Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie cateringu dla uczestników projektu

Data publikacji: 26.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1121321

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy dostarczyć:
osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04.07.2018r. do godz. 9:30–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące zapewnienia cateringu dla uczestników projektu” oraz „Prosimy nie otwierać przed 04.07.2018, godz. 09:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Tereszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zapewnienia cateringu dla uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnieniu cateringu dla uczestników projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zapewnienia cateringu dla uczestników projektu

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 31 października 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od terminu składania ofert wykonał należycie następujące usługę:
w ramach jednej usługi Wykonawca zapewnił minimum 750 szt. wyżywienia uczestnikom szkoleń/wykładu/warsztatu/konferencji/spotkania w postaci obiadu dwudaniowego + napój wraz z przerwą kawową na zamówienie o wartości co najmniej 23 000 PLN netto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartego w formularzu ofertowym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonego – wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na minimum ½ etatu (umowa o pracę) 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 1 osobę bezrobotną. Wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia o spełnianiu klauzul społecznych - zawartego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej po-zwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5) Wykonawca nie spełni warunku dotyczącego klauzul społecznych.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli za-mawiający żądał wniesienia wadium.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możli-we jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
8. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Kary umowne znajdują się w załączniku pt: Zapytanie ofertowe, pkt.II.8f)pkt.8.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, wykaz usług wraz z referencjami, informację o przetwarzaniu danych osobowych Rodo.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- całkowita wartość usługi brutto – 60%
- gotowość do zapewnienia cateringu – 30%
- jakość realizowanej usługi – 10%


2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- całkowita wartość usługi brutto (C)- 60 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 60
C oB

Gdzie :

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość do zapewnienia cateringu (G) -30%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
 za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin gotowości wynoszący od 2 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 50 punktów
 za termin gotowości wynoszący poniżej 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do zapewnienia cateringu” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na catering dla uczestników projektu.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G- liczba punktów za gotowość do zapewnienia cateringu – 30%
- jakość realizowanej usługi (J) – 10%

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje, że każdego dnia szkolenia nie zapewni uczestnikom dwóch rodzajów obiadów do wyboru (dania wegetariańskie oraz dania mięsne) – otrzyma 0 punktów
b) Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje, że każdego dnia szkolenia zapewni uczestnikom dwa rodzaje obiadów do wyboru (dania wegetariańskie oraz dania mięsne) – otrzyma 10 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje, że w każdym dniu szkolenia zapewni uczestnikom dwa rodzaje obiadów do wyboru, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania informacji od Uczestników Projektu każdego dnia szkolenia, jakie dania wybierają (danie wegetariańskie czy danie mięsne), nie później niż godzinę przed rozpoczęciem danego szkolenia. Po zebraniu zamówienia, Wykonawca musi dostarczyć odpowiednią ilość sztuk cateringu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczestników.

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + K +J

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do zapewnienia cateringu
J – liczba punktów za jakość realizowanej usługi

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Uwaga!

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty: 03.07.2018, cena oferty: 98420,80 zł brutto
Liczba wyświetleń: 475