Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na rzecz DDP Arkadia w Krzelowie.

Data publikacji: 22.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-07-2018

Numer ogłoszenia

1120609

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w: FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
biuro.fundacja.pir@wp.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 godz.10:00
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Na kopercie lub w tytule emaila należy umieścić dopisek :
Oferta na Świadczenie usług na rzecz DDP Arkadia w Krzelowie
Cześć nr ………
Akceptowalne formy składania ofert :listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.
Oferta złożona elektronicznie, w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna zostać dostarczona w
formie oryginału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz DDP ARKADIA w Krzelowie. Działanie adresowane jest dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
cześć zamówienia nr:
1. Terapeuta zajęciowy – umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; 2 godz/dziennie (10h/w tygodniu; 40h/miesięcznie); ilość godzin w projekcie: 850.

Część zamówienia nr
2. Opiekun podczas dowozów/odwozów – 2 osoby; umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020, 2 osoby; 4 godz/dziennie (20 godz/w tygodniu; 80 godz/miesięcznie); ilość godzin w projekcie: 1700.

Część zamówienia nr
3. Rehabilitant - umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; 16 godz/miesięcznie; ilość godzin w projekcie: 336.

Część zamówienia nr
4. Instruktor zajęć ruchowo-tanecznych - umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; 8godzin/miesięcznie; ilość godzin w projekcie: 168.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców świadczących usługi na rzecz DDP Arkadia w Krzelowie.

Przedmiot zamówienia

cześć zamówienia nr:
1. Terapeuta zajęciowy – umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; 2 godz/dziennie (10h/w tygodniu; 40h/miesięcznie); ilość godzin w projekcie: 850.

Część zamówienia nr
2. Opiekun podczas dowozów/odwozów – 2 osoby; umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020, 2 osoby; 4 godz/dziennie (20 godz/w tygodniu; 80 godz/miesięcznie); ilość godzin
w projekcie: 1700.

Część zamówienia nr
3. Rehabilitant - umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; 16 godz/miesięcznie; ilość godzin w projekcie: 336.

Część zamówienia nr
4. Instruktor zajęć ruchowo-tanecznych - umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; 8godzin/miesięcznie; ilość godzin w projekcie: 168.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy.
Wykonawca każdej w/w usługi zobowiązany jest do:
1) osobistego świadczenia usługi; Wykonawca może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do zastępstwa w realizacji niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego;
2) wykonywania usługi terminowo oraz z należytą starannością,
3) informowania koordynatora, działającego w imieniu Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
4) prowadzenia dokumentacji – wg wzoru uzgodnionego z zamawiającym
5) ewidencjonowania czasu pracy - miesięczna karta pracy
6) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000), - ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
7) niezwłocznego udostępniania dokumentacji z zakresu realizacji umowy na każde żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego lub organowi kontrolującemu;
8) Wykonawca wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego, który wskazuje uczestników oraz miejsce wykonania usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu i miejsca wykonania usługi.

Ilość godzin obejmuje godziny zegarowe. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2020r
Usługa realizowana będzie w DDP Arkadia w Krzelowie
Łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

01.09.2018 – 31.05.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy i zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polski, posługujące się biegle językiem polskim;
6. posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;
3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony ,podpisany druk oferty
oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

Zamówienia uzupełniające

nie zostały przewidziane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 90 %
2. Klauzule społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.)
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).

Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Ksero dyplomu potwierdzające posiadane kwalifikacje, potwierdzenie odbycia kursu uprawniającego do realizacji przedmiotu zamówienia

Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium klauzul społecznych- Zamawiający przyzna 0pkt

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Terapeuta zajęciowy – Iwona Gębka: 95,00zł
2. Opiekun podczas dowozów/odwozów (2 osoby) – Sylwia Łyczakowska: 23,00zł
i Renata Surdel: 23,00zł
3. Rehabilitant – Marta Krupa: 90,00zł
4. Instruktor zajęć ruchowo-tanecznych – Ewelina Napora: 80,00zł
 Ewelina Napora, 29.06.2018 r.,
 Marta Krupa, 29.06.2018 r.,
 Sylwia Łyczakowska, 29.06.2018 r.,
 Renata Surdel, 29.06.2018 r.
 Iwona Gębka, 02.07.2018 r.
Liczba wyświetleń: 303