Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej

Data publikacji: 29.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2018

Numer ogłoszenia

1122235

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub pocztą kurierską w wersji papierowej do dnia 10.07.2018 r. do godziny 16:00 w biurze Zamawiającego, ul. Inżynierska 6B , 20-474 Lublin, (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego).

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w polskich złotych. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie).
8. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:

„Oferta na zakup kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej‘’
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 10.07.2018 R. DO GODZINY 16:00

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu ustalenia zasad reprezentacji.
11. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niebędących osobami fizycznymi, wymaga się przedłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego w celu ustalenia zasad reprezentacji.
12. Postanowień zawartych w pkt. 10 i 11 powyżej nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu we właściwej ewidencji lub we właściwym rejestrze przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.
13. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
14. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub euro (zostanie przeliczone wg średniego kursu NPB z ostatniego dnia składania ofert).
15. Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
16. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy:
1. Nazwa i adres Wykonawcy.
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
3. Zakres i opis oferowanych usług w ramach oferty.
4. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty.
5. Cenę całkowitą netto i brutto (zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości).
6. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
7. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
8. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

konstal@konstal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Własiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609999997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie nowej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z układem do zarządzania energią, umożliwiającej produkcję energii elektrycznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie nowej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z układem do zarządzania energią, umożliwiającej produkcję energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na realizację zamówienia obejmującego zakup, dostawę i uruchomienie nowej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z układem do zarządzania energią, umożliwiającej produkcję energii elektrycznej.


Instalacja powinna spełniać następujące, minimalne parametry techniczne:

Wymagany zakres dostawy:

- dostawa kompletnego zestawu paneli fotowoltaicznych
- dostawa kompletu konstrukcji wsporczych umożliwiających montaż na dachu budynku
- dostawa niezbędnego okablowania
- dostawa falowników wraz z osprzętem niezbędnym do podłączenia do sieci
- dostawa i implementacja systemu informatycznego do zarządzania energią w przedsiębiorstwie
- uruchomienie wyżej wymienionych elementów

Minimalne wymagania techniczne instalacji:

a) Wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych:

- moc znamionowa nie mniejsza niż 270Wp
- panele polikrystaliczne 60 celowe
- panele o dodatniej tolerancji mocy: 0+5Wp
- wydajność co najmniej 16,5%
- odporność na obciążenie śniegiem co najmniej 5400 N/m2
- min 25 lat potwierdzonej gwarancji producenta na wydajność liniową paneli na poziomie 85%, a 90% po upływie 15 lat
- szkło hartowane, niskorefleksyjne o gr min 3,2mm,
- puszka przyłączeniowa klasy IP67, z kablem 1,0m i wtyczką MC4
- panele muszą posiadać i spełniać następujące normy: IEC 61215 TUV SUD; IEC 61215 TUV Inter Cert SAAR; IEC 61730
-test PID ogniw na poziomie spadku mocy do 5%, PV Cycle.b) Wymagania dotyczące falownika/ów oraz licznika:

- inwerter/y trzyfazowy/e , beztransformatorowy/e
- świadectwo zgodności IEC 62109 - sprawność na poziomie min 98%, sprawność europejska min 97,5%
- stopień ochrony na wolnym powietrzu lub w budynku: min IP65
- zużycie energii nocą: max 2,8W
- ilość wejść DC: min 2 pary MC4
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- ochrona przed tworzeniem wysp, możliwość konfiguracji wartości progowych dla kraju Polska
- masa do 33,5kg/szt.
-kontrola za pomocą systemu inteligentnego zarządzania energią, wraz ze szczegółowym monitoringiem wyprodukowanej energii (import/eksport energii) w łączności z licznikiem trzyfazowym z połączeniem typu Modbus
- łączność z licznikiem przez standard RS485
- zużycie energii licznika: do 2W
- licznik musi spełniać normy bezpieczeństwa: IEC 61010-1
c) pozostałe wymagania:

- łączna moc (kWp) instalacji : 39 kW (+/- 0,6 kW)
- Wymagane jest zabezpieczenie Instalacji fotowoltaicznej od strony DC i AC odpowiednimi zabezpieczeniami dostosowanymi do wymagań producentów proponowanych podzespołów oraz rodzaju sieci”.
- Instalacja musi być wyposażona w optymalizację mocy (optymalizator mocy dla każdego panelu)
- Instalacja musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- Obowiązkowym jest wyposażenie instalacji w inteligentny licznik zużycia energii wraz z oprogramowaniem do monitoringu i zarządzania energią na terenie zakładu, dostosowanym do wyświetlania informacji na ekranie dedykowanego monitora.

- system montażowy certyfikowany, na dach płaski, wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.08.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać poniższe warunki udziału w postępowaniu:
- Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
- Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
-Oferent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia o pokryciu w całości wszelkich szkód zaistniałych podczas dostawy i uruchomienia instalacji.
-Oferent zobowiązany jest do wykonania, po uruchomieniu, protokołu odbiorczego wraz z wynikami niezbędnych pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
-Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia całej procedury przyłączenia do sieci Zakładu Energetycznego.

Wiedza i doświadczenie

Wymagane jest udokumentowane doświadczenie i wiedza z zakresu tematyki fotowoltaicznej oferenta na rynku instalacji fotowoltaicznych : min 1 rok lub potwierdzona łączna ilość sprzedanych instalacji w przeliczeniu na kW: min: 40 kW lub 10 instalacji uruchomionych osobiście bez udziału podwykonawców, w technologii proponowanej w ofercie.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent jest zobowiązany do udokumentowania swoich kompetencji w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności przedstawić:
-zaświadczenie potwierdzające ukończony Kurs BHP dla pracowników wykonujących i nadzorujących wykonanie prac na wysokości,
- uprawnienia SEP E i D,
- dodatkowy certyfikat producenta do projektowania i instalowania określonych urządzeń danego producenta, które będą zaproponowane w ofercie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest akceptacja bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy na warunkach wskazanych w załącznikach nr 1-3 ( załącznik ‘’ Formularze”).
- Nie dopuszcza się przekazywania części bądź całości robót podwykonawcom.
- Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia całej procedury przyłączenia do sieci Zakładu Energetycznego.
- Zalecana jest wizyta w siedzibie firmy zamawiającego w celu przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i oględzin dachu na którym zainstalowane będą panele fotowoltaiczne.
- Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt całej instalacji na dachu uwzględniający wszelkie przeszkody, rozmieszczenie paneli i obliczoną statykę dachu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartych w zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności:
a)W zakresie terminu wykonania umowy (lub „harmonogramu realizacji zamówienia”) w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mający wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
3) Załącznik nr 3: Formularz o potwierdzeniu doświadczenia.

4) Kopie wymaganych uprawnień SEP
5) Kopie dokumentów poświadczających certyfikat autoryzowanego instalatora systemu przedstawionego w ofercie.
6) Oświadczenie o pokryciu w całości wszelkich szkód zaistniałych podczas dostawy i uruchomienia instalacji.
7) Opis techniczny proponowanego rozwiązania uwzględniający parametry techniczne wskazane w przedmiocie zamówienia oraz stosowne, wymagane powyżej obliczenia.

8) Kopie wymaganych certyfikatów oraz karty parametrów dla paneli, falowników oraz licznika, warunki gwarancji producenckich, szczególnie: paneli fotowoltaicznych i falownika/ów potwierdzające wszystkie parametry techniczne oraz wszelkie wymagania podane w zapytaniu i formularzu oferty.

9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ( albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 5) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.
2. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia, którego realizacja byłaby zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie z Wykonawcą i musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizować zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie z Wykonawcą stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto 40%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (n/b) x waga (waga = 40 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium cena netto dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najniższa cena netto spośród ocenianych ofert;
b – cena netto oferty badanej.
Najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

2. Gwarancja producencka na wady ukryte dla paneli fotowoltaicznych wystawiana przez producenta liczona w latach 15%

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (b/n) x waga (waga = 15 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium „Gwarancja producencka na wady ukryte dla paneli fotowoltaicznych wystawiana przez producenta liczona w latach (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najdłuższa gwarancja liczona w latach spośród ocenianych ofert;
b – gwarancja producencka na wady ukryte dla paneli fotowoltaicznych wystawiana przez producenta liczona w latach badanej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najdłuższą gwarancję producencką na wady ukryte dla paneli fotowoltaicznych wystawianą przez producenta.

3. Gwarancja producencka na inwertery wystawiana przez producenta liczona w latach 15%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (b/n) x waga (waga = 15 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium „Gwarancja producencka na inwertery wystawiana przez producenta liczona w latach” (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najdłuższa gwarancja liczona w latach spośród ocenianych ofert;
b – gwarancja producencka na inwertery wystawiana przez producenta liczona w latach” badanej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najdłuższą gwarancję producencka na inwertery wystawianą przez producenta liczoną w latach”

4. Czas reakcji serwisu 10 %:
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (b/n) x waga (waga = 10 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium „czasu reakcji serwisu” liczony w godzinach (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najkrótszy czas reakcji liczony w godzinach spośród ocenianych ofert;
b – czas reakcji liczony w godzinach ocenianej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji liczony w godzinach.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy liczony w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy 20 %
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (b/n) x waga (waga = 20 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium termin wykonania przedmiotu umowy liczony w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy, (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy liczony w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy spośród ocenianych ofert;
b – czas reakcji liczony w godzinach ocenianej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy liczony w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym nie można zlecać wykonania instalacji fotowoltaicznej podwykonawcom w części lub całości.

W ofercie należy odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium Cena netto.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
I. O którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
II. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
III. skarbowe,
IV. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
m) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
n) Wykonawcę, wobec którego istnieje wiedza o wykonywaniu projektów instalacji fotowoltaicznych poprzez podwykonawców lub negatywnych opinii potwierdzonych pisemnie przez klientów o niedbałym i rażąco nieprawidłowym wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych.
o) Wykonawcę, który w celu uzyskania wyższej ilości punktów podaje okresy gwarancyjne dłuższe, niż gwarancje producentów proponowanych rozwiązań, a takie nie stanowią realnego zabezpieczenia i pewności wg zamawiającego.

Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK

Adres

Inżynierska 6B

20-484 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

609999997

Fax

Nie dotyczy

NIP

9461459008

Tytuł projektu

Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie przedsiębiorstwa.

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DARSUN SOLAR
Dariusz Bednarski
Kalinowice 227s
22-400 Zamość
Oferta wpłynęła w dniu 09.07.2018
Kwota netto: 177 764,14 PLN
Kwota brutto: 218 649,89 PLN
Liczba wyświetleń: 479