Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji opiekuna sal w 15 jednostkach OSP/świetlicach wiejskich w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17

Data publikacji: 28.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2018

Numer ogłoszenia

1121964

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano zapis dotyczący oceny kryterium: cena, tj. Opisano, iż oceniana będzie cena brutto za 1 godz.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/SOS/OPSA/2018”

Oferty można składać w terminie do dnia 06.07.2018 do godziny 8:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez jej otwierania.
4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty należy składać wyłącznie na załączonych do oferty wzorach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

5. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji opiekuna sal w 15 jednostkach OSP/świetlicach wiejskich w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17 na terenie 8 powiatów – międzyrzecki, gorzowski, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski usługa będzie świadczona w wymiarze 32 godz. miesięcznie przez 12 miesięcy x 15 sal w jednostkach OSP/świetlicach wiejskich.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja wsparcia dla 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270 osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących.”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17

Przedmiot zamówienia

5. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji opiekuna sal w 15 jednostkach OSP/świetlicach wiejskich w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17 na terenie 8 powiatów – międzyrzecki, gorzowski, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski usługa będzie świadczona w wymiarze 32 godz. miesięcznie przez 12 miesięcy x 15 sal w jednostkach OSP/świetlicach wiejskich. Zamówienie zostało podzielone na 15 części. Każda z części będzie realizowana w wymiarze ok. 32 godz. x 12 miesięcy, łącznie 384 godz
Budynek OSP w BOROWINIE - Borowina 62A Część 1
Budynek OSP w BRZEŹNICY – ul. Zielonogórska 30 Część 2
Budynek OSP w CIOSAŃCU - Ciosaniec 111a Część 3
Budynek OSP w DŁUGIE - Długie 74 A Część 4
Budynek OSP w GOLI - Gola 31a Część 5
Budynek OSP w JABŁONOWIE – ul. Żagańska Część 6
Budynek OSP w Kłodawie – ul. Kościelna 10 Część 7
Budynek OSP w Letnicy - Letnica 48 Część 8
Budynek OSP w LUBIECHOWIE - Lubiechów 30A Część 9
Budynek OSP w Lubrzy – ul. 3 maja 5 Część 10
Budynek OSP w MAŁOMICACH – ul. Fabryczna 3 Część 11
Budynek OSP w NIWICA - Niwica 21 a Część 12
Budynek OSP w ROKITNIE – Rokitno 12B Część 13
Budynek OSP w Trzebowie - Trzebów 61a Część 14
Budynek OSP w DESZCZNIE - ul. Strażacka 6 Część 15

Kod CPV

85310000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie w okresie: od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r., przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji zamówienia.Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w terminie późniejszym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie
- osoby posiadające przynajmniej 3 miesięczny okres doświadczenia w pełnieniu funkcji animatora, opiekuna sali lub innej funkcji obejmującej obowiązki wskazane w tym zapytaniu dla wykonawcy – weryfikowane na podstawie załącznika nr 3 do formularza ofertowego oraz referencji.
- posiada wiedzę na temat wyposażenia budynków OSP w sprzęt i zna procedury jego użytkowania – weryfikowane na podstawie oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- dyspozycyjność w godz. popołudniowych i w weekendy
Warunek dotyczący Osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
Ocena oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 90 pkt
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 90 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za 1 godzinę.


2. Dyspozycyjność – 10 pkt.
Poprzez Dyspozycyjność rozumie się maksymalny czas jaki upłynie od powzięcia przez oferenta informacji o konieczności przybycia do sali do momentu faktycznego przybycia na miejsce. Zamawiający przyzna punkty według wzoru:

od 0 do 45 min – 10 pkt
powyżej 45 min. – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących

Numer projektu

RPLB.07.03.00-08-0029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 397