Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.06.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb w ramach części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J niniejszego zapytania ofertowego KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu pn. „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0061/17-00 zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Data publikacji: 30.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-07-2018

Numer ogłoszenia

1122294

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie do 09.07. 2018 r. do godz. 9.00 przesłać pocztą e-mail na następujący adres: p.winiarska@abakus-konsulting.pl oraz finanse@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Patrycja Winiarska tel. 17/ 859 26 68 lub Rafał Żmuda tel. 608 331 280.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godzinie 10.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

Wobec złożenia oferty w formie skanu przesłanego mailem, oryginalną wersję papierową należy złożyć/ przesłać do Zamawiającego w terminie do 2 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.winiarska@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Winiarska, Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17/ 859 26 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia szkoleń/ kursów zawodowych wraz z egzaminem zawodowym właściwym dla każdego z kursów według poniższej specyfikacji. Godzina zajęć teoretycznych (lekcyjna) wynosi 45 minut, godzina zajęć praktycznych wynosi 60 minut.

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A

Kurs zawodowy: Spawacz metodą MAG 135
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi: spawanie metodą MAG 135 - 145 godzin,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część B

Magazynier z obsługą wózka widłowego
Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego”
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 50 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba
Część C
Magazynier z obsługą wózka widłowego
Kurs Operator wózka widłowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część D
Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 110 h/gr (w tym 102 h zajęć teoretycznych, 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób


Część E
Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Część F
Kurs zawodowy: Florysta
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi: 150 godzin (60 godzin teorii i 90 godzin praktyki),
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba


Część G
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr, w tym 20 h/gr zajęcia teoretyczne i 60 h/os zajęcia praktyczne
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część H
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część I
Kurs zawodowy: Kurs prawa jazdy kategorii C z kat. CE
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 65 h/ grupę, w tym 20 h zajęć teoretycznych, 45 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Cześć J
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: lipiec 2018r. - październik 2018 r

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Jasło i/lub Kolbuszowa, i/lub Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie/ nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników projektu zgodnych z IPD oraz aktywizacja zawodowa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia szkoleń/ kursów zawodowych wraz z egzaminem zawodowym właściwym dla każdego z kursów według poniższej specyfikacji. Godzina zajęć teoretycznych (lekcyjna) wynosi 45 minut, godzina zajęć praktycznych wynosi 60 minut.

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A

Kurs zawodowy: Spawacz metodą MAG 135
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi: spawanie metodą MAG 135 - 145 godzin,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część B

Magazynier z obsługą wózka widłowego
Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego”
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 50 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba
Część C
Magazynier z obsługą wózka widłowego
Kurs Operator wózka widłowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część D
Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 110 h/gr (w tym 102 h zajęć teoretycznych, 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób


Część E
Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Część F
Kurs zawodowy: Florysta
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi: 150 godzin (60 godzin teorii i 90 godzin praktyki),
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba


Część G
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr, w tym 20 h/gr zajęcia teoretyczne i 60 h/os zajęcia praktyczne
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część H
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część I
Kurs zawodowy: Kurs prawa jazdy kategorii C z kat. CE
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 65 h/ grupę, w tym 20 h zajęć teoretycznych, 45 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Cześć J
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: lipiec 2018r. - październik 2018 r

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Lipiec 2018- październik 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia,
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników adekwatnych z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: a) dla części teoretycznych kursów: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem, b) dla części praktycznych kursów: materiały, towary, narzędzia i urządzenia, odzież ochronną właściwą na potrzeb realizacji danego kursu.
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe, sale komputerowe, warsztaty do zajęć praktycznych wymagane prawem i właściwe dla poszczególnych kursów zawodowych, place manewrowe/ poligony testowe;
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z wymogami prawnymi i z programem danego szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania (ustalenie ostatecznego programu szkolenia z Zamawiającym musi nastąpić przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia),
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestników kwalifikacji zawodowych,
• wydanie zaświadczeń/certyfikatów/uprawnień zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży, a także odpowiadać wymogom i regulacjom prawnym właściwym dla danego kursu zawodowego,
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do zewnętrznego egzaminu zawodowego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym (części A- J ).
• wszelkie badania lekarskie dla uczestników niezbędne do podjęcia przez niego udziału w kursie na który Wnioskodawca składa ofertę - zgodnie z wymaganiami prawnymi dla specyfiki danego szkolenia/kursu m.in. badania właściwe dla kursów obsługi pojazdów, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kursu spawania, kursu obsługi wózka widłowego, badania sanepidowskie z podbitą książeczką sanepidu oraz lekarza medycyny pracy – dla części D.
• ubezpieczenie NNW podczas szkolenia,

Wymogi dotyczące usług szkoleniowych:

• sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach ww. części zamówień muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener. Sale szkoleniowe powinny posiadać projektor multimedialny lub rzutnik, tablicę (flipchart), właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas prezentacji multimedialnej. Dodatkowo w przypadku sal komputerowych muszą być one wyposażone w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych - dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener- zawierających co najmniej system operacyjny oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenia zajęć zgodnych z tematyką kursu tj. system operacyjny Windows 10 oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2013. Wskazane jest aby sala komputerowa posiadała certyfikację umożliwiającą zapewnienie standardu kształcenia niezbędnego w celu dopuszczenia uczestników do egzaminu zawodowego.
• Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miasta realizacji danego szkolenia w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej).
• Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń objętych zapytaniem ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymiar zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego w dni powszednie powinien wynosić od 6 do 8 godzin dziennie, zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do soboty. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkoleń w niedzielę wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach i za pisemną zgodną Zamawianego.
• Materiały szkoleniowe (w razie wymogu ich zapewnienia) dla każdego uczestnika powinny być nowe, nieużywane, adekwatne do treści danego kursu. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom kursu na początku kursu bądź na bieżąco, zgodnie z realizowanym tematem zajęć.

• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opracowanego przez siebie szczegółowego programu danego szkolenia/kursu – wymóg dotyczy każdego z kursów zawodowych. Program kursu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu każdego szkolenia/kursu. Dokumentację stanowią: lista obecności (wraz z potwierdzeniem odbioru cateringu), dziennik zajęć, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, kopia certyfikatu ukończenia kursu z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika/ów, kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu zewnętrznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A - J ( Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia/ kursy zawodowe z zakresu tematycznego tożsamego dla części A - J zapytania ofertowego, na które Wykonawca złożył ofertę.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi opracowany samodzielnie wykaz zrealizowanych usług.

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

• Wykonawcy szkoleń w ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Brak przedstawienia ww. dokumentu będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
• Na etapie podpisania umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, Zamawiający może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia) w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub zarządzenia/wystąpienia instytucji dofinansowującej. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy:
• Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń zawodowych.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przeprowadzenia usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę przeprowadzenia usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy.
• Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
• Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkolenia/kursu przedłożonego przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa).
• Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia (w ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia), w szczególności do opracowanych materiałów szkoleniowych danego szkolenia zawodowego, zwanych dalej „Utworem”.
• Przeniesie praw o których mowa w punkcie wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.

Wadium- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

• Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi – zadania dotyczącego szkolenia/kursów zawodowych na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium.
• Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert).
• Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:
dla części A, F – 80,00 zł/ część, dla części B, C - 25,00 zł/ część, dla części D, E- 300,00 zł/ część, dla części G, H, I, J- 180 zł/ część,
• Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium z tytułu postępowania ofertowego z dnia 30.06.2018r. na potrzeby realizacji projektu „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego” - Część A i/lub B itp. (w zależności od liczby części na które składana jest oferta). Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu/ wpłaty wadium. Dopuszcza się także wpłatę wadium w postaci gotówki w Kasie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego tj. Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. K ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w dniach pn-pt w godzinach 8-16.
• Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
• W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.
• Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania.
• Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium
• Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, zmiany miejsca realizacji szkoleń – w przypadkach okoliczności niezależnych od Zamawiającego, m.in. wyniku rekrutacji Uczestników do projektu z innej lokalizacji niż określone w pkt. 5 Zapytania miejsca realizacji szkoleń, na wniosek Uczestników Projektu, z uwagi na brak technicznych możliwości realizacji kursu w danym terminie i miejscu, z uwagi na działanie siły wyższej,
• ostatecznej ilości godzin szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
• ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych szkoleniem na które składana jest oferta,
• ostatecznej ilości grup szkoleniowych objętych szkoleniem na które składa jest oferta,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (trenera) pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę.
• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń/ kursów zawodowych w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej/ tożsamej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
• Dla celów potwierdzenia spełnienia kryterium „Doświadczenie zawodowe trenerów” -dokumenty potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
• Opracowany przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej tematyce jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
• Dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę możliwością zorganizowania zajęć praktycznych zgodnie z określonymi dla części D wymogami dodatkowymi.
• Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego – powyższy wymóg dotyczy egzaminów zawodowych części A, B, D, E, F
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS – jeżeli Wykonawca składa wpis do RIS do oferty.
• Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale
• Kopię potwierdzenia przelewu lub wpłaty wadium.
• Załącznik nr 6- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
• Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:


W ramach części A - F, przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A - J.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie zawodowe Trenerów”

Doświadczenie zawodowe trenerów – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych w tożsamej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A - J w wymiarze od 101 do 200 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych w tożsamej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A - J w wymiarze od 201 do 400 godzin uzyska dodatkowo 15 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych w tożsamej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A - J w wymiarze powyżej 401 godzin i więcej uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 100 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych wynosi 20 pkt.

• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A - J w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie zawodowe trenerów zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0061/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 443