenta z pracownikiem medycznym (e-Porada),
• możliwość zdalnego kontaktu pomiędzy pracownikami medycznymi Zamawiającego (e-Konsultacje),
• możliwość planowania wizyt domowych wraz z dostępem do archiwalnej dokumentacji medycznej pacjentów podczas wizyty domowej i możliwością uzupełniania tej dokumentacji (e-Wizyta domowa),
• dostęp do danych statystycznych gromadzonych w modułach e-Porada, e-Wizyta domowa (e-Dziennik),
• przypomnienia o zbliżającym się terminie realizacji usługi zarejestrowanej w systemie (e-Powiadomienia),
• sporządzanie wywiadu lekarskiego drogą elektroniczną (e-wywiad/e-ankieta); e-usługa finansowana ze środków własnych Zamawiającego,
System będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wdrożenie i udostępnienie e-usług będzie skutkowało poprawą poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez zastosowanie szeregu celów pośrednich, w szczególności:
• optymalizacja procesu obsługi pacjenta,
• usprawnienie funkcji gromadzenia danych i informacji,
• przyspieszenie dostępu do danych i informacji,
• poprawa efektywności funkcjonowania przychodni,
• rozwój kompetencji kadry przychodni,
• zwiększenie bezpieczeństwa informacji,
• skrócenie czasu obiegu dokumentów w placówce.

Przedmiot zamówienia

1. Zakres zamówienia stanowią:
• Zadanie 1 pt. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
• Zadanie 2 pt. „Wdrożenie systemu e-usług” – wdrożenie lub rozbudowa specjalistycznego oprogramowania mającego na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
• Zadanie 3 pt. „Adaptacja pomieszczeń” – wykonanie prac instalacyjnych oraz elektrycznych (podłączenie wyświetlaczy);
• Zadanie 4 pt. „Szkolenia użytkowników i administratorów” – Przeszkolenie użytkowników wdrażanych modułów oraz administratorów, odpowiedzialnych za nadzór nad ich użytkowaniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

48180000-3

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania medycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z SIWZ oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

Całkowity czas realizacji projektu do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z SIWZ m.in:
1. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca w takim wypadku zostanie wykluczony z postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997 poz 88. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit b.;
d. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity ustawy ogłoszony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2018 poz. 703)
f. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
g. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe, Dz.U. 2017 poz. 2344)

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z SIWZ m.in:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł;
b. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
i. co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu dla podmiotu leczniczego o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda, polegającej na wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej w tym e-usług. Każda z usług obejmowała dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej, dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu dokumentacji medycznej, dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi oraz instruktaż lub szkolenia z systemu informatycznego;
ii. co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu dla podmiotu leczniczego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, polegającej na wdrożeniu systemu informatycznego dla co najmniej dwóch oddziałów podmiotu leczniczego, który posiada strukturę wielooddziałową, tj. zlokalizowanego w minimum dwóch lokalizacjach, przy czym co najmniej jedna z tych usług obejmowała wdrożenie systemu w modelu chmury obliczeniowej.
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację zamówienia, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie zakończonych i odebranych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zgodnie z SIWZ m.in:
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował zespołem projektowym, w skład którego wchodzić będzie:
i. Kierownik Projektu (1 osoba) – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny (np.: IPMA CPM, PMI PMP), posiadająca doświadczenie zawodowe rozumiane jako kierowanie co najmniej 5 projektami informatycznymi o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każdy (np. w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika) z czego co najmniej dwoma projektami informatycznymi o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każdy, polegającymi na wdrożeniu systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego obejmującymi: dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania w tym oprogramowania udostępniającego e-usługi;
ii. Specjalista ds. wdrożeń systemów medycznych (3 osoby) – osoba posiada co najmniej doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji wdrożeniowca, brał udział w co najmniej trzech projektach realizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie analizy wymagań, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych;
iii. Specjalista ds. baz danych (1 osoba) – osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych poświadczone ważnym certyfikatem;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SIWZ m.in:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z SIWZ m.in:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w treści warunku (np. polisę OC).
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
6. Wykaz osób zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
7. Wszystkie oświadczenia/dokumenty, o których mowa w ust. 2-6 należy złożyć w formie oryginału za wyjątkiem dokumentów o których mowa w ust. 1 które mogą zostać złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcom termin na uzupełnienie dokumentów o których mowa w ust. 1-6.
9. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożyli lub w przypadku wezwania do uzupełnienia nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału lub braku występowania przesłanek wykluczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z SIWZ:
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a. „Łączna cena ofertowa brutto” – C
b. „Funkcjonalności dodatkowe Systemu” – F
c. „Gwarancja Oprogramowania” – G
2. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:
C – Łączna cena ofertowa brutto (50%)
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 50 pkt
Cena badanej oferty
F – Funkcjonalności dodatkowe Systemu (30% )
Za każdą dodatkową, zaoferowaną przez Wykonawcę funkcjonalność, Wykonawca otrzyma 3 pkt. Zamawiający przyzna maksimum 30 pkt w ramach tego kryterium po przeprowadzonej prezentacji Systemu, potwierdzającej, że System posiada wskazane przez Wykonawcę funkcjonalności dodatkowe.
G – gwarancja Oprogramowania Aplikacyjnego (20% )
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium gwarancja w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego:
36 miesięcy - 0 pkt
48 miesięcy - 10 pkt
60 miesięcy i powyżej - 20 pkt
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + F + G
gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
• F – punkty uzyskane w kryterium „Funkcjonalności dodatkowe Systemu”,
• G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja Oprogramowania Aplikacyjnego”,

Wykluczenia

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GOMED - OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Polna 9F

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

412470310

Fax

412470320

NIP

6612155903

Tytuł projektu

„Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych”

Numer projektu

RPSW.07.01.00-26-0036/17-00

Inne źródła finansowania

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji umowy RPSW.07.01.00-26-0036/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Gabos Software Sp. z o.o.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
Data wpływu oferty: 06.08.2018 r.
Cena: 1 792 386,75 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 714