Strona główna
Logo unii europejskiej

„ DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DDP ARKADIA W KRZELOWIE”

Data publikacji: 19.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2018

Numer ogłoszenia

1119520

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy
3. Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2018r. do godziny 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do siedziby DDP ARKADIA w Krzelowie wraz z montażem. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w I gatunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – wykaz .
Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów na miejscu montażu oraz dopasowanie wymiarów do wskazanego pomieszczenia
Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy ,który dostarczy meble na potrzeby DDP Arkadia w Krzelowie

Przedmiot zamówienia

1. Krzesła wykonane z drewna lub metalu, tapicerowane tkaninami lub ekologiczną skórą– 30 szt.

2. Aneks kuchenny :
Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów na miejscu montażu oraz dopasowanie wymiarów szafek do wskazanego pomieszczenia. Zabudowa kuchenna: płyta laminowana 18mm - korpusy szafek; płyta HPL połysk 18mm - fronty szafek; płyta laminowana 18mm - wieńce dolne i górne szafek; szafki dolne wyposażone w stopki metalowe w kolorze chrom lub aluminium (do uzgodnienia), wysokie 100mm; plecy szafek wykonane z płyty HDF 3,2mm w kolorze białym; półki wykonane z płyty laminowanej 18mm, w kolorze korpusu; blaty kuchenne grube 38mm o wymiarach dopasowanych do długości zabudowy. Zabudowa wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany w blat (zlewozmywak ze stali nierdzewnej) oraz baterię zlewozmywakową w kolorze dopasowanym do zlewozmywaka. Szuflady wyposażone w mechanizm cichego domykania.

3. Sprzęt AGD -
- lodówka
- kuchnia elektryczna
- zmywarka
- kuchenka mikrofalowa

4. Kanapa rogowa ilość sztuk: 1;

5. Fotel relaksacyjny ilość sztuk: 7;

6. Biurko ilość sztuk: 1;

7. Regały ilość sztuk: 7;

8. Leżanka (łóżko jednoosobowe); ilość sztuk: 6;

9. Stoliki (stołówkowo- świetlicowe) ilość sztuk: 6;

10. Krzesło biurowe ilość sztuk: 1;

11. Szafa-garderoba: drzwi przesuwne;

12. Szafy do przechowywania materiałów i sprzętu: ilość sztuk: 3;

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 13-27.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
-wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
-zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz oferty zawierający wymagane oświadczenia wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100pkt, w tym:
 [K1] Cena netto – 85pkt
 [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10pkt
 [K3] Klauzule społeczne – 5 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, za zakup mebli wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 85
cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji będzie obliczana według następującego wzoru. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy
) okres gwarancji, licząc od daty odbioru zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 15 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty (min. 24 miesiące)
K3 = ---------------------------------------------------------------------- x 10
60 miesięcy
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
5. Liczba punktów (maksymalnie–5 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(K3) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 5pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2 + K3
7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Klauzule społeczne: W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
a. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
b. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
-osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
-osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
c. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRIS Łukasz Adamski, Tarnawa 135A, 28-340 Sędziszów; 26.06.2018 r., 36 988,60zł
Liczba wyświetleń: 347