Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup Cyfrowego Modemu Troposferycznego- prototyp

Data publikacji: 21.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1120207

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wersja Papierowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
www.zdz.krakow.pl
Wersja Elektroniczna :
andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl, poczta@zdz.krakow.pl, iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl te. 607 794 700, Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Cyfrowy Modem Troposferyczny który powinien być modemem opartym o technologie SDR. Zaawansowana metoda przetwarzania cyfrowego powinna umożliwić osiągniecie przepływności do 20 Mb/s. W celu zachowania dużej pewności przesyłania danych w modemie powinny być zastosowane następujące technologie :
• Adaptacyjna sterowanie poziomem sygnału odbieranego (ALPC – Adaptive Link Power Control),
• Kodowanie korekcyjne o sprawności 1, 1/2, 2/3, 3/4, 7/8 (FEC – Forward Error Correction),
• Automatyczna dostosowanie przepływności do warunków propagacyjnych (ACR – Automatic Code Rate),
• W budowany tor korekcji nieliniowości wzmacniacza mocy typu – „Predistortion”,

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Góra Kalwaria

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie modemu do wymiany informacji pomiędzy NSK -NSK lub NSK a BSL (NSK-Naziemna stacja Kontroli )

Przedmiot zamówienia

Załącznik - Założenia techniczne na Cyfrowy Modem Troposferyczny

Kod CPV

32260000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do przesyłu danych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia zostanie określony w trybie roboczym po wyłonieniu wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak wymagań

Wiedza i doświadczenie

brak wymagań

Potencjał techniczny

brak wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań

Dodatkowe warunki

brak wymagań

Warunki zmiany umowy

brak wymagań

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

brak wymagań

Zamówienia uzupełniające

brak wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium jest Cena - 100%
Najniższa oferta cenowa zostanie wybrana do realizacji

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak wymagań

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Z powodu odmiennych zastosowanych technologii w procesie realizacji modemów zamawiający zdecydował się zakupić Modemy z obu nadesłanych ofert.
Zamawiający zdecydował, że zastosuje modem produkcji firmy Transbit do systemu naziemnego NSK a modemy firmy Secom do systemu BSL ze względu na wymiary i miniaturowość rozwiązania. Oba rozwiązania są obiecujące w celu realizacji komunikacji z BSL.
Zamawiający zdecydował na finansowanie modemów z kategorii :
1. Modem oferowany przez firmę Transbit sp z o. o z kategorii Projektu : Moduł odbiornika korelacyjnego z konwerterem częstotliwości do pasma C przeznaczony dla stacji NSK.cena brutto 393 600,00zł oferta z dnia 16.07.2018
2. Modem oferowany przez firmę Secom z kategorii Projektu : Moduł nadawczy na pasmo C o mocy nie mniejszej niż 1000W. w ilości 2 szt. cena brutto 1 sztuka 55 350,00 , oferta z dnia 13.07.2018
Liczba wyświetleń: 298