Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup spawarek sztuk 2

Data publikacji: 26.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-07-2018

Numer ogłoszenia

1121332

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferte zgodna z załaczonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym nale=y zło=yc w terminie do
dnia: 23.07.2018 r. Oferty zło=one po tym terminie nie beda podlegac ocenie.
2. Oferte nale=y zło=yc osobiscie w siedzibie firmy: WYTWÓRNIA URZADZEN CHŁODNICZNYCH „PZLDEBICA”
SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Metalowców 25, 39-200 Debica, za pomoca poczty lub mailem na adres:
m.chudy@pzl-debica.com.pl.
3. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Chudy – Tel. 14 68 07 266, e-mail:
m.chudy@pzl-debica.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.chudy@pzl-debica.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Chudy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 6807266

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup spawarek TIG z chłodzonym uchwytem spawalniczym sztuk: 2
Spawarki z kompletnym wyposa=eniem do u=ytkowania o mocy 3 500 W, cyklu pracy 350 A- 80%, napieciu
zasilania 3x400 V (+10%, -15%), 50HZ, z uchwytem 5m do spawania metoda TIG.
Kod CPV: 31 000 000-6 Maszyny i urzadzenia elektryczne
Jesli w opisie przedmiotu zamówienia wystepuja: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu,
normy jakosci nale=y to traktowac jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W ka=dym przypadku
dopuszczalne sa produkty równowa=ne pod wzgledem konstrukcji, materiałów, funkcjonalnosci, jakosci. Je=eli
w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - nale=y przyjac,
=e wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja parametry techniczne, eksploatacyjne, u=ytkowe,
co oznacza, =e Zamawiajacy dopuszcza zło=enie ofert w tej czesci przedmiotu zamówienia
o równowa=nych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i u=ytkowych.
4. Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: 1. sztuka do 28.09.2018 r., 2. Sztuka do 20.12.21018 r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Spawarki TIG z chłodzonym uchwytem spawalniczym sztuk 2

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup spawarek TIG z chłodzonym uchwytem spawalniczym sztuk: 2
Spawarki z kompletnym wyposażeniem do użytkowania o mocy 3 500 W, cyklu pracy 350 A- 80%, napięciu
zasilania 3x400 V (+10%, -15%), 50HZ, z uchwytem 5m do spawania metoda TIG.
Kod CPV: 31 000 000-6 Maszyny i urządzenia elektryczne
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu,
normy jakości należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W ka=dym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli
w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe,
co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia
o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i u=ytkowych

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Jedna sztuka do 28.09.2018r
2. Druga sztuka do 2012.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego waga:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania
1. KC = cena 60
Najniższa oferowana cena otrzyma maks. ilość punktów (60), każda
kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczona ze wzoru:
Wc – waga punktowa równa 60
KC – ilość punktów za cenę badanej oferty
Cn – cena oferty najniższej
Cx – cena oferty ocenianej
Cn
KC = ----------- x Wc
Cx

2.
KK = korzyści
dla użytkownika
Bez ograniczenia ilości punktów

Korzyści dla użytkownika definiowane są jako funkcje urządzenia,
które przy spawaniu zwiększają szybkość i jakość spawania, umożliwiają:
wybór paneli sterowania dostosowanych do rożnych potrzeb i
kontrole nad parametrami i kosztami spawania.
Za każda oferowana korzyść jw., oferta otrzyma 5 punktów. Łączna
ilość punktów bedzię suma wyliczona ze wzoru:
KK = Wk1+ Wk2+ …+ Wkn,
gdzie:
Wk1, Wk2, … Wkn - waga punktowa równa 5 za ka=da korzyść
KK – ilość punktów za oferowane w ofercie korzyści

Wykluczenia

Określone w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL–DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Metalowców 25

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

14 68-07-201

Fax

14 67-02-320

NIP

8720000021

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej pompy ciepła PCNG będącej wynikiem prac B+R

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie HZ-1 Nr 1 zostało anulowane bez rozstrzygnięcia.
Liczba wyświetleń: 292