Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie usług asystenta rodziny dla 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270 osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących.”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17

Data publikacji: 28.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2018

Numer ogłoszenia

1121840

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano zapis dotyczący oceny kryterium: cena, tj. Opisano, iż oceniana będzie cena brutto za 1 godz.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/SOS/ASRO/2018”

Oferty można składać w terminie do dnia 06.07.2018 do godziny 8:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez jej otwierania.
4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty należy składać wyłącznie na załączonych do oferty wzorach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8686 54 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie usług asystenta rodziny dla 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270 osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących.”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17. W każdym z 8 powiatów – międzyrzecki, gorzowski, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski usługa będzie świadczona w wymiarze ok. 50 godz. na 1 osobę z otoczeniem przez 13 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja wsparcia asystenckiego dla 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270 osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze 8 powiatów – międzyrzecki, gorzowski, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie usług asystenta rodziny dla 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270 osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Projektu „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących.”, nr RPLB.07.03.00-08-0029/17. W każdym z 8 powiatów – międzyrzecki, gorzowski, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski usługa będzie świadczona w wymiarze ok. 50 godz. na 1 osobę z otoczeniem przez 13 miesięcy. Zamówienie zostało podzielone na 8 części.
1-Powiat międzyrzecki - ok. 50 godz. x 9 miesięcy, łącznie 450 godz
2-Powiat gorzowski - ok. 50 godz. x 10 osób, łącznie ok. 500 godz
3-Powiat sulęciński - ok. 50 godz. x 6 osób, łącznie 300 godz.
4-Powiat świebodziński - ok. 50 godz. x 5 miesięcy, łącznie 250 godz.,
5-Powiat Wschowski - ok. 50 godz. x 10 osób, łącznie ok. 500 godz.,
6-Powiat Zielonogórski - ok. 50 godz. x 6 osób, łącznie 300 godz.,
7-Powiat Żagański - ok. 50 godz. x 31 osób, łącznie 1550 godz.
8- Powiat Żarski - ok. 50 godz. x 13 osób, łącznie 650 godz.
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie VII.2018 r. - VII. 2019
Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zamawiający zastrzega, że terminy realizacji mogą ulec zmianie, w szczególności może on zostać wydłużony.

Kod CPV

85310000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie VII.2018 r. - VII. 2019
Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zamawiający zastrzega, że terminy realizacji mogą ulec zmianie, w szczególności może on zostać wydłużony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku osób prawnych należy wykazać posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz wskazać osobę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i będzie bezpośrednio realizowała zadania oraz oświadczenie tej osoby, że rzecz Oferenta będzie wykonywała zadania wskazane w ofercie.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie
- posiadają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
- posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentują co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2O16r. poz, 575 ze zm.) i udokumentują co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
- posiadają wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentują co najmniej 3-|etni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- posiadają na najmniej 6 miesięczny staż pracy na rzecz osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 3 do formularza ofertowego

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny
- dysponują samochodem osobowym lub innym środkiem lokomocji, umożliwiającym wykonywanie pracy w terenie.
Warunek dotyczący Potencjału technicznego zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im zawieszona ani ograniczona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dyspozycyjność w godz. popołudniowych i w weekendy,
- nienaganna opinia,
Warunek dotyczący Osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 90 pkt
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 90 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za 1 godz.


2. Doświadczenie – 10 pkt.
Poprzez doświadczenie rozumie się pracę na rzecz bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty według wzoru:

od 6 miesięcy do 1 roku – 3 pkt
powyżej 1 roku do 3 lat – 6 pkt
powyżej 3 lat – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących

Numer projektu

RPLB.07.03.00-08-0029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 191