Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania na trasie Żółkiewka – Licheń - Gniezno – Jankowo Dolne (nocleg) – Bednary - Żółkiewka w dniach 20 – 21 września 2018 roku w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 22.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2018

Numer ogłoszenia

1120617

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 03-07-2018r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 7.30-15.00. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/9/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/9/2018/EZU” do godz. 15.00,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania na trasie Żółkiewka – Licheń - Gniezno – Jankowo Dolne (nocleg) – Bednary - Żółkiewka w dniach 20 – 21 września 2018 roku w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiedzanie Międzynarodowych Targó Techniki Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania na trasie Żółkiewka – Licheń - Gniezno – Jankowo Dolne (nocleg) – Bednary - Żółkiewka w dniach 20 – 21 września 2018 roku w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 20 września 2018 r. o godz. 4.00 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na parking przed Sanktuarium Maryjnym w Licheniu ok. 10.00, postój na parkingu do godziny ok. 1230.
2. Przyjazd z Lichenia do Gniezna, około godz. 14.00, postój w okolicach Katedry Gnieźnieńskiej lub Muzeum Początków Państwa Polskiego do godziny ok. 18.00.
3. Przyjazd z Gniezna do Jankowo Dolne 43 Ośrodek Wypoczynkowy około godz. 18.30, nocleg i postój do dnia 21.09.2018r do godziny 7.30.
4. Przyjazd do Bednar na AGRO SHOW 2018 na godzinę ok. 8.30, postój na parkingu do godziny ok. 16.30.
5. Przyjazd do Żółkiewki na godzinę ok. 23.30.

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podstawienie środka transportu w dniu 20 września 2018 r. o godz. 4.00 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na parking przed Sanktuarium Maryjnym w Licheniu ok. 10.00, postój na parkingu do godziny ok. 1230.
2. Przyjazd z Lichenia do Gniezna, około godz. 14.00, postój w okolicach Katedry Gnieźnieńskiej lub Muzeum Początków Państwa Polskiego do godziny ok. 18.00.
3. Przyjazd z Gniezna do Jankowo Dolne 43 Ośrodek Wypoczynkowy około godz. 18.30, nocleg i postój do dnia 21.09.2018r do godziny 7.30.
4. Przyjazd do Bednar na AGRO SHOW 2018 na godzinę ok. 8.30, postój na parkingu do godziny ok. 16.30.
5. Przyjazd do Żółkiewki na godzinę ok. 23.30.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium P1
Cena brutto usługi 100% 100 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp z o.o. ul. Hrubieszowska 9, 22-400 Zamość NIP 922-000-86-98, Tel. 846383770
data wpłynięcia - 02.07.2018 r
cena - 4000,00 zł
Liczba wyświetleń: 262