Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie merytoryczne i techniczne czterech kursów e-learningowych z języka angielskiego dla studentów Akademii WSB oraz wprowadzenie ich na platformę Moodle.

Data publikacji: 02.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2018

Numer ogłoszenia

1121770

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego – Rektorat (ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza) do dnia 10.07.2018 roku godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
OFERTA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY ZADANIA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, TECHNICZNE CZTERECH KURSÓW E-LEARNINGOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA STUDENTÓW AKADEMII WSB ORAZ WPROWADZENIE ICH NA PLATFORMĘ MOODLE.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 11.07.2018 R. DO GODZINY 9:30

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

niedotyczy@dotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Brom

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Nie dotyczy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i dostarczenie 4 zdalnych kursów e-learningowych na platformę Moodle. Będą to kursy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego na poziomie B1/B2 z następujących obszarów tematycznych:
- język medyczny ( ratownictwo i fizjoterapia),
- język biznesu,
- język branżowy w zarządzaniu i inżynierii produkcji,
- język branżowy z obszaru transportu i logistyki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi Opracowanie merytoryczne i techniczne czterech kursów e-learningowych z języka angielskiego dla studentów Akademii WSB oraz wprowadzenie ich na platformę Moodle.

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i dostarczenie 4 zdalnych kursów e-learningowych na platformę Moodle. Będą to kursy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego na poziomie B1/B2 z następujących obszarów tematycznych:
- język medyczny ( ratownictwo i fizjoterapia),
- język biznesu,
- język branżowy w zarządzaniu i inżynierii produkcji,
- język branżowy z obszaru transportu i logistyki.
Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące założenia :
1. Każdy z kursów stanowi samodzielną jednostkę dydaktyczną realizowaną przez studentów w formie e-learningu.
2. Każdy kurs obejmuje 40 godzin samodzielnej pracy studenta (2 semestry po 20h pracy).
3. Budowa każdego kursu pozwala wykładowcy na kontrolę procesu pracy studentów i wgląd w wyniki całościowe jak i osiągane w poszczególnych modułach.
4. Każdy kurs składa się z 8-12 modułów tematycznych odpowiadających zagadnieniom realizowanym na danym kierunku studiów; lista zagadnień stanowiących tematykę modułów zostanie ustalona z osobą odpowiedzialną za dany kierunek lub inną osobą wskazaną przez Uczelnię. Budowa każdego z modułów uwzględnia następujące elementy:
a. Wprowadzenie,
b. pre-test sprawdzający aktualną wiedzę studenta przed realizacją modułu (pytania pre-testu będą losowane z większej puli),
c. glosariusz tematyczny zawierającego najważniejsze słownictwo z danego tematu,
d. lekcję wprowadzającą,
e. min 10 ćwiczeń automatycznie sprawdzanych bez konieczności ingerencji nauczyciela,
f. test ewaluacyjnego (pytania testu sprawdzającego będą losowane z większej puli).
5. Budowa kursów powinna być nastawiona na rozwój następujących umiejętności:
- rozumienie tekstu czytanego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny,
- rozumienie ze słuchu,
- pisanie,
- gramatyka,
6. Każdy kurs opiera się na materiałach autentycznych związanych z daną dziedziną, np. specyficzna dokumentacja, artykuły branżowe, wywiady etc..
7. Każdy z kursów zawiera różnorodne multimedia (m.in. elementy graficzne, nagrania audio, filmy, prezentacje interaktywne).
8. Każdy z kursów opiera się na zróżnicowanych aktywnościach i technikach pracy studenta.
Aktywności kursu z kolei mają umożliwić zintegrowane ćwiczenie wszystkich sprawności językowych.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kursów e-learningowych z języka angielskiego specjalistycznego oraz wprowadzenia ich na platformę Moodle którą dysponuje Zamawiający.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia opracowanych kursów na platformie Moodle.
3. Kursy powinny zostać przez Wykonawcę zaimplementowane na platformie Moodle Akademii WSB oraz dodatkowo dostarczone w formie kopii zapasowej Moodle.
4. Kursy zostaną opracowane dla Moodle w wersji 3.5.
5. Przy realizacji kursu Wykonawca może korzystać ze standardowych modułów aktywności i zasobów dostępnych w Moodle w wersji 3.5 oraz z następujących modułów dodatkowych:
a. Kwestionariusz (mod_questionnaire w repozytorium rozszerzeń Moodle)
b. Frekwencja (mod_attendance w repozytorium rozszerzeń Moodle)
c. H5P (mod_hvp w repozytorium rozszerzeń Moodle)
d. Ordering (qtype_ordering w repozytorium rozszerzeń Moodle)
e. Filtr ikon Font Awesome (filter_fontawesome w repozytorium rozszerzeń Moodle)
f. Format kursu Siatka (format_grid w repozytorium rozszerzeń Moodle)
g. Format kursu Zwijane Tematy (format_topcoll w repozytorium rozszerzeń Moodle)
6. Ewentualne inne, nie wymienione wyżej rozszerzenia i moduły dodatkowe mogą zostać przez Wykonawcę użyte jedynie po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i akceptacji poszczególnych etapów realizacji kursu (min. 3 konsultacje w ramach każdego kursu).

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie:
1. Kurs z zakresu angielskiego języka biznesowego – termin odbioru przygotowanego kursu – 15.10.2018 r.
2. Kursy z zakresu angielskiego języka medycznego, angielskiego języka branżowego w zarządzaniu i inżynierii produkcji, angielskiego języka branżowego z obszaru transportu i logistyki - termin odbioru przygotowanych kursów – 15.01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają wymienione poniżej warunki udziału w postępowaniu.
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.1. W ZAKRESIE MERYTORYCZNEGO OPRACOWANIA KURSU:
1. Dysponuje minimum jedną osobą, która będzie realizować przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Osoba, która ze strony Wykonawcy opracuje merytoryczną część kursów musi posiadać:
• minimum 5 letnie doświadczenie w dziedzinie nauczania języka angielskiego – opis weryfikacji spełnienia warunku - zapisy w CV – załącznik nr 2
• tytuł magistra filologii angielskiej w specjalności metodycznej - na dowód spełnienia warunku należy załączyć kopię dyplomu.
2.2. W ZAKRESIE TECHNICZNEGO OPRACOWANIA KURSU:
1. Dysponuje minimum jedną osobą, która będzie realizować przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Osoba, która ze strony Wykonawcy opracuje techniczną część kursów musi posiadać:
a) minimum 3 letnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania kursów e-learningowych – opis weryfikacji spełnienia warunku - zapisy w CV – załącznik nr 2 .
W celu dokonania oceny oferty w kryterium jakość kursu Zamawiający żąda złożenia przez Wykowawcę wraz z ofertą screencast’u ok. 5 min. prezentującego dowolny kurs
e-learningowy dotyczący dowolnego języka obcego, którego autorem jest Wykonawca. Screencast powinien prezentować strukturę kursu, sposób organizacji modułów kursu, przykłady ćwiczeń oraz rozwiązania metodyczne zastosowania w kursie. Screencast może zostać dostarczony na płycie CD/DVD, pendrive, link - adres strony www do Screencastu.
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 3 lata uznaje się okres prowadzenia działalności) zrealizowała minimum 3 kursy e-learningowe, w tym min. 1 językowy - na dowód spełnienia warunku Wykonawcy składają wykaz opracowanych kursów załącznik nr 3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.

Dodatkowe warunki

Zlecanie zadań podwykonawcom
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym przypadku zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył do oferty:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W oświadczeniu podmiotu udostępniającego swoje zasoby musi znaleźć się zobowiązanie do solidarnej odpowiedzialności za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, z wyłączeniem sytuacji kiedy za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) Załącznik nr 2 – CV wraz z dokumentami, obowiązkowe jest przedstawienie dokumentu CV dla każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
3) Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych kursów
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym,
6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dzieło autorskie z przeniesieniem praw autorskich
7) Załącznik nr 7 – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Kryterium cena brutto - max. 60 pkt.
Cena brutto za opracowanie i dostarczenie kursów – 60pkt
Oferty zostaną ocenione przelicznikiem P = Cn/Co x 60 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej
2. Kryterium jakościowe dot. doświadczenia osoby odpowiedzialnej za techniczne opracowanie kursów (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) w zakresie liczby opracowanych kursów e-learningowych – max. 25 pkt.
Wartość punktowa przyznawana wg zasady:
• do 3 opracowanych kursów – 0 pkt.
• 4 – 8 opracowanych kursów – 10 pkt.
• 9 – 15 opracowanych kursów – 15 pkt.
• Powyżej 15 opracowanych kursów – 25 pkt.
3. Kryterium jakościowe dot. oceny screencastu – max. 15 pkt.
W celu weryfikacji kryterium jakościowego Zamawiający powoła Komicję Oceniającą w składzie: Specjalista ds. e-learningu, dyrektor Centrum jakości i Innowacji, lektora języka angielskiego. Każdy z członków komisji dokona oceny screencasta w następujących obszarach:
• Specjalista ds. e-learningu- ocena struktury przygotowania kursu, zastosowanych rozwiązań typowych dla pracy zdalnej,
• Dyrektor Centrum jakości i innowacji – rozwiązania metodyczne, jakość zastosowanych metod dydaktycznych
• Lektor jęz. angielskiego – ocena zastosowanych metod dydaktycznych w zakresie nauczania języka obcego.
Każda z ww. osób w ramach kryterium może przyznać od 0-5 pkt.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena ( ust.1) + Y pkt. kryterium dot. doświadczenie prowadzącego w prowadzeniu szkoleń w danym obszarze tematycznym ( ust.2) + Z pkt. Kryterium dot. oceny screencastu ( ust.3) = liczba uzyskanych pkt.

Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.
1. W przypadku podmiotów gospodarczych wskazana cena obejmuje podatek VAT.
2. W przypadku osób fizycznych cena wskazana w ofercie obejmuje całkowity koszt zaangażowania Wykonawcy tj. kwotę wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do opłacenia których zobowiązany będzie Zamawiający w związku z zaangażowaniem Wykonawcy. Rodzaje i wysokość naliczanych składek są zależne od statusu prawnego Wykonawcy w momencie wykonywania zamówienia, w szczególności tego, czy podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowa na wykonanie zamówienia
3. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie został wykluczony z postępowania i uzyska największą liczbę punktów, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, nr POWR.03.05.00-00-z042/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 458