Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ DWÓCH WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA ELEMENTÓW Z BLACHY WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

Data publikacji: 26.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1120954

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

8. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 27.07.2018 r. na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:
poczta.bbc@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta.bbc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 502-119-984

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38636110-6 Lasery przemysłowe
42600000-2 Obrabiarki
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI:
„DOSTAWA DWÓCH NOWYCH WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA DETALI Z BLACHY Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC. WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNO – TECHNICZNE.
Zamawiane wypalarki laserowe winny charakteryzować następującymi cechami:
1. Kompletnie wyposażona wycinarka laserowa wykonująca palenie (wycinanie) zadanych elementów z blachy.
2. Rok produkcji: fabrycznie nowa
3. Wycinarka laserowa o mocy minimum: 2,5kW
4. Konstrukcja wycinarki niewymagająca podbudowy fundamentowej.
5. Minimalne wymiary arkusza palonej blachy nie mniejsze niż: 1500x3000 mm
6. Maksymalna możliwa waga arkusza blachy nie więcej niż: 800 kg
7. Możliwość obróbki blachy stalowej do maks. grubości minimum 16 mm
8. Dokładność cięcia blachy co najmniej ±0,05/500 mm
9. Dokładność pozycjonowania minimum ±0,05/500 mm
10. Automatyczna regulacja wysokości głowicy w osi Z min. 100 mm
11. Automatyczna wymiana palet (2 palety)
12. Automatyczne ogniskowanie wiązki laserowej
13. Płynna zmiana średnicy wiązki laserowej
14. Możliwość pozycjonowania arkusza blachy na stole roboczym bez uszkodzenia poprzez zarysowanie
15. Możliwość detekcji współrzędnych narożnika arkusza
16. Automatyczna wymiana dysz
17. Magazyn dysz, min. 8 szt.
18. Głowica wyposażona w czujnik kontroli przebicia materiału
19. Głowica wyposażona w czujnik kontroli wykrywania plazmy
20. Głowica wyposażona w czujnik kontroli zapłonu materiału
21. Automatyczne czyszczenie dyszy
22. Automatyczna kalibracja dyszy
23. Automatyczne wykrywanie pozycji arkusza blachy .
24. Sterowanie CNC
25. Zapewnienie komunikacji droga informatyczną wycinarki (wypalarki) z działem technologicznym.
26. Producent sterowania taki sam jak producent maszyny
27. Oprogramowanie sterujące typu CAD/CAM realizujące automatyczne i ręczne rozmieszczanie wycinanych elementów na arkuszu blachy z optymalizacją wykorzystania materiału
28. Bezpośrednia obsługa przez system plików dxf, dwg – z możliwością wczytywania projektów w najpopularniejszych formatach, bezpośrednio do sytemu sterowania, bez konieczności wcześniejszego generowania ścieżki narzędzia w odrębnym programie.
29. Odpylacz wyposażony w pochłaniacz iskier
30. Okres gwarancji minimum 24 miesiące
31. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie dłuższy niż 48 godzin
32. Zdalna diagnostyka przez internet
33. Deklaracja zgodności i oznaczenie CE.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie DWÓCH fabrycznie nowych WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA DETALI Z BLACHY, dla celów realizacji projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38636110-6 Lasery przemysłowe
42600000-2 Obrabiarki
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI:
„DOSTAWA DWÓCH NOWYCH WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA DETALI Z BLACHY Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC. WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNO – TECHNICZNE.
Zamawiane wypalarki laserowe winny charakteryzować następującymi cechami:
1. Kompletnie wyposażona wycinarka laserowa wykonująca palenie (wycinanie) zadanych elementów z blachy.
2. Rok produkcji: fabrycznie nowa
3. Wycinarka laserowa o mocy minimum: 2,5kW
4. Konstrukcja wycinarki niewymagająca podbudowy fundamentowej.
5. Minimalne wymiary arkusza palonej blachy nie mniejsze niż: 1500x3000 mm
6. Maksymalna możliwa waga arkusza blachy nie więcej niż: 800 kg
7. Możliwość obróbki blachy stalowej do maks. grubości minimum 16 mm
8. Dokładność cięcia blachy co najmniej ±0,05/500 mm
9. Dokładność pozycjonowania minimum ±0,05/500 mm
10. Automatyczna regulacja wysokości głowicy w osi Z min. 100 mm
11. Automatyczna wymiana palet (2 palety)
12. Automatyczne ogniskowanie wiązki laserowej
13. Płynna zmiana średnicy wiązki laserowej
14. Możliwość pozycjonowania arkusza blachy na stole roboczym bez uszkodzenia poprzez zarysowanie
15. Możliwość detekcji współrzędnych narożnika arkusza
16. Automatyczna wymiana dysz
17. Magazyn dysz, min. 8 szt.
18. Głowica wyposażona w czujnik kontroli przebicia materiału
19. Głowica wyposażona w czujnik kontroli wykrywania plazmy
20. Głowica wyposażona w czujnik kontroli zapłonu materiału
21. Automatyczne czyszczenie dyszy
22. Automatyczna kalibracja dyszy
23. Automatyczne wykrywanie pozycji arkusza blachy .
24. Sterowanie CNC
25. Zapewnienie komunikacji droga informatyczną wycinarki (wypalarki) z działem technologicznym.
26. Producent sterowania taki sam jak producent maszyny
27. Oprogramowanie sterujące typu CAD/CAM realizujące automatyczne i ręczne rozmieszczanie wycinanych elementów na arkuszu blachy z optymalizacją wykorzystania materiału
28. Bezpośrednia obsługa przez system plików dxf, dwg – z możliwością wczytywania projektów w najpopularniejszych formatach, bezpośrednio do sytemu sterowania, bez konieczności wcześniejszego generowania ścieżki narzędzia w odrębnym programie.
29. Odpylacz wyposażony w pochłaniacz iskier
30. Okres gwarancji minimum 24 miesiące
31. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie dłuższy niż 48 godzin
32. Zdalna diagnostyka przez internet
33. Deklaracja zgodności i oznaczenie CE.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42600000-2 Obrabiarki
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy: nie później niż do 30.11.2018 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał co najmniej dwóch dostaw WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA DETALI Z BLACHY O MOCY PROMIENIA TNĄCEGO MINIMUM 2,5 KW.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzowanego przez producenta serwisu umożliwiającego naprawę przedmiotu dostawy na terenie Unii Europejskiej, w odległości nie większej niż 1500 km od siedziby Zamawiającego (Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
4.6. Wykluczenia

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Karta katalogowa lub opis urządzenia oferowanego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9. Kryteria oceny ofert.
l.p. 1.
Nazwa kryterium: "CENA NETTO"
WAGA: "80%"
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

l.p. 2.
Nazwa kryterium: "Okres gwarancji:
WAGA: "20%"
Sposób przyznawania punktów:
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt

UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ DWÓCH WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA ELEMENTÓW Z BLACHY WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówienie zostanie udzielone firmie:
DEVICE s.r.o.; 28. řijna 3346/91; 702 00 Ostrava
Liczba wyświetleń: 471