Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2018 r. na świadczenie usług cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie i/lub wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników projektu Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV: • 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne • 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków • 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków w ramach realizacji projektu pn.„Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0053/17-00 zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności

Data publikacji: 19.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2018

Numer ogłoszenia

1119769

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

XII. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 27 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów poprzez:

a. nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – usługa wynajmu sal i/lub usługa cateringu”.

b. przesłać pocztą e-mail na następujący adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – usługa wynajmu sal i/lub usługa cateringu”.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 , w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.
6. W przypadku złożenia oferty w formie skanu przesłanego mailem, oryginalną wersję papierową należy złożyć/ przesłać do Zamawiającego w terminie do 2 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.
7. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

a. część A zamówienie na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.
b. część B zamówienie na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup usług związanych z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby realizacji szkoleń z zakresu księgowości, obsługą cateringową dla uczestników realizowanych przez Zamawiającego szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

a. część A zamówienie na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.
b. część B zamówienie na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:
• 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
• 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części A, B, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30.11. 2018.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym poszczególnych terminów zapewnienia cateringu i sal). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą w harmonogramie realizacji usługi. Szczegółowe terminy realizacji usługi w ramach każdej z części przedmiotu zamówienia zostaną przedstawione Wykonawcy w trybie roboczym. Szkolenia będą realizowane w mieście Rzeszowie w województwie podkarpackim. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dziennym od poniedziałku do piątku 2 spotkania po min. 4 godziny oraz 1 spotkanie w weekendy w wymiarze min. 8 godzin, na podstawie preferencji Uczestników Projektu, w godzinach porannych, popołudniowych lub wieczornych – wg preferencji Uczestników Projektu wynikających np. ze statusu zawodowego, zobowiązań rodzinnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W ramach części A. zamówienia na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu:

1. Sale szkoleniowe przeznaczone na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener (grupa szkoleniowa licząca 15 osób plus trener).
2. Sale powinny posiadać rzutnik multimedialny z ekranem, tablicę (flipchart), właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas prezentacji multimedialnej oraz miejsce na serwis kawowy.
3. Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Sale powinny mieć zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wyposażone w jeden komputer/laptop z oprogramowaniem biurowym typu MS Office, PowerPoint umożliwiające wyświetlenie przygotowanej prezentacji szkoleniowej.
4. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miast/ miejscowości wskazanych w pkt. V. ppkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego tj. Rzeszowa w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej), zapewniać odpowiednią temperaturę powietrza, tj. być klimatyzowane w sezonie letnim i ogrzewane w sezonie jesienno-zimowym a jeżeli warunki klimatyczne na to wskazują również w innych sezonach.
5. Sale powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: dostęp do sali powinien być pozbawiony barier architektonicznych. W związku z możliwością uczestnictwa w szkoleniach osób niepełnosprawnych, Wykonawca zapewni:
6. specjalne dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową (jeżeli będzie wymagane),
a. Sale muszą spełniać wymogi akustyczne, brak zakłócającego z zewnątrz hałasu, oświetleniowe – dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, muszą mieć komfortową
b. system wspomagający słyszenie (jeżeli będzie wymagany).
7. Wykonawca na terenie lokalizacji wskazanej w ust. 4, tj. miejscowości Rzeszów zapewni: 3 sale szkoleniowe
8. Łączna planowana liczba godzin wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu: 780 godzin
9. Jeden dzień wynajmu sali na szkolenia dla jednej grupy dotyczy zapewnienia sali na 4 do 8 godzin zegarowych.
10. Jedna godzina wynajmu sali oznacza 1 godzinę zegarową (60 minut).
11. Sale szkoleniowe muszą być dostępne w godzinach od 7 do 22 od poniedziałku do piątku i w weekendy (sobota, niedziela).
12. Zapotrzebowanie na sale szkoleniowe w poszczególnych terminach uzależnione będzie od harmonogramu realizacji szkoleń organizowanych w ramach Projektu.
13. Wskazane przez Wykonawcę sale szkoleniowe będą każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego.
Opis wszystkich warunków - w załączonym zapytaniu ofertowym.

W ramach części B. zamówienia na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie.

1. Wykonawca zapewnia przygotowanie i dostawę cateringu dla Uczestników szkoleń z zakresu księgowości w ramach Projektu.
2. Catering będzie świadczony w miejscu realizacji szkoleń, na terenie miasta Rzeszów, dla zajęć grupowych przewidzianych w projekcie. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyła 15 osób.
3. Liczba osób objętych usługą: 90 (ilość maksymalna).
4. Liczba osobodni usługi: 140 (ilość maksymalna).
5. Catering powinien być zapewniony w godzinach określonych w Szczegółowym harmonogramie danego szkolenia.
6. Catering powinien być zapewniony w godzinach i w miejscu realizacji szkoleń wskazanym przez Zamawiającego (sale wynajęte na ten cel); w pomieszczeniu, w którym realizowane będzie szkolenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dziennym od poniedziałku do piątku 2 spotkania po min. 4 godzin oraz 1 spotkanie w weekendy w wymiarze min. 8 godzin, na podstawie preferencji Uczestników Projektu, w godzinach porannych, popołudniowych lub wieczornych – wg preferencji Uczestników Projektu wynikających np. ze statusu zawodowego, zobowiązań rodzinnych. Szkolenia mogą być realizowane w godzinach od 7 do 22 od poniedziałku do piątku i w weekendy (sobota, niedziela).
7. Wykonawca serwował będzie catering z zachowaniem jakości i zasad realizacji tego typu usług oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
a. Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń składa się z: przerwy kawowej obejmującej dostarczenie i podanie kawy, herbaty, mleka, śmietanki do kawy, cukru, cytryny, zimnych napojów (woda mineralna gazowana i niegazowana, soki- w ilości 0,5 litra / uczestnika/ 1 dzień szkoleniowy) oraz drobnych przekąsek w postaci: słodkich ciastek minimum 3 rodzaje, słonych przekąsek typu paluszki, owoców min. 3 rodzaje – ww. serwis kawowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia (15 – osobowa grupa szkoleniowa).
8. Wykonawca w trakcie serwowania posiłków zapewnia zastawę stołową (naczynia szklane, porcelanowe lub porcelitowe oraz sztućce ze stali nierdzewnej, serwetki jednorazowe, papierowe, składane dla każdego uczestnika).
9. Wykonawca zapewnia obsługę całego zamówienia (wydanie serwisu kawowego wraz z przekąskami, utrzymywanie porządku w miejscu serwowania serwisu, nadzór nad wykonaniem usługi i organizacją cateringu, zapewnienie zastawy, sprzątanie (m.in. wywóz naczyń/śmieci).
Opis wszystkich warunków - w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na poszczególne części przedmiotu zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – tj. część A i/lub B przedmiotu zamówienia.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają udokumentowane doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

– dla części A przedmiotu zamówienia – co najmniej trzech zamówień (rozumianych jako trzy umowy) polegających na wynajmie sal szkoleniowych wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług, wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

– dla części B przedmiotu zamówienia – co najmniej trzech zamówień (rozumianych jako trzy umowy) polegających na świadczeniu usług cateringu wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług, wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień (umów) Wykonawca przedstawia w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz zamówień.

5. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu zawierającego informację o nazwie zamówienia, datach wykonania i podmiotach, na rzecz których zamówienia zostały wykonane/są wykonywane oraz załączonych dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług, wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu oraz dowodów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy, Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający ofertę do przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie/wykonywanie zamówień.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia w ramach każdej z części A, B przedmiotu zamówienia o 10 %, tj. o 10 % ogólnej liczby wynajmu godzin sal szkoleniowych oraz o 10 % ogólnej liczby osobodni cateringu. Zapłata nastąpi za faktyczne wykorzystanie sal/świadczenia cateringu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami – na realizację każdej z części przedmiotu zamówienia, tj. części A i/lub B na które składana jest oferta, znajdą się zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem usług wynajmu sal i/lub cateringu.
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług na podstawie zawartej umowy w zakresie części A i/lub B przedmiotu zamówienia.
c. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

XVI. Wadium i zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wadium:
a. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi – w zakresie części A lub B przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium. Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert).
b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:
- dla części A zamówienia: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
- dla części B zamówienia: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
c. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr nr 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – usługa wynajmu sal lub usługa cateringu”. Wadium dotyczy każdej z części przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta. Zamawiający dopuszcza także możliwość wpłaty Wadium w postaci gotówki do Kasy Zamawiającego zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów, w dniach pn-pt w godzinach 8.00- 16.00.
d. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub wpłaty wadium.
e. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
f. W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.
g. Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania.
h. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza w zakresie części A lub B przedmiotu zamówienia, ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia tj. realizację przedmiotowego zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowe warunki

1. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia: Klauzula Społeczna.

Zamawiający stawia Wykonawcom składającym oferty na realizację części B przedmiotu zamówienia, wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, w następującym zakresie:

Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia w Części B (usługa cateringu) zatrudniona była co najmniej jedna osoba z poniżej określonych grup:

a. bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy w celu przygotowania zawodowego,
c. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
d. inne osoby niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zatrudnienie minimalnej liczby osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy o realizację przedmiotowego zamówienia w ramach części B przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza realizację warunku także na podstawie umów cywilno-prawnych.
4. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zatrudnienia co najmniej 1 osoby z katalogu, o którym mowa wyżej,
w ramach części B przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganej osoby oraz dokumentów potwierdzających status zatrudnionych osób, w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudnienia osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby z podanego katalogu.
6. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów w tym wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych i/lub cateringu w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta z przyczyn niezależnych od Zamawiającego takich jak zmiana harmonogramu realizacji szkoleń z uwagi na preferencję i wniosek Uczestników projektu, działanie siły wyższej,
c. ostatecznej ilości godzin wynajmu sal szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
d. ostatecznej ilości osobodni cateringu w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
e. ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych zamówieniem na które składana jest oferta,
f. ostatecznej ilości liczby osób w grupie szkoleniowej,
g. zmiany terminu płatności,
h. zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Wykaz zrealizowanych zamówień – dla części A lub B przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d. Dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane).
e. Pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane).
f. Kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium.
g. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
h. Załącznik nr 5- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert


Dla CZĘŚCI A Zamówienia

• cena brutto 1 (jednej) godziny zapewnienia sali szkoleniowej przeznaczonej na realizację szkoleń z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu – waga 90%

W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 90.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana
w ofertach cena brutto 1 (jednej) godziny zapewnienia sali szkoleniowej przeznaczonej na realizację szkoleń z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.


Wzór nr 1
C min
C = –––––––– × 90 punktów
C x
gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”;
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.

• Elastyczność – waga 10 %

W ramach kryterium „elastyczność” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 10.
Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie usługi najmu sali szkoleniowej przeznaczonej na realizację szkoleń z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu (szkolenie n) w tym samym dniu (tj. w dniu n) co ustalony w harmonogramie szkolenia otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 10. Jeśli natomiast zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej zgodnie z harmonogramem na dane szkolenie usługi najmu sali szkoleniowej, w ofercie:

1. na 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 9 punktów,
2. na 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 8 punktów
3. na 3 dni ...j.w... 6 punktów
4. na 4 dni ...j.w... 4 punkty
5. na 5 dni ...j.w... 2 punkty
6. na 6 dni ...j.w... 1 punkt
7. na 7 dni ...j.w... 0 punktów

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi najmu sali szkoleniowej na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą szkolenia Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje następującego wzoru:

A = C + E
gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”
E = liczba punktów za kryterium „elastyczność”
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta dotycząca usługi A to 100 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „cena” oraz kryterium II „elastyczność” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Dla CZĘŚCI B Zamówienia

• cena brutto 1 (jednej) usługi cateringu dla 1 osoby w ciągu 1 (jednego) dnia szkolenia z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu – waga 90%


W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 90.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana
w ofertach cena brutto 1 (jednej) usługi cateringu dla 1 osoby w ciągu 1 (jednego) dnia szkolenia z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.

Wzór nr 1
C min
C = –––––––– × 90 punktów
C x

gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”;
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.

• Elastyczność– waga 10 %

W ramach kryterium „elastyczność” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 10.
Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu usługi cateringu (szkolenie n) zgodnie z ustalonym harmonogramem w tym samym dniu (tj. w dniu n) otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 10. Jeśli natomiast zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu, usługi cateringu w ofercie:

1. na 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 9 punktów
2. na 2 dni ...j.w... 8 punktów
3. na 3 dni ...j.w... 6 punktów
4. na 4 dni ...j.w... 4 punkty
5. na 5 dni ...j.w... 2 punktów
6. na 6 dni ...j.w... 1 punkt
7. na 7 dni ...j.w... 0 punktów
Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi cateringu na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą szkolenia z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje następującego wzoru:

B = C + E
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”
E = liczba punktów za kryterium „elastyczność”

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „cena” oraz kryterium II „elastyczność” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wykluczenia

XIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych dla części A, B przedmiotu zamówienia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A:
SP OŚWIATA w Rzeszowie, al. J.Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, data wpłynięcia oferty: 26.06.2018r., cena oferty: 39,50 zł
Cześć B:
"Rzeszowska Rafał Witek", Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów, data wpłynięcia oferty: 27.06.2016 g. 8.45, cena oferty: 11,95 zł
Liczba wyświetleń: 357