Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

Data publikacji: 25.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-07-2018

Numer ogłoszenia

1120930

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
biuro.fundacja.pir@wp.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 godz.10:00
Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście. Oferta złożona elektronicznie, w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna zostać dostarczona w formie oryginału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – umowa o pracę na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; pełny etat – 3 osoby;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabór pracowników na stanowisko opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w DDP ARKADIA w Krzelowie

Przedmiot zamówienia

1. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – umowa o pracę na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; pełny etat – 3 osoby;
Zakres obowiązków m.in.:
1) przygotowanie planu pracy;
2) bieżące prowadzenie Dziennika zajęć w oparciu o przygotowany plan pracy;
3) organizacja stanowiska pracy (czystość, bezpieczeństwo);
4) prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez różnorodne formy następujących po sobie kolejno zajęć relaksacyjnych i wyciszających z dziedziny arteterapii: terapii przez sztukę (muzykoterapii, zajęć relaksacyjnych, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii i innych wg potrzeb, zainteresowań);
5) prowadzenie zajęć ruchowych w różnych formach aktywizacyjnych (w tym spacery, m.in. z kijami do Nordic Walking) – dobór uzależniony od indywidualnych cech i możliwości Uczestników Projektu;
6) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej Uczestników Projektu (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, w przypadku nieobecności pielęgniarki – podanie leków;
7) organizowanie wyjść/wyjazdów mających na celu rozwijanie zaradności osobistej,
8) pomoc w organizacji wyjazdów do kina/teatru,
9) czynny udział w pracach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz realizowanie Indywidualnych Ścieżek Wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu;
10) ścisła współpraca z pracownikami DDP „ARKADIA”;
11) pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i innych,
12) wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi;
13) okazywanie życzliwego stosunku do Uczestników Projektu, przełożonych
i współpracowników,
14) postępowanie wobec Uczestników Projektu bez dokonywania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i psychicznej;
15) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
16) przestrzeganie Regulaminu pracy obowiązującego w DDP „ARKADIA”;
17) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w DDP „ARKADIA”;
18) poddawanie się wstępnym, okresowym kontrolnym badaniom lekarskim;
19) używanie odzieży ochronnej.
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i materiały.
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej.
Miejsce pracy: DDP ARKADIA w Krzelowie

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

01.09.2018 – 31.05.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy (kandydaci), którzy:
1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.
Wymagania niezbędne:
a. znajomość pakietu MS Office (w szczególności MsWord i MsExcel),
b. skrupulatność, samodzielność, terminowość,
c. umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy,
d. wysokie umiejętności komunikacji i współpracy,
e. wysoka kultura osobista i cierpliwość,
f. osobiste świadczenie usług.
g. Obywatelstwo polskie.
h. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
i. Wiedza na temat zasad funkcjonowania dziennego domu pomocy.
Preferuje się osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy m.in. osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta winna zawierać:
1. list motywacyjny;
2. życiorys – aktualne CV;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Oświadczenie – postępowanie karne
5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys - curriculum vitae winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
Wybrany Kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia oświadczenia o niekaralności przed podpisaniem umowy o pracę.

Zamówienia uzupełniające

nie przewidziano

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
4. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo zaproszenia na testy, rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub oświadczeń o ich
spełnieniu, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania. Wykonawca złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym oraz braku jakichkolwiek okoliczności dających podstawy do wykluczenia z postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Magdalena Kraska,
2. Jadwiga Wiekiera,
3. Agnieszka Trzeszkowska,
Liczba wyświetleń: 632