Strona główna
Logo unii europejskiej

Ekologiczna linia do malowania proszkowego przystosowana do odlewów aluminiowych o wymiarach max: 350mm x 600mm x 150mm.

Data publikacji: 25.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2018

Numer ogłoszenia

1120691

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, angielskim lub niemieckim, do dnia 26.07.2018 r. drogą pocztową, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście pod adresem korespondencyjnym Zamawiającego. W każdym przypadku za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wskazanym adresem:
Centrum Technologiczne Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.
42-260 Kamienica Polska,
ul. Warszawska 2E, Wanaty
Kontakt:
tel. 34 326 12 15
fax 34 326 10 42
e-mail metalteam@metalteam.pl
http://www.metalteam.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

metalteam@metalteam.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Jarząbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535 833 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Ekologiczna linia do malowania proszkowego przystosowana do odlewów aluminiowych o wymiarach max: 350mm x 600mm x 150mm o oknie przelotowym min 2000mm wysokości i szerokości 750 mm.
Linia pracująca w trybie ciągłym z min prędkością 0,5 m/min.

Ekologiczna linia do malowania proszkowego powinna składać się z następujących elementów:
a) Wanny z tunelem (lub kabiny natryskowe) do przygotowania powierzchni odlewów (mycie i płukanie) – min. 5 stref. Wykonane ze stali INOX 304, sekcja konwersji ze stali 316L, cały osprzęt wanien i tunelu jak również pompy wykonane ze stali INOX 316L, Długość stref musi zapewnić właściwy proces chemiczny dla konwersji cyrkonowej aluminium, długość stref okapywania musi uniemożliwić przenoszenie kąpieli. Pierwsza strefa grzana, pracująca do temperatury 50 st. C izolowana
Strefa musi być przewidziana dla detali obciążonych warunkami atmosferycznymi i mieć możliwość rozbudowy.
b) Piec suszący / wypalający do odgazowania, suszenia i wygrzewania odlewów pracujący w temperaturze do 250˚C. Grubość izolacji min 200 mm ściany i 250 mm sufit, wełna mineralna o gęstości min 100kg/m3
Komory pieca muszą spełniać funkcję wygrzewania, suszenia i polimeryzacji
c) Kabina lakiernicza do malowania z systemem odzysku farby wyposażona w aplikacje do malowania ręcznego.
Kabina musi być przystosowana do zainstalowania aplikacji do malowania automatycznego.
Linia wyposażona w sterowanie PLC.
Konstrukcja linii musi umożliwiać dostawienie dodatkowej kabiny do ręcznego malowania niewielkiej partii elementów - 1 kpl.
d) Dopasowanie linii do pracy manualnej jak i częściowo automatycznej – przenośnik detali pomiędzy poszczególnymi etapami technologicznymi linii o regulowanej szybkości do max 4m/min i nośności min 80 kg/mb, ołożyskowany w pionie i poziomie, z automatycznym systemem czyszczenia i oliwienia, automatyczną grupą napędową.
Wartość zamówienia obejmuje dostawę i montaż mechaniczny kompletnej ekologicznej linii do malowania proszkowego.
W celu zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania linii wybrany Dostawca dostarczy Zamawiającemu 1 komplet dokumentacji techniczno-ruchowej linii w języku polskim.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Wanaty, 42-260 Kamienica Polska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kompletnej ekologicznej linii do malowania proszkowego
przystosowanej do odlewów aluminiowych o wymiarach max: 350mm x 600mm x 150mm o oknie
przelotowym min 2000mm wysokości i szerokości 750 mm.

Przedmiot zamówienia

Ekologiczna linia do malowania proszkowego przystosowana do odlewów aluminiowych o wymiarach
max: 350mm x 600mm x 150mm o oknie przelotowym min 2000mm wysokości i szerokości 750 mm.
Linia pracująca w trybie ciągłym z min prędkością 0,5 m/min.
Ekologiczna linia do malowania proszkowego powinna składać się z następujących elementów:
a) Wanny z tunelem (lub kabiny natryskowe) do przygotowania powierzchni odlewów (mycie i płukanie)
– min. 5 stref. Wykonane ze stali INOX 304, sekcja konwersji ze stali 316L, cały osprzęt wanien i tunelu
jak również pompy wykonane ze stali INOX 316L, Długość stref musi zapewnić właściwy proces
chemiczny dla konwersji cyrkonowej aluminium, długość stref okapywania musi uniemożliwić
przenoszenie kąpieli. Pierwsza strefa grzana, pracująca do temperatury 50 st. C izolowana Strefa musi być przewidziana dla detali obciążonych warunkami atmosferycznymi i mieć możliwość
rozbudowy.
b) Piec suszący / wypalający do odgazowania, suszenia i wygrzewania odlewów pracujący w
temperaturze do 250˚C. Grubość izolacji min 200 mm ściany i 250 mm sufit, wełna mineralna o gęstości
min 100kg/m3
Komory pieca muszą spełniać funkcję wygrzewania, suszenia i polimeryzacji
c) Kabina lakiernicza do malowania z systemem odzysku farby wyposażona w aplikacje do malowania
ręcznego.
Kabina musi być przystosowana do zainstalowania aplikacji do malowania automatycznego.
Linia wyposażona w sterowanie PLC.
Konstrukcja linii musi umożliwiać dostawienie dodatkowej kabiny do ręcznego malowania niewielkiej
partii elementów - 1 kpl.
d) Dopasowanie linii do pracy manualnej jak i częściowo automatycznej – przenośnik detali pomiędzy
poszczególnymi etapami technologicznymi linii o regulowanej szybkości do max 4m/min i nośności min
80 kg/mb, ołożyskowany w pionie i poziomie, z automatycznym systemem czyszczenia i oliwienia,
automatyczną grupą napędową.
Wartość zamówienia obejmuje dostawę i montaż mechaniczny kompletnej ekologicznej linii do
malowania proszkowego.
W celu zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania linii wybrany Dostawca dostarczy
Zamawiającemu 1 komplet dokumentacji techniczno-ruchowej linii w języku polskim.
Powyższa konfiguracja linii do malowania powinna zapewnić najwyższą jakość i trwałość nakładanych
powłok o charakterze dekoracyjno – ochronnym, a także pozwolić na ekonomiczną i ekologiczną
eksploatację.
Linia do malowania proszkowego musi posiadać budowę modułową, która umożliwi rozbudowę i
zwiększenie jej wydajności.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie od 1.08.2018 r. i nie później niż do 31.01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent deklaruje doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia poprzez oświadczenie w ofercie o
wykonaniu minimum 10 (dziesięciu) kompletnych dostaw i instalacji lakierni proszkowych w przeciągu
ostatnich 3 lat.

Potencjał techniczny

- Oferent deklaruje posiadanie zespołu składającego się z co najmniej 10 osób zapewniającego naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne w okresie trwania projektu poprzez oświadczenie w ofercie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Oferent w przypadku wybrania jego Oferty i podpisania umowy sprzedaży będzie zobowiązany do
dostarczenia gwarancji bankowej zwrotu zaliczki ważnej na cały czas realizacji umowy stanowiącej
zabezpieczenie ewentualnego zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy. Wytyczne w
zakresie gwarancji bankowej zwrotu zaliczki
1. Gwarancja musi być wystawiona przez bank. Nie dopuszcza się gwarancji wystawianych przez
instytucje nie będące bankami wg prawa międzynarodowego, w tym przez firmy ubezpieczeniowe, kasy
oszczędnościowe, parabanki itp.
2. Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony banku.
3. Gwarancja musi odnosić się bezpośrednio w swoich zapisach do zawartej Umowy sprzedaży wraz z
podaniem numeru i daty zawarcia umowy sprzedaży.
4. Gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, w szczególności nie może zawierać warunku
dotyczącego zgody Dostawcy na wypłacenie kwoty gwarancji.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia gwarancji w następujących przypadkach:
a) Gwarancja została wystawiona przez podmiot nieupoważniony zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub
podmiot niewiarygodny,
b) Gwarancja nie zawiera wymaganych zapisów,
c) Gwarancja nie zabezpiecza wymaganej kwoty lub nie odnosi się bezpośrednio do zapisów umowy,
d) Gwarancja zawiera warunki nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.
6. W każdym z takich przypadków Zamawiający wykazuje dobrą wolę i może wyznaczyć termin
dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji.
- Strony obowiązują następujące warunki płatności:
1) 20% wartości zamówienia brutto (zaliczka) - płatne na podstawie faktury pro forma w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy. Na otrzymaną przedpłatę Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę
zaliczkową;
2) 70% wartości zamówienia brutto (zaliczka) - płatne na podstawie faktury pro forma w terminie 7 dni
od daty potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem dostawy przedmiotu umowy do
Zamawiającego (Centrum Technologiczne w Wanatach). Na otrzymaną przedpłatę Wykonawca ma
obowiązek wystawić fakturę zaliczkową;
3) 10% wartości zamówienia brutto (płatność końcowa) - płatne w terminie 14 dni od daty technicznego
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego bezusterkowym protokołem końcowym podpisanym przez
obie strony umowy i dostarczenia Zamawiającemu faktury końcowej z kopią podpisanego protokołu
odbioru

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, o których mowa w treści zapytania
ofertowego
- Oferta złożona po terminie lub nie złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
Formularz Ofertowy oraz nie zawierająca wymaganych oświadczeń nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
- Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (zakup, dostawa,
montaż). Ceny mogą być podane w PLN lub EURO. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EURO
do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia opublikowania wyników postępowania ofertowego.
- Ze względu na rodzaj zamówienia, nie ma możliwości składania ofert częściowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki zmiany umowy

Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Zamawiającego uniemożliwiających realizację planowanego projektu.
Przez okoliczności niezależne od Zamawiającego należy rozumieć: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny,
sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki itp.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 - Formularz Ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
(1) Cena brutto w PLN
(2) Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach
Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
(1) Kryterium: cena brutto w PLN – waga 90 pkt.
(2) Kryterium: okres obowiązywania gwarancji w miesiącach – waga 10 pkt.
Razem 100 pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria.
(1) Punkty za kryterium „Cena brutto w PLN” zostaną obliczone według wzoru:
Cena brutto w PLN oferty najtańszej
---------------------------------------------------------- x 90 = liczba punktów
Cena brutto w PLN oferty badanej
(2) Punkty za kryterium: „Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach” licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia zostaną przyznane wg zasady:
- Okres gwarancyjny 24 miesiące – 10 pkt.
- Okres gwarancyjny 18 miesięcy – 8 pkt.
- Okres gwarancyjny 12 miesięcy – 5 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający warunki udziału w postępowaniu będzie oceniał zerojedynkowo:
- spełnia – oferent dopuszczony do postępowania
- nie spełnia – oferent nie dopuszczony do postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METAL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Unii Lubelskiej 5

35-016 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

NIP

8132720741

Tytuł projektu

Wdrożenie produkcji innowacyjnej oprawy oświetleniowej w technologii LED z alternatywnym zastosowaniem diod high power i midd power

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00F7/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eco-Line Piotr Potocki
ul. K. Pużaka 16c, 38-400 Krosno

Data wpłynięcia oferty: 26.07.2018

Cena: 240.000 EUR netto, 295.200 EUR brutto
Liczba wyświetleń: 450