Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/POIR/NCBIR/2018. Dostarczenie podzespołów do budowy układu przygotowania powietrza zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik lista zamawianych podzespołów z dokumentacja techniczną.

Data publikacji: 21.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2018

Numer ogłoszenia

1120472

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono datę przyjmowania ofert z okresu 21.06 - 29.06.2018 na okres 28.06.-05.07.2018.
Usunięto zapis o konieczności składania oferty w złotych polskich. Wskazano, iż w przypadku ofert w walucie obcej, wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia przetargu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 15/POIR/NCBIR/2018”
lub drogą e-mail na adres:
biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 15/POIR/NCBIR/2018”
Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 5 lipca 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układu przygotowania powietrza zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik lista zamawianych podzespołów z dokumentacja techniczną. Dostarczone części muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze, niż wskazane w załączniku nr 2.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Łukówiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układu przygotowania powietrza zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik lista zamawianych podzespołów z dokumentacja techniczną. Cel zamówienia to realizacja projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układu przygotowania powietrza zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik lista zamawianych podzespołów z dokumentacja techniczną. Dostarczone części muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze, niż wskazane w załączniku nr 2.

Kod CPV

42123400-1

Nazwa kodu CPV

Sprężarki powietrza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 28.06 do 05.07.2018.
Oczekiwany termin realizacji : do 16 tygodni od daty złożenia zamówienia
Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 5 lipca 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Termin otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert: do 5 dni po zamknięciu postępowania.
Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację informacji na portalu: „Baza konkurencyjności”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
L.p. Rodzaj kryterium Maksymalna liczba punktów (waga)
- Cena (C) 80 pkt
- Termin realizacji zamówienia(T) 20 pkt
RAZEM 100 pkt

Sposób przyznawania punktów:
W kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *80

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem:
o dostawa do 12 tygodni – 20 pkt
o dostawa do 14 tygodni – 10 pkt
o dostawa do 16 tygodni – 5 pkt
o dostawa powyżej 16 tygodni – 0 pkt
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta RENNER GmbH Kompressoren; Emil Weber Str. 32, 74363 Guglingen 85 pkt / 60 096,40 EUR netto. Wpłynęła jedna oferta 05.07.2018 r.
Liczba wyświetleń: 269