Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym -treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek.

Data publikacji: 26.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2018

Numer ogłoszenia

1121349

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:.
a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV, oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).
b Załącznik nr 2 : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,
c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
5. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
6. Oferta musi być złożona w terminie do 5 lipca 2018 do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/MATKI/WG/18”.
8. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/MATKI/WG/18”
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
12. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
13. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
14. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
16. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
18. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
20. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia 30 sierpnia 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla samotnych matek podczas odbywania przez nie turnusów w domu w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Wilcza Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów w na turnusach dla samotnych matek zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych/warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla samotnych matek podczas odbywania przez nie turnusów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek , w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
2. Trenerzy/instruktorzy w domu treningowy mają łącznie do wypracowania 60 godzin w ciągu dwóch miesięcy w ramach dwóch turnusów 8 dniowych. Wykonawca/y mają do przepracowania średnio 10 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od 9 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami.

4. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
a) prowadzenie zajęć/warsztatów grupowych dla matek w zakresie:
- rozwoju osobistego,
- aktywnej integracji,
- aktywności w przestrzeni publicznej,
-treningu autonomii decyzyjnej,
-zarządzanie finansami
b) prowadzenie dokumentacji projektowej z (m.in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
c) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.: a. zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

5. Wykonawca/y świadczył/li będzie/ą pracę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z Zamawiającym, średnio do 10 godziny w miesiącu, w formie zajęć/warsztatów grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2018 r. w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoba bezpośrednio wykonująca usługę musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
b) przeprowadzić co najmniej 25 godzin zajęć i/lub treningów i/lub warsztatów i/lub szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego, komunikacji, rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający oczekuje od Wykonawców :
a) wysokich umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
b) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
c) dyspozycyjności godzinowej .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:
- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na te usługi po stronie Zamawiającego ,
- że mogą nastąpić przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz podpisane CV Wykonawcy zawierające wyszczególnienie przeprowadzenia najmniej 25 godzin zajęć i/lub treningów i/lub warsztatów i/lub szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego, komunikacji, rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych.
b. W przypadku podmiotów gospodarczych należy:
-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)
-wskazać doświadczenie i dołączyć CV (zawierające wyszczególnienie przeprowadzenia co najmniej 25 godzin zajęć i/lub treningów i/lub warsztatów i/lub szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego, komunikacji, rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych) osoby, która wykona usługę.
c. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
d. Wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity jednej godziny świadczonej usługi zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
2. Punktacja
Kryterium ceny, waga kryterium = 100%.
Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę (C min) Zamawiający przydzieli 100 punktów.
Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = ------------------------------------------------------ x 100 punktów
cena badanej oferty brutto

3. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia trzem Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów .
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów , Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
- Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ,
- oferta jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
- zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS

Adres

Ondraszka 3

02-085 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228258722

Fax

228258742

NIP

5260302522

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane- treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-8104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Oferta z dnia 2.07.2018 r złożona za pośrednictwem poczty emailowej przez Panią Paulinę Orbitowską-Fernandez na stawkę 52 zł brutto.
2. Oferta z dnia 3.07.2018 r. złożona przez Panią Marię Polak na stawkę 52 zł brutto.
3. Oferta z dnia 4.07.2018 r. złożona przez Pana Kamila Wardacha na stawkę 53,85 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 258