Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DDP ARKADIA W KRZELOWIE

Data publikacji: 19.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2018

Numer ogłoszenia

1119537

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego :28-340 Sędziszów ul. Dworcowa 20
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy
3. Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2018r. do godziny 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do siedziby DDP ARKADIA w Krzelowie. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w I gatunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – wykaz .
Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy ,który dostarczy wyposażenie na potrzeby DDP Arkadia w Krzelowie

Przedmiot zamówienia

Punkt zestawienia odpowiada części zamówienia

1. Drobne wyposażenie
- czajnik elektryczny (pojemność: 1,7 – 2,0 litra; typ grzałki: płaska grzałka płytowa; moc
czajnika: 2000-3000 W; automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody)
- warnik (zakres regulacji termostatu: 30÷100°C; termostat bezpieczeństwa; wskaźnik
poziomu wody w zbiorniku; bezkropelkowy kranik; zabudowana grzałka; kontrolka
zasilania);
- szklanki z uchwytem (pojemność: 250 ml; kolor: przezroczysty; materiał wykonania: szkło
odporne na uderzenia i zarysowania; ilość sztuk: 60) kolor przezroczysty;
- szklanki do soków (pojemność: 200-250 ml; kolor: przezroczysty; materiał wykonania:
szkło; ilość sztuk: 40) kolor przezroczysty;
- sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 połysk, wysoka odporność na korozję, prosty,
tradycyjny kształt, możliwość mycia w zmywarce - wygodne w użyciu (łyżka stołowa – 50
szt., widelec – 50 szt., nóż – 50 szt., łyżeczka – 50 szt
- 5 noży (materiał: stal nierdzewna, rękojeść: tworzywo sztuczne, wymiary ostrza: 7 cm – 15
cm);
- talerze (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary standardowe; talerz
głęboki – 60 szt.; talerz płytki – 60 szt.; talerzyk deserowy – 60 szt.); kolor biały;
- półmiski (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary i ilość sztuk: 30/35
cm × 20/25 cm – 8 szt.); kolor biały;
- salaterki (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary i ilość sztuk: 20-27
cm – 10 szt., 12-15 cm – 40 szt.); kolor biały;
- deska do krojenia (ilość sztuk: 3;
- chochla/łyżka wazowa (ilość sztuk: 3;
- dzbanek z uchwytem (materiał: żaroodporne szkło przezroczyste; pojemność: 2,0 l-3 l – 10
szt.)
- garnek kuchenny z uchwytami i przezroczystą pokrywką (materiał: stal nierdzewna;
pojemność: 10 l – 1 szt. 5 l – 1 szt.; 3 l – 1 szt.; 2 l – 1 szt.);
- patelnia ilość sztuk: 2

2. Materace ilość sztuk: 6; .

3. Rotory (rotory rehabilitacyjne do neurologicznej rehabilitacji kończyn górnych i dolnych; ilość sztuk: 6; ).

4. Sprzęt do indywidualnych zajęć ruchowych (poduszka sensoryczna – 6 szt.; piłeczka żelowa do rehabilitacji dłoni – 12 szt.; przyrząd do ćwiczeń nadgarstka – 12 szt.; aparat do ćwiczeń manualnych dłoni – 6 szt.; karimaty – 10 szt.; hantle rehabilitacyjne 1 kg – 6 par wykonanych z żeliwa pokrytego winylem; elastyczna taśma do ćwiczeń i rehabilitacji o średnim stopniu oporu – 6 szt.; piłka rehabilitacyjna masująca – 3 szt.; piłka rehabilitacyjna typu Orzeszek –
4 szt.; piłka rehabilitacyjna HOPPER z rogami lub z uchwytem – 3 szt.); kolory do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

5. Aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa):

6. Listwy zasilające z zabezpieczeniem antyprzepięciowym ilość gniazd i długość – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia – szt. 5.

7. Tablica suchościeralna: magnetyczna biała

8. Oznaczenia BHP: Tabliczka telefonów alarmowych - 2 szt; Wyjście ewakuacyjne/awaryjne – 1 szt; WEJŚCIE – 2 szt; WYJŚCIE – 1 szt; Zakaz palenia na terenie całego zakładu – 1 szt; Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt; Miejsce na środki czystości – 1 szt; Podjazd dla niepełnosprawnych - 1 szt; Prysznic - 1 szt; Toaleta dla niepełnosprawnych - 1 szt; WC - 1 szt; Toaleta - 1 szt; WC dla personelu - 1 szt; Pokój/Pomieszczenie socjalne - 1 szt; Stołówka - 1 szt; Administracja – 1 szt; Potykacz ostrzegawczy UWAGA ŚLISKA PODŁOGA! – 1 szt;

9. Gaśnice z atestami (PIANOWE GPN – 9Z AB; certyfikowany system jakości ISO 9001; spełniające wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC; sztuk: 3;
Szafki ochronne na gaśnice: sztuk: 3,
Rodzaj montażu: Zawieszane (natynkowe)
Wyposażenie: Znak "Gaśnica", tabliczka znamionowa

10. Odkurzacz:

11. Sprzęt muzyczny (Wieża, Zestaw nagłaśniający)

12. Telewizor

Kod CPV

39220000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 13-27.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
 zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz oferty zawierający wymagane oświadczenia wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100pkt, w tym:
 [K1] Cena – 85pkt
 [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10pkt
 [K3] Klauzule społeczne – 5 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena będzie obliczana na podstawie wzoru:cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 85
cena brutto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku gdy dana część obejmuje kilka pozycji należy podać cenę danej części. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza dla danej części przed podpisaniem umowy przedłoży wykaz pozycji z wyspecyfikowanymi cenami dla każdej pozycji.
4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji będzie obliczana według następującego wzoru. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 36 miesięcy
) okres gwarancji, licząc od daty odbioru zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 15 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty (min. 24 miesiące)
K3 = ---------------------------------------------------------------------- x 10
36 miesięcy
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
5. Liczba punktów (maksymalnie–5 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(K3) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 5pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2 + K3
7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Klauzule społeczne: W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
a. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
b. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
-osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
-osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
c. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub
kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek
część 6: 369,00zł
część 11: 2460,00zł
część 12: 3690,00zł
KAL SPORT, ul. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów,
cześć 2: 2100,00zł
oferty wpłynęły w terminie
część: 1,3,4,5,7,8,9,10 - ceny złożonych ofert przewyższały środki jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówień, zamówienie dot.tych części zostanie ogłoszone ponownie
Liczba wyświetleń: 210