Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Inżynieria Zarządzania na studiach inżynierskich stacjonarnych W JĘZYKU ANGIELSKIM w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019

Data publikacji: 27.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2018

Numer ogłoszenia

1121510

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać mailem na adres: karolina.trzop@wsb.poznan.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, w kopercie z opisem „Oferta – prowadzenie zajęć na kierunku Inżynieria Zarządzania w projekcie "UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu", do 10.07.2018 do godz.12.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
Oferenci mogą otrzymać sylabus przedmiotu po wyrażeniu takiej prośby drogą mailową (osoba do kontaktu podana powyżej).
Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Trzop

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Inżynieria Zarządzania na studiach inżynierskich stacjonarnych (dziennych) W JĘZYKU ANGIELSKIM w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim i zimowym.
Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2018/2019, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach projektu: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych w całości prowadzonych W JĘZYKU ANGIELSKIM (tzw. ścieżka anglojęzyczna) na kierunku Inżynieria Zarządzania na studiach inżynierskich stacjonarnych w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim i zimowym.

Przedmiot zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych w całości prowadzonych W JĘZYKU ANGIELSKIM dotyczy poniższych przedmiotów z programu studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania na studiach inżynierskich stacjonarnych w ramach I roku. W nawiasie podano liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, jednakże ostateczna liczba godzin zajęć uzależniona jest od liczby grup wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych.
Semestr 1
1.Mathematics I (58h)
2.Fundamentals of Business Management (64h)
3.Economics (60h)
4.Social Communication (44h)
5.Introduction to Engineering (Technologies and Sciences) (53h)
Semestr 2
6.Mathematics II (58h)
7.Commodity Science and Material Science (64h)
8.Marketing and Marketing Research (54h)
9.Metrology and Measurement Systems (26h)
10.Ergonomics and Human Factors (24h)
11.Information Technology (34h)
12.Quality Management (30h)

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty e-mail.
- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje studentom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia realizowane będą w trakcie roku akademickiego 2018/2019 w okresie 09.2018 - 09.2019.
Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w porozumieniu z Działem Organizacji Dydaktyki WSB w Poznaniu oraz Managerem kierunku Inżynieria Zarządzania, na podstawie harmonogramu zajęć roku akademickiego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest:
Ukończenie studiów wyższych (na poziomie licencjackim lub magisterskim) lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy).
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia - posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych powyżej 18. r.ż., przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, której dotyczy tematyka zajęć nie może być krótsze niż 2 lata. Dodatkowo wymaga się wykazania doświadczenia min. 50 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w okresie 3 lat od daty składania ofert z zakresu tematycznego jakiego dotyczy składana oferta.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: wykaz wykonanych zajęć dydaktycznych, wraz z podaniem nazwy przedmiotu, nazwy zamawiającego (np.: uczelni), dat realizacji zamówienia (od-do) i liczby przeprowadzonych zajęć (w godzinach) ze wskazaniem w jakim języku prowadzone były zajęcia – wg wzoru załącznik nr 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-CV Wykonawcy
-Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia lub tytułu naukowego o ile dotyczy
-Wykaz wykonanych zajęć dydaktycznych, wraz z podaniem nazwy przedmiotu, nazwy zamawiającego (np.: uczelni), dat realizacji zamówienia (od-do) i liczby przeprowadzonych zajęć (w godzinach) ze wskazaniem w jakim języku prowadzone były zajęcia – wg wzoru załącznik nr 1
-Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – waga 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć (45 min).

Zamawiający udzieli zamówienia tym wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium:
Cena usługi brutto za jedną godzinę dydaktyczną – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na zajęcia, prezentacje, materiały dydaktyczne do prowadzenia danego przedmiotu.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dr A.Biszof (06-07-2018) 140 pln
K.Oleksa-Marewska (05-07-2018) 140 pln
K.Przybysz (29-06-2018) 70 pln
M.Butlewski (09-07-2018) 180 pln
dr M.Olejniczak (04-07-2018) 120 pln
dr Ł.Bernat (10-07-2018) 145 pln
A.Kalemba (09-07-2018) 149 pln
M.Walczak (09-07-2018) 120 pln
P.Miklosik (10-07-2018) 119 pln
Liczba wyświetleń: 466