Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej/strony internetowej wraz z zapewnieniem bieżącego utrzymania i rozwoju strony, opieką serwisową i gwarancyjną oraz usługą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników zamawiającego, w związku z realizacją projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”

Data publikacji: 19.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2018

Numer ogłoszenia

1119774

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do 27 czerwca 2018 do godz.12.00 w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie, na adres:
Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Juliana Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków.
Kopertę należy oznaczyć dopiskiem: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/2018 w ramach projektu RPO poddziałanie 9.2.2”
lub drogą e-mailową na adres: fundacja@hipoterapia.info.pl
W temacie maila należy wpisać:
„Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/2018 w ramach projektu RPO poddziałanie 9.2.2”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@hipoterapia.info.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Angelika Broniewska, angelika.broniewska@hipoterapia.info.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 362 236

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie następujących prac:
a. Opracowanie i wykonanie projektu graficznego platformy internetowej w pełni dostosowanej do osób niepełnosprawnych i zgodnej ze standardami WCAG 2.0 (poziom AA, z możliwością przełączenia trybów) w wersji responsywnej (3 projekty dostosowane do różnych zakresów rozmiaru ekranów).
b. Opracowanie zestawu ikon, ilustracji i infografik, pozwalających w intuicyjny sposób zrozumieć informacje i dalej budować w oparciu o ten zestaw materiały informacyjne i edukacyjne.
c. Opracowanie, wykonanie i wdrożenie na podstawie opracowanego wcześniej projektu graficznego platformy internetowej, tj. kompleksowego portalu informacyjnego wraz z systemem zarządzania treścią w pełni dostosowanego do osób niepełnosprawnych zgodnego ze standardami WCAG 2.0 (poziom AA, z możliwością przełączenia trybów) w wersji responsywnej (3 projekty dostosowane do różnych zakresów rozmiaru ekranów) o następujących funkcjonalnościach:
i. zamknięte forum wymiany informacji dla 2 grup dostępne po zalogowaniu przez dedykowane zespoły i grupy;
ii. system umieszczania filmów edukacyjnych na stronie, jak również umieszczania linków do filmów na portalu YouTube (lub równoważnym);
iii. aktywne formularze do zbierania danych i informacji;
iv. Baza Wiedzy z linkami i danymi teleadresowymi instytucji oraz wyszukiwarką tych miejsc (także w sposób wizualny na mapie on-line);
v. system zarządzania treścią.
d. Wdrożenie na powstałej platformie internetowej zewnętrznego czatu online dla 5 osób obsługujących o następujących parametrach:
i. dostępność aplikacji czatu online przez stronę web, aplikację desktopową i urządzenia mobilne,
ii. możliwość przeprowadzania ankiet w celu pozyskania informacji od uczestników czatu,
iii. możliwość zapisywania wiadomości od użytkowników, kiedy system jest w trybie offline,
iv. możliwość oceniania przydatności odpowiedzi,
v. możliwość przekazania rozmowy pomiędzy osobami obsługującymi czat online bez jej przerywania,
vi. możliwość archiwizowania i kategoryzowania przebytych rozmów,
vii. możliwość przydzielania rozmów do odpowiednich osób,
viii. możliwość kolejkowania nadchodzących czatów,
ix. tworzenie harmonogramu dyżurów rozmów,
x. możliwość przydzielania i nadzorowania obiegu zadań wynikających z rozmów, xi. możliwość późniejszego wrócenia do uczestnika rozmowy drogą mailową,
xii. formularz przy braku czatu,
xiii. możliwość śledzenia aktywności osób obsługujących czat i generowania raportów,
xiv. panel zarządzania systemem wraz z systemem statystyk aktywności użytkowników i osób obsługujących czat,
xv. możliwość prowadzenia rozmowy z użytkownikami, którzy używają strony mobilnej, xvi. możliwość ograniczenia dostępu do czatu według puli adresów IP oraz możliwość blokowania użytkowników,
xvii. szyfrowanie komunikacji między uczestnikami, rozmowy, xviii. możliwość dostosowania wyglądu grafiki, xix. nielimitowane czasowo archiwum wiadomości.
e. Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarki.
f. Konfiguracja i wdrożenie kompleksowego systemu statystyk, analiz ruchu i zachowań użytkowników na platformie informacyjnej (Google Analytics lub równoważne rozwiązanie).
g. Skonfigurowanie danych dostępowych, stworzenie kont dla administratorów i koordynatorów, stworzenie kont dla użytkowników zamkniętego forum wymiany informacji.
h. Pomoc i opieka techniczna w zakresie zarówno bieżącej obsługi platformy, zarządzania kontami, rozwiązywanie problemów z dostosowaniem treści (tekstów, plików, filmów) do optymalnego działania platformy.
i. Przygotowanie i przeprowadzenie serii szkoleń/konsultacji w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi platformy informacyjnej, zarządzania treścią, edycją informacji, a także obsługi systemu statystyk, analiz ruchu i zachowań użytkowników na platformie informacyjnej (jak również generowania raportów na bazie takiego systemu), w tym optymalizacji działań na stronie. Koszty przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego po stronie Wykonawcy. Szkolenia/konsultacje przeprowadzone powinny być zgodnie z następującym harmonogramem:
i. Od uruchomienia projektu do 31.12.2018: 4x4 godziny (4 godziny co tydzień);
ii. 1.01.2019 do 31.12.2019: 4x2 godziny (2 godziny co tydzień); iii. 
1.01.2020 - 28.02.2021: 2x2 godziny (2 godziny co 2 tygodnie).
j. Zapewnienie bieżącego utrzymania infrastruktury serwerowej, jej konfiguracja, pokrycie kosztów, jak również bieżące utrzymanie, opieka i bieżące monitorowanie infrastruktury serwerowej, wraz z wprowadzaniem usprawnień i optymalizacją działania infrastruktury dla utrzymania platformy informacyjnej przez okres od uruchomienia platformy do 28 lutego 2021.
k. Zapewnienie dostępu i pokrycie kosztów zewnętrznej usługi czatu online o zakresie z podpunktu d pkt. 1 przez okres od uruchomienia platformy do 28 lutego 2021.
2. Wykonawca zapewnienia gwarancję na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od chwili dostarczenia usługi, o której mowa w ppkt a-g.
3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca będzie świadczył usługi wykazane w ppkt. h-k do w terminie nie dłuższym niż okres realizacji projektu, tj. do 28.02.2021.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej/strony internetowej wraz z zapewnieniem bieżącego utrzymania i rozwoju strony, opieką serwisową i gwarancyjną oraz usługą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników zamawiającego, w związku z realizacją projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”

Przedmiot zamówienia

Usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej/strony internetowej wraz z zapewnieniem bieżącego utrzymania i rozwoju strony, opieką serwisową i gwarancyjną oraz usługą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników zamawiającego, w związku z realizacją projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”

Kod CPV

72413000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 28.02.2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia na usługi wykonanie projektów i wdrażanie stron o podobnej tematyce i przeznaczeniu (projekty społeczne, projekty medyczne,
projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym). Przed podpisaniem umowy na potwierdzenie ww. wymagań Zamawiający będzie wymagał wizualizacji do wglądu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) oprócz
Kryterium Liczba punktów
1. Cena (brutto). 60 % (60 pkt.)
2. Termin zakończenia realizacji usługi, 20% (20pkt.) o której mowa w pkt a-g, Pkt. 1. Opisu przedmiotu zamówienia.
3. Próbka grafiki. 10% (10 pkt.)
4. Opis metodologii pracy. 10% (10 pkt.)
Kryterium 1: Cena oferty brutto:
Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: Liczba punktów = (Cn/Cb) * 60 gdzie:
- Cn – cena najniższa
- Cb - cena badanej oferty
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów.

Kryterium 2: Termin zakończenia realizacji usługi, o której mowa w ppkt a-g, Pkt. 1. Opisu przedmiotu zamówienia, liczony od dnia podpisania umowy:
powyżej 16 tyg. - 0 pkt od 4 tyg. do 16 tyg. - 10 pkt do 4 tyg. - 20 pkt
Kryterium 3: Próbki grafik, których tematem jest pomoc medyczna i społeczna w wersji na komputer stacjonarny i w wersji responsywnej, tj.:
1) jeden projekt podstrony platformy internetowej;
2) jedna infografika prezentująca przykładowy proces pomocy osobie niesamodzielnej;
3) jeden zestaw zawierający 5 ikon pozwalających zrozumieć informacje dotyczące osób niesamodzielnych.
Ocena kryterium:
Dostarczenie 1 próbki lub niedostarczenie żadnej – 0 pkt.
Dostarczenie 2 próbek grafiki - 5 pkt.
Dostarczenie 3 próbek grafiki - 10 pkt.
Oferent powinien dostarczyć próbki drogą cyfrową jako archiwum zip. na adres e-mail: fundacja@hipoterapia.info.pl w terminie do 27.06.2018 do godz. 12.
Kryterium 4: Opis metodologii pracy:
Ocena kryterium:
niedostarczenie opisu metodologii pracy– 0 pkt. dostarczenie opisu metodologii pracy – 10 pkt
Opis metodologii prac zawierać będzie wszystkie elementy, wyszczególnione poniżej:
1. opis metodologii użytej do prowadzenia i planowania prac projektowych,
2. opis narzędzi używanych do zarządzania pracami nad projektem oraz zasad przypisywania prac do członków zespołu,
3. opis typów możliwych zadań oraz ich znaczenia w projekcie,
4. opis cyklu życia zadań od utworzenia zadania do jego zamknięcia i akceptacji przez Zamawiającego,
5. opis sposobów zgłaszania błędów w produkcie,
6. opis zasad raportowania prac i postępów wraz z opisem procedury raportowania wykonanych prac dla Zamawiającego oraz wpływu zakończonych prac na kolejne prace, również opis możliwości śledzenia na bieżąco postępów przez Zamawiającego,
7. zasad dostarczania nowych wersji produktu do testów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów, po zsumowaniu według wzoru: Kryterium 1 + Kryterium 2 + Kryterium 3 + Kryterium 4 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Wykonawcy nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
e. w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA HIPOTERAPIA-NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres

Juliana Dunajewskiego 5

31-133 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

604945679

Fax

nie dotyczy

NIP

6771699283

Tytuł projektu

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

Numer projektu

RPMP.09.02.02-12-0446/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Jazzy Innovations sp. z o.o.
ul. Gruszczyńskiego 2
44-100 Gliwice

Data wpłynięcia oferty: 27.06.2018

Cena oferty: 148 830,00 zł
Liczba wyświetleń: 239